Stanovy SDS

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku (skrátene SDS) je občianskym združe­ním, ktoré združuje ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Členom SDS môže byť tiež každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s cieľmi a poslaním SDS (napr. lekári, psy­chológovia a ďalší špecialisti zaoberajúci sa touto poruchou, ako aj priatelia a občania, ktorých cieľom je pomáhať ľuďom s Downovým syndrómom a ich rodinám).

SDS pomáha ľuďom s Downovým syndrómom (skrátene DS) pri ich začleňovaní do života, pri ich vzdeláva­ní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času.

Článok I
Základné ustanovenia
 1. Názov združenia je „Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku“ a používa skratku SDS.
 2. Sídlom Spoločnosti je, Tallerova 4, 811 02 Bratislava - Staré mesto.
 3. Spoločnosť vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Je založená v zmysle Zákona číslo 83/1990 Zb.
 4. SDS môže dobrovoľne vstupovať do vyšších foriem občianskych združení a do medzinárodných organizácií za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.
Článok II
Poslanie a ciele Spoločnosti Downovho syndrómu
 1. Chráni záujmy a potreby ľudí s DS a ich rodín.
 2. Reprezentuje záujmy svojich členov voči orgánom štátnej správy na všetkých úrovniach.
 3. Podporuje v rámci svojich možností rodiny s postihnutými ľuďmi s Downovým syndrómom.
 4. Presadzuje skvalitňovanie sociálnej starostlivosti o postihnutých ľudí s DS prostredníctvom svojich návrhov v rámci zákonných úprav.
 5. Presadzuje skvalitňovanie zdravotníckej starostlivosti o postihnutých ľudí s DS a inými chromo­zómovými odchýlkami s využitím najnovších poznatkov a najefektívnejších diagnostických a liečebných postupov.
 6. Presadzuje v oblasti zdravotníckej starostlivosti riešenie špecifických problémov a v oblasti výcho­vy, vzdelávania a zamestnávania včlenenie do bežného života. Zasadzuje sa o integráciu detí v predškolskom veku do MŠ, detí v školskom veku do bežného vzdelávacieho procesu a podporuje ďalšie sekundárne vzdelávanie ľudí s DS.
 7. Nadväzuje kontakty a získava pre spoluprácu odborníkov zo všetkých oblastí (právnej, zdravot­níckej, pedagogickej, výchovno-vzdelávacej a sociálnej), ktorí sa zaoberajú zvláštnymi potrebami ľudí s DS.
 8. Nadväzuje kontakty so spoločnosťami DS po celom svete.
 9. Rozširuje najnovšie poznatky o Downovom syndróme a podieľa sa na výskumných projektoch v snahe objasniť dôsledky zvýšenej génovej dávky na rôzne biologické systémy ľudí s DS.
 10. Podporuje aktivity súvisiace s integráciou ľudí s DS do spoločnosti.
 11. Jednou z foriem napĺňania poslania a cieľov SDS je aj vydávanie časopisu Slnečnica. Pre vydá­vanie Slnečnice platí interná smernica.
 12. Vzáujme vytvárania vlastných zdrojov na zabezpečenie poslania SDS vykonáva nakladateľskú , vydavateľskú a reklamnú a inú hospodársku činnosť za účelom zabezpečenia prostriedkov pre riadny chod spoločnosti.
Článok III
Členstvo
 1. Členstvo v SDS je individuálne, kolektívne alebo čestné.
 2. Členstvo vzniká zaregistrovaním písomnej žiadosti o prijatie za člena a zaplatením ročného členského poplatku.
 3. Členstvo zaniká písomným oznámením člena o vystúpení, zánikom člena ako právnickej osoby, úmrtím člena alebo zánikom SDS. V prípade ukončenia členstva rezignáciou nemá člen právo žiadať späť dary a príspevky, ktoré vložil do SDS pri svojom vstupe vo forme hmotných alebo nehmotných aktív, ani dary či iné príspevky, ktoré vložil do SDS počas svojho členstva v nej.
 4. Členstvo tiež zaniká rozhodnutím predsedníctva o vylúčení člena, ak tento porušil ustanovenia stanov SDS (neplatenie ročného členského príspevku a pod. ). Deň vylúčenia člena zo SDS bude zverejnený v rozhodnutí predsedníctva o vylúčení člena. V prípade ukončenia členstva vylúčením člena nemá tento člen právo žiadať späť dary a príspevky, ktoré vložil do SDS pri svojom vstupe vo forme hmotných alebo nehmotných aktív, ani dary či iné príspevky, ktoré vložil do SDS počas svojho členstva v nej.
 5. Čestné členstvo udeľuje SDS jednotlivcom, kolektívom alebo organizáciám za osobitné zásluhy o zlepšenie kvality života ľudí s DS. O udelení čestného členstva rozhoduje na základe písomné­ho návrhu ktoréhokoľvek člena Spoločnosti predsedníctvo.
Článok IV
Práva a povinnosti členov
 1. Člen má právo zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných SDS, voliť a byť volený do orgánov SDS, zúčastňovať sa na plnení úloh SDS podľa svojich možností a schopností.
 2. Člen je povinný dodržiavať stanovy SDS, uznesenia snemu a predsedníctva.
 3. Člen je povinný platiť členské príspevky podľa rozhodnutia posledného snemu SDS.
 4. Čestný člen nemá povinnosť platiť členské príspevky, nemá hlasovacie právo, má právo zúčastňovať sa na akciách organizovaných SDS
Článok V
Orgány Spoločnosti Downovho syndrómu
 1. Snem
 2. Predsedníctvo
 3. Kontrolná komisia
Článok VI
Snem
 1. Snem je najvyšším orgánom Spoločnosti DS
 2. Snem sa schádza najmenej raz za 3 roky. V mimoriadnych situáciách môže predsedníctvo SDS zvolať mimoriadny snem.
 3. Mimoriadny snem musí predsedníctvo zvolať aj vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina čle­nov SDS.
 4. Snem schvaľuje stanovy SDS, ich zmeny a dodatky. Na schválenie stanov alebo ich zmien a dodatkov je potrebné, aby za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných účastníkov snemu.
 5. Snem schvaľuje výšku členského príspev­ku. Prerokováva správu o činnosti SDS a správu o hospodárení za uplynulé obdobie.
 6. Snem volí a odvoláva predsedníctvo SDS a kontrolnú komisiu. Predsedníctvo a kontrolná komisia sa volia na obdobie do najbližšieho zasadnutia snemu.
 7. Predseda Spoločnosti Downovho syndrómu sa volí z radov rodičov ľudí s DS. Predseda SDS je členom SDS, členom a predsedom predsedníctva.
Článok VII
Predsedníctvo
 1. Predsedníctvo je štatutárnym orgánom SDS, ktorý ju navonok zastupuje v právnych vzťahoch a riadi jej činnosť. Rozhoduje o všetkých záležitostiach SDS, pokiaľ nie sú týmito stanovami vy­hradené do pôsobnosti snemu.
 2. Počet členov predsedníctva určuje svojím uznesením snem. Členovia pred­sedníctva musia byť z radov rodičov, súrodencov alebo iných rodinných príslušníkov ľudí s DS. Výnimkou je, ak člen prejavuje výnimočnú aktivitu svojou dobrovoľnou prácou v prospech spoločnosti. Vtedy sa môže členom predsedníctva stať aj člen SDS, ktorý nemá príbuzného s Downovým syndrómom. Takéto výnimky však nesmú presiahnuť viac ako 25 % členov predsedníctva. Členovia predsedníctva nemôžu poberať za akúkoľvek prácu v spoločnosti žiadnu finančnú odmenu.
 3. Predsedníctvo volí zo svojho stredu predsedu a výkonných funkcionárov spoločnosti.
 4. Spoločnosť DS reprezentuje navonok predseda SDS.
 5. Predsedníctvo sa schádza najmenej 4-krát do roka.
 6. Predsedníctvo: rieši aktuálne problémy činnosti SDS; pripravuje ročný plán činnosti a rozpočet SDS; zvoláva snem; predkladá snemu správu o činnosti a správu o hospodárení SDS za obdobie od posledného zasadnutia snemu; vydáva interné smernice pre činnosť SDS; organizuje konferencie a stretnutia rodičov s odborníkmi; chráni záujmy SDS vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším organizáciám a inštitúciám; schvaľuje vstup SDS do vyšších foriem občianskych združení a do medzinárodných organi­zácií; menuje a odvoláva členov redakčnej rady časopisu Slnečnica a osobitne predsedu redakčnej rady; menuje zo svojho stredu výkonný výbor. Výkonný výbor riadi praktickú a operatívnu činnosť SDS v období medzi zasadnutiami predsedníctva v súlade s jeho rozhodnutiami.
Článok VIII
Kontrolná komisia
 1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom SDS.
 2. Počet členov kontrolnej komisie určuje svojím uznesením snem.
 3. Členovia kontrolnej komisie volia zo svojho stredu predsedu.
 4. Kontrolná komisia zasadá najmenej dva razy ročne a o výsledkoch informuje predsedníctvo a snem s návrhom na nápravné opatrenia.
 5. Kontrolná komisia kontroluje plnenie uznesení snemu a predsedníctva ako aj hospodárenie v Spoločnosti.
 6. Kontrolná komisia zodpovedá za svoju činnosť snemu.
 7. Predseda kontrolnej komisie má právo zúčastňovať sa na zasadaniach predsedníctva s hlasom poradným.
 8. O svojich rokovaniach vyhotovuje zápisnicu, ktorú podpisujú všetci členovia kontrolnej komisie.
Článok IX
Čestný predseda Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku

Čestný predseda Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku je čestná funkcia pre ľudí, ktorí sa mimoriadnym spôsobom dlhodobo zaslúžili o presadzovanie a obhajobu záujmov ľudí s Downovým syndrómom. Čestný predseda môže reprezentovať Spoločnosť na významných verejných a spoločenských podujatiach, medzinárodných stretnutiach a tiež v národných a medzinárodných projektoch, so súhlasom spoločnosti.

Článok X
Majetok Spoločnosti Downovho syndrómu
 1. SDS môže mať vo vlastníctve majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti.
 2. Majetok SDS je vlastníctvom Spoločnosti ako celku. Všetky finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva, ktoré SDS získala, sú majetkom Spoločnosti.
 3. Na základe zmluvných vzťahov môže SDS využívať majetok iných organizácií alebo štátu.
Článok XI
Hospodárenie Spoločnosti Downovho syndrómu
 1. Hospodárenie SDS sa realizuje: z členských príspevkov členov SDS; z darov a príspevkov právnických a fyzických osôb, ktoré boli poskytnuté v prospech SDS ako celku; z dotácií štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií; z prostriedkov nadácií a iných inštitúcií na základe projektov a grantov; z darov zahraničných sponzorov; z reklamnej , propagačnej činnosti a inej hospodárskej činnosti z prenájmu majetku vo vlastníctve SDS.
 2. Pre hospodárenie s majetkom spoločnosti platia všeobecne platné právne predpisy a interné smernice Spoločnosti DS.
 3. Finančné prostriedky SDS možno použiť len v súlade s poslaním a rozsahom činnosti Spoločnosti a na úhradu výdavkov vzniknutých v súvislosti s organizovaním a financovaním činnosti SDS.
Článok XII
Zánik Spoločnosti Downovho syndrómu
 1. SDS zanikne rozhodnutím snemu. K rozhodnutiu o zániku Spoločnosti sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných účastníkov snemu.
 2. SDS môže zaniknúť aj zlúčením s iným občianskym združením. Na zlúčenie s iným občianskym združením sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných účastníkov snemu.
Článok XIII
Záverečné ustanovenia
 1. Činnosť SDS sa v ostatnom riadi platnými právnymi predpismi.
 2. Táto zmena stanov bola schválená snemom dňa 11. 7. 2014.