Inklúzia

Obrázok používateľa admin

„Riaditeľ základnej školy nemôže odmietnuť prijať a vzdelávať dieťa s diagnostikovanými ŠVVP (patrí sem aj Downov syndróm, pozn. red.), ktoré do tejto školy patrí podľa bydliska, nakoľko školská dochádzka je povinná pre všetky deti príslušného veku bez rozdielu (2.1.1 Školská integrácia žiakov so ŠVVP bod 1 POP 2008/2009)."

Napriek tomu, že vyššie uvedené nariadenie Štátnej školskej inšpekcie je v platnosti už veľa rokov, stále majú materské a základné školy problém prijať dieťa s Downovým syndrómom. Nenechajte sa však odbyť ich neochotou či nevedomosťou. Zistite, aké sú Vaše práva a pomôžte svojmu dieťaťu získať adekvátne vzdelanie. Na nižšie pripojených odkazoch nájdete návody, ako na to.

Čo znamená INKLÚZIA?

Inkluzívne vzdelávanie je inovatívny prístup v oblasti vzdelávania, ktorý predovšetkým zdôrazňuje právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie. UNESCO definuje inkluzívne vzdelávanie ako flexibilný proces s cieľom tvoriť prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca bez výnimky. Vďaka podpore žiakov so špecifickými potrebami a prostredníctvom ich plnohodnotnej účasti na vzdelávaní, inkluzívny prístup má predpoklad zvyšovať úspešnosť žiakov so špecifickými potrebami a predchádzať ich dištancovaniu sa od vzdelania. Umožňuje deťom navštevovať bežné školské zariadenia. Výsledkom vzdelávania je jeho plnohodnotné začlenenie do spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. VIAC...