Pravidlá publikovania a šírenia obsahu stránky

V prípade podozrenia, že prostredníctvom materiálov zverejnených na downovsyndrom.sk došlo k porušeniu autorských práv, nahlásenie tohto podozrenia urobte na tejto e-mail adrese web@downovsyndrom.sk.

Obsah a design týchto stránok je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi v platnom znení. Kopírovanie, ďalšie rozširovanie a publikovanie akejkoľvek časti bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané, pokiaľ nie je uvedené inak.

Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie v snahe dosiahnuť plnej použiteľnosti, správnosti a úplnosti obsahu týchto stránok. Nenesie však zodpovednosť za následné škody alebo ujmy, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nedostupnosti týchto stránok alebo využitím či zneužitím akejkoľvek informácie z týchto stránok.

Dokumenty a grafika uverejnená na tomto serveri môže obsahovať technické nepresnosti a/alebo typografické chyby. Informácie sú priebežne dopĺňané a menené. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek robiť vylepšenia a/alebo úpravy obsahu.

Obsah týchto stránok môže obsahovať odkazy, ktoré Vám dovolia opustiť tieto stránky a prejsť na stránky tretích strán. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah týchto stránok a nezodpovedá za prípadné škody a ujmy na základe prístupu k týmto stránkam. Uvedenie takýchto odkazov na týchto stránkach nevyhnutne neznamená, že prevádzkovateľ tieto stránky podporuje, schvaľuje ich obsah, alebo akýmkoľvek iným spôsobom ich presadzuje.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré návštevník tejto stránky poskytne vyplnením formulára alebo iným spôsobom na týchto stránkach, týmto dáva súhlas ku spracovaniu týchto údajov. Tieto osobné údaje majú napomôcť k zlepšeniu obsahu týchto stránok a môžu byť tiež využité ku kontaktu s Vami a/alebo k zasielaniu informácií, o ktorých predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať a byť pre Vás užitočné. Prevádzkovateľ osobné dáta nebude predávať, rozširovať ani ich inak neposkytne inému subjektu.

  • Autorské práva

  • Prehlásenie

  • Obsah

  • Odkazy

  • Osobné údaje

  • Diskusie a príspevky

   1. Diskusné fórum vzniklo a funguje v priateľskom duchu o témach súvisiacich so životom ľudí s DS. Je súčasťou servera downovsyndrom.sk, ktorý je súkromným priestorom prevádzkovateľa. Možnosť prispievania doň nie je právom, ale poskytovanou možnosťou, ktorá nie je nárokovatelná a môže byť odopretá komukoľvek bez udania dôvodu.

   2. V diskusnom fóre je zakázané pridávať príspevky alebo vytvárať témy, ktoré:

    1. môžu svojim obsahom poškodzovať dobré meno downovsyndrom.sk,

    2. propagujú nezákonné alebo neetické správanie,

    3. majú hanlivý, zjavne zavádzajúci alebo pre ostatných obťažujúci obsah,

    4. sú zamerané na riešenie politických, nacionalistických, extrémistických, náboženských alebo osobných sporov,

    5. obsahujú odkazy na médiá alebo skupiny podporujúce akúkoľvek formu extrémizmu, rasovú, sociálnu či náboženskú neznášanlivosť alebo konšpirácie,

    6. obsahujú propagáciu podnikateľských subjektov a/alebo iných webových stránok bez súhlasu prevádzkovateľa,

    7. môžu vyvolávať mylnú zámenu identity – napríklad (avšak nie len) použitím takého používateľského mena, ktoré sa nápadne podobá na meno registrovaného používateľa kuty.media.

   3. Hoci prevádzkovateľ môže sledovať, alebo kontrolovať diskusie, odkazy, fotografie atď. uverejňované na týchto stránkach, striktne odmieta akékoľvek záväzky a povinnosti v tomto smere.

   4. Prevádzkovatel nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek materiálov poskytnutých užívateľmi v rámci diskusií, odkazov, fotografií, atď.

   5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek materiál, odkaz alebo komentár, alebo jeho časť, poskytnutý v rámci týchto stránok. O dôvodoch takéhoto počínania môže administrátor informovať v špeciálnej diskusnej téme.