O nás

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku vznikla ako občianska iniciatíva v roku 1993 a zastrešuje rodiny, dobrovoľníkov a sympatizantov ľudí s Downovým syndrómom. 

Poslaním nášho združenia je pomáhať ľuďom s DS pri ich začleňovaní do života, pri ich vzdelávaní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času. Našim pôsobením sa snažíme o to, aby boli ľudia s DS akceptovaní spoločnosťou vo všetkých jej oblastiach do takej miery, aby samotní ľudia s DS a ich rodiny mohli žiť bežný život bežnej rodiny bez ľudských a byrokratických bariér, ktorých je ešte i v dnešnej dobe v našich životoch viac než dosť.

Činnosť SDS riadi a zabezpečuje tím ľudí, dobrovoľníkov, bez nároku na mzdu, resp. inú formu finančnej odmeny. Jedinou odmenou nám je dobrý pocit, ktorý plynie z pozitívnej odozvy na to, čo robíme od vás, našich členov a častokrát i nečlenov.

Finančné prostriedky, ktoré získavame z členského, z 2% z daní, z projektov predkladaných rôznym nadáciám a tiež ministerstvám, ktoré sú cielené na konkrétne aktivity a z podpory od dobrovoľných darcov a sponzorov prioritne smerujeme na aktivity, ktoré pre našich členov robíme. Spravidla sa jedná o vydávanie časopisu Slnečnica, organizovanie letných a zimných pobytov pre rodiny s deťmi s DS, organizovanie letného tábora pre mládež s DS, organizovanie plaveckých pretekov pre zdravotne znevýhodnenú mládež. Okrem toho je naša pravidelná činnosť spestrená podľa toho, či, a aký projekt je nám od tej – ktorej organizácie schválený.

Keďže SDS nie je charitatívna organizácia a nemá ani štatút nadácie, nevieme kladne reagovať na žiadosti o finančný príspevok zo strany jednotlivcov. Vieme však aj jednotlivcom pomôcť inou formou, a to prostredníctvom časopisu Slnečnica, našej webovej stránky, prípadne FB profilu. Podľa našich skúseností, už samotné zdieľanie žiadosti o konkrétnu pomoc cez naše kanály dáva šancu osloviť väčšie publikum, dopracovať sa k potrebnej pomoci. V neposlednom rade je pomocou pre jednotlivcov v ťažkej situácii aj to, že vďaka SDS sa aj diagnóza Downov syndróm dostala do zoznamu prijímateľov pomoci prostredníctvom organizácie Dobrý anjel.

Sme členovia viacerých strešných organizácií: Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov, Slovenskej humanitnej rady, Európskej asociácie pre Downov syndróm a Medzinárodnej organizácie pre DS – Down Syndrome Internationale, Špeciálnych olympiád Slovensko, Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Asociácie na ochranu práv pacientov v SR. Spolupracujeme so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Down-syndróm klubom Snina, UP-DOWN združením Bratislava, Dedolesom, SOFTIPom a.s., PROFESIOU SK.

Sme tu s vami a sme tu pre vás.

SDS