O nás

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku vznikla ako občianska iniciatíva v roku 1993 a zastrešuje rodiny, dobrovoľníkov a sympatizantov ľudí s Downovým syndrómom. 

Poslaním nášho združenia je pomáhať ľuďom s DS pri ich začleňovaní do života, pri ich vzdelávaní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času. Našim pôsobením sa snažíme o to, aby boli ľudia s DS akceptovaní spoločnosťou vo všetkých jej oblastiach do takej miery, aby samotní ľudia s DS a ich rodiny mohli žiť bežný život bežnej rodiny bez ľudských a byrokratických bariér, ktorých je ešte i v dnešnej dobe v našich životoch viac než dosť.

Činnosť SDS riadi a zabezpečuje tím ľudí, dobrovoľníkov, bez nároku na mzdu, resp. inú formu finančnej odmeny. Jedinou odmenou nám je dobrý pocit, ktorý plynie z pozitívnej odozvy na to, čo robíme od vás, našich členov a častokrát i nečlenov.

Finančné prostriedky, ktoré získavame z členského, z 2% z daní, z projektov predkladaných rôznym nadáciám a tiež ministerstvám, ktoré sú cielené na konkrétne aktivity a z podpory od dobrovoľných darcov a sponzorov prioritne smerujeme na aktivity, ktoré pre našich členov robíme. Spravidla sa jedná o vydávanie časopisu Slnečnica, organizovanie letných a zimných pobytov pre rodiny s deťmi s DS, organizovanie letného tábora pre mládež s DS, organizovanie plaveckých pretekov pre zdravotne znevýhodnenú mládež. Okrem toho je naša pravidelná činnosť spestrená podľa toho, či, a aký projekt je nám od tej – ktorej organizácie schválený.

Keďže SDS nie je charitatívna organizácia a nemá ani štatút nadácie, nevieme kladne reagovať na žiadosti o finančný príspevok zo strany jednotlivcov. Vieme však aj jednotlivcom pomôcť inou formou, a to prostredníctvom časopisu Slnečnica, našej webovej stránky, prípadne FB profilu. Podľa našich skúseností, už samotné zdieľanie žiadosti o konkrétnu pomoc cez naše kanály dáva šancu osloviť väčšie publikum, dopracovať sa k potrebnej pomoci. V neposlednom rade je pomocou pre jednotlivcov v ťažkej situácii aj to, že vďaka SDS sa aj diagnóza Downov syndróm dostala do zoznamu prijímateľov pomoci prostredníctvom organizácie Dobrý anjel.

Sme tu s vami a sme tu pre vás.

SDS

Kontakt

Odoslaním formulára dávate Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku súhlas so spracovaním uvedených údajov. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Prihláška do SDS

Vyplnením a odoslaním formulára sa po zaplatení členského príspevku (20 Eur ročne) stanete členom Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku. Platiaci členovia majú možnosť zúčastňovať sa niektorých akcií spoločnosti, rekondičných pobytov s príspevkom našej spoločnosti, majú právo voliť a byť volení do orgánov spoločnosti a dostávať bezplatne časopis SLNEČNICA.

Dieťa / Dospelý s DS

Stanovy SDS

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku (skrátene SDS) je občianskym združe­ním, ktoré združuje ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Členom SDS môže byť tiež každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s cieľmi a poslaním SDS (napr. lekári, psy­chológovia a ďalší špecialisti zaoberajúci sa touto poruchou, ako aj priatelia a občania, ktorých cieľom je pomáhať ľuďom s Downovým syndrómom a ich rodinám).

SDS pomáha ľuďom s Downovým syndrómom (skrátene DS) pri ich začleňovaní do života, pri ich vzdeláva­ní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času.

Článok I
Základné ustanovenia
 1. Názov združenia je „Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku“ a používa skratku SDS.
 2. Sídlom Spoločnosti je, Tallerova 4, 811 02 Bratislava - Staré mesto.
 3. Spoločnosť vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Je založená v zmysle Zákona číslo 83/1990 Zb.
 4. SDS môže dobrovoľne vstupovať do vyšších foriem občianskych združení a do medzinárodných organizácií za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.
Článok II
Poslanie a ciele Spoločnosti Downovho syndrómu
 1. Chráni záujmy a potreby ľudí s DS a ich rodín.
 2. Reprezentuje záujmy svojich členov voči orgánom štátnej správy na všetkých úrovniach.
 3. Podporuje v rámci svojich možností rodiny s postihnutými ľuďmi s Downovým syndrómom.
 4. Presadzuje skvalitňovanie sociálnej starostlivosti o postihnutých ľudí s DS prostredníctvom svojich návrhov v rámci zákonných úprav.
 5. Presadzuje skvalitňovanie zdravotníckej starostlivosti o postihnutých ľudí s DS a inými chromo­zómovými odchýlkami s využitím najnovších poznatkov a najefektívnejších diagnostických a liečebných postupov.
 6. Presadzuje v oblasti zdravotníckej starostlivosti riešenie špecifických problémov a v oblasti výcho­vy, vzdelávania a zamestnávania včlenenie do bežného života. Zasadzuje sa o integráciu detí v predškolskom veku do MŠ, detí v školskom veku do bežného vzdelávacieho procesu a podporuje ďalšie sekundárne vzdelávanie ľudí s DS.
 7. Nadväzuje kontakty a získava pre spoluprácu odborníkov zo všetkých oblastí (právnej, zdravot­níckej, pedagogickej, výchovno-vzdelávacej a sociálnej), ktorí sa zaoberajú zvláštnymi potrebami ľudí s DS.
 8. Nadväzuje kontakty so spoločnosťami DS po celom svete.
 9. Rozširuje najnovšie poznatky o Downovom syndróme a podieľa sa na výskumných projektoch v snahe objasniť dôsledky zvýšenej génovej dávky na rôzne biologické systémy ľudí s DS.
 10. Podporuje aktivity súvisiace s integráciou ľudí s DS do spoločnosti.
 11. Jednou z foriem napĺňania poslania a cieľov SDS je aj vydávanie časopisu Slnečnica. Pre vydá­vanie Slnečnice platí interná smernica.
 12. Vzáujme vytvárania vlastných zdrojov na zabezpečenie poslania SDS vykonáva nakladateľskú , vydavateľskú a reklamnú a inú hospodársku činnosť za účelom zabezpečenia prostriedkov pre riadny chod spoločnosti.
Článok III
Členstvo
 1. Členstvo v SDS je individuálne, kolektívne alebo čestné.
 2. Členstvo vzniká zaregistrovaním písomnej žiadosti o prijatie za člena a zaplatením ročného členského poplatku.
 3. Členstvo zaniká písomným oznámením člena o vystúpení, zánikom člena ako právnickej osoby, úmrtím člena alebo zánikom SDS. V prípade ukončenia členstva rezignáciou nemá člen právo žiadať späť dary a príspevky, ktoré vložil do SDS pri svojom vstupe vo forme hmotných alebo nehmotných aktív, ani dary či iné príspevky, ktoré vložil do SDS počas svojho členstva v nej.
 4. Členstvo tiež zaniká rozhodnutím predsedníctva o vylúčení člena, ak tento porušil ustanovenia stanov SDS (neplatenie ročného členského príspevku a pod. ). Deň vylúčenia člena zo SDS bude zverejnený v rozhodnutí predsedníctva o vylúčení člena. V prípade ukončenia členstva vylúčením člena nemá tento člen právo žiadať späť dary a príspevky, ktoré vložil do SDS pri svojom vstupe vo forme hmotných alebo nehmotných aktív, ani dary či iné príspevky, ktoré vložil do SDS počas svojho členstva v nej.
 5. Čestné členstvo udeľuje SDS jednotlivcom, kolektívom alebo organizáciám za osobitné zásluhy o zlepšenie kvality života ľudí s DS. O udelení čestného členstva rozhoduje na základe písomné­ho návrhu ktoréhokoľvek člena Spoločnosti predsedníctvo.
Článok IV
Práva a povinnosti členov
 1. Člen má právo zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných SDS, voliť a byť volený do orgánov SDS, zúčastňovať sa na plnení úloh SDS podľa svojich možností a schopností.
 2. Člen je povinný dodržiavať stanovy SDS, uznesenia snemu a predsedníctva.
 3. Člen je povinný platiť členské príspevky podľa rozhodnutia posledného snemu SDS.
 4. Čestný člen nemá povinnosť platiť členské príspevky, nemá hlasovacie právo, má právo zúčastňovať sa na akciách organizovaných SDS
Článok V
Orgány Spoločnosti Downovho syndrómu
 1. Snem
 2. Predsedníctvo
 3. Kontrolná komisia
Článok VI
Snem
 1. Snem je najvyšším orgánom Spoločnosti DS
 2. Snem sa schádza najmenej raz za 3 roky. V mimoriadnych situáciách môže predsedníctvo SDS zvolať mimoriadny snem.
 3. Mimoriadny snem musí predsedníctvo zvolať aj vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina čle­nov SDS.
 4. Snem schvaľuje stanovy SDS, ich zmeny a dodatky. Na schválenie stanov alebo ich zmien a dodatkov je potrebné, aby za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných účastníkov snemu.
 5. Snem schvaľuje výšku členského príspev­ku. Prerokováva správu o činnosti SDS a správu o hospodárení za uplynulé obdobie.
 6. Snem volí a odvoláva predsedníctvo SDS a kontrolnú komisiu. Predsedníctvo a kontrolná komisia sa volia na obdobie do najbližšieho zasadnutia snemu.
 7. Predseda Spoločnosti Downovho syndrómu sa volí z radov rodičov ľudí s DS. Predseda SDS je členom SDS, členom a predsedom predsedníctva.
Článok VII
Predsedníctvo
 1. Predsedníctvo je štatutárnym orgánom SDS, ktorý ju navonok zastupuje v právnych vzťahoch a riadi jej činnosť. Rozhoduje o všetkých záležitostiach SDS, pokiaľ nie sú týmito stanovami vy­hradené do pôsobnosti snemu.
 2. Počet členov predsedníctva určuje svojím uznesením snem. Členovia pred­sedníctva musia byť z radov rodičov, súrodencov alebo iných rodinných príslušníkov ľudí s DS. Výnimkou je, ak člen prejavuje výnimočnú aktivitu svojou dobrovoľnou prácou v prospech spoločnosti. Vtedy sa môže členom predsedníctva stať aj člen SDS, ktorý nemá príbuzného s Downovým syndrómom. Takéto výnimky však nesmú presiahnuť viac ako 25 % členov predsedníctva. Členovia predsedníctva nemôžu poberať za akúkoľvek prácu v spoločnosti žiadnu finančnú odmenu.
 3. Predsedníctvo volí zo svojho stredu predsedu a výkonných funkcionárov spoločnosti.
 4. Spoločnosť DS reprezentuje navonok predseda SDS.
 5. Predsedníctvo sa schádza najmenej 4-krát do roka.
 6. Predsedníctvo: rieši aktuálne problémy činnosti SDS; pripravuje ročný plán činnosti a rozpočet SDS; zvoláva snem; predkladá snemu správu o činnosti a správu o hospodárení SDS za obdobie od posledného zasadnutia snemu; vydáva interné smernice pre činnosť SDS; organizuje konferencie a stretnutia rodičov s odborníkmi; chráni záujmy SDS vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším organizáciám a inštitúciám; schvaľuje vstup SDS do vyšších foriem občianskych združení a do medzinárodných organi­zácií; menuje a odvoláva členov redakčnej rady časopisu Slnečnica a osobitne predsedu redakčnej rady; menuje zo svojho stredu výkonný výbor. Výkonný výbor riadi praktickú a operatívnu činnosť SDS v období medzi zasadnutiami predsedníctva v súlade s jeho rozhodnutiami.
Článok VIII
Kontrolná komisia
 1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom SDS.
 2. Počet členov kontrolnej komisie určuje svojím uznesením snem.
 3. Členovia kontrolnej komisie volia zo svojho stredu predsedu.
 4. Kontrolná komisia zasadá najmenej dva razy ročne a o výsledkoch informuje predsedníctvo a snem s návrhom na nápravné opatrenia.
 5. Kontrolná komisia kontroluje plnenie uznesení snemu a predsedníctva ako aj hospodárenie v Spoločnosti.
 6. Kontrolná komisia zodpovedá za svoju činnosť snemu.
 7. Predseda kontrolnej komisie má právo zúčastňovať sa na zasadaniach predsedníctva s hlasom poradným.
 8. O svojich rokovaniach vyhotovuje zápisnicu, ktorú podpisujú všetci členovia kontrolnej komisie.
Článok IX
Čestný predseda Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku

Čestný predseda Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku je čestná funkcia pre ľudí, ktorí sa mimoriadnym spôsobom dlhodobo zaslúžili o presadzovanie a obhajobu záujmov ľudí s Downovým syndrómom. Čestný predseda môže reprezentovať Spoločnosť na významných verejných a spoločenských podujatiach, medzinárodných stretnutiach a tiež v národných a medzinárodných projektoch, so súhlasom spoločnosti.

Článok X
Majetok Spoločnosti Downovho syndrómu
 1. SDS môže mať vo vlastníctve majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti.
 2. Majetok SDS je vlastníctvom Spoločnosti ako celku. Všetky finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva, ktoré SDS získala, sú majetkom Spoločnosti.
 3. Na základe zmluvných vzťahov môže SDS využívať majetok iných organizácií alebo štátu.
Článok XI
Hospodárenie Spoločnosti Downovho syndrómu
 1. Hospodárenie SDS sa realizuje: z členských príspevkov členov SDS; z darov a príspevkov právnických a fyzických osôb, ktoré boli poskytnuté v prospech SDS ako celku; z dotácií štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií; z prostriedkov nadácií a iných inštitúcií na základe projektov a grantov; z darov zahraničných sponzorov; z reklamnej , propagačnej činnosti a inej hospodárskej činnosti z prenájmu majetku vo vlastníctve SDS.
 2. Pre hospodárenie s majetkom spoločnosti platia všeobecne platné právne predpisy a interné smernice Spoločnosti DS.
 3. Finančné prostriedky SDS možno použiť len v súlade s poslaním a rozsahom činnosti Spoločnosti a na úhradu výdavkov vzniknutých v súvislosti s organizovaním a financovaním činnosti SDS.
Článok XII
Zánik Spoločnosti Downovho syndrómu
 1. SDS zanikne rozhodnutím snemu. K rozhodnutiu o zániku Spoločnosti sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných účastníkov snemu.
 2. SDS môže zaniknúť aj zlúčením s iným občianskym združením. Na zlúčenie s iným občianskym združením sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných účastníkov snemu.
Článok XIII
Záverečné ustanovenia
 1. Činnosť SDS sa v ostatnom riadi platnými právnymi predpismi.
 2. Táto zmena stanov bola schválená snemom dňa 11. 7. 2014.

Správy o činnosti

Správy o činnosti SDS za roky 2003 - 2013 nájdete na našej predchádzajúcej stránke.

2014 - 2016

Správa o činnosti

Spoločnosť Downovho syndrómu na  Slovensku

Down Syndrome Society in Slovakia

Tallerova 4, 811 02 Bratislava – Staré mesto

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Správa o činnosti SDS za roky 2014 až 2016

Vážené dámy, páni, milí hostia,

dovoľte mi aby som Vás oboznámil so správou za uplynulé funkčné obdobie od VIII. snemu Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, ktorý sa konal dňa 10.mája 2014 v Košiciach.

Roky 2014 až 2016 boli pre našu Spoločnosť rokmi, kedy sme opäť priniesli ľuďom pestré akcie zamerané nielen na vzdelávanie, ale i na zábavu a odreagovanie. Do našich tvorivých aktivít sme zapojili množstvo dobrovoľníkov z radov študentov, pedagógov, lekárov, odborníkov, ale i rodičov.

Pre mňa ako predsedu spoločnosti, ktorý stojí na jej čele od roku 2005, to bola opäť ďalšia výzva ale i skúška navzájom. Výzva preto, lebo som išiel s Vami do niečoho nového a mohol som pokračovať v tom čo som začal a nedokončil. Skúšku sme skladali všetci, lebo sme sa mohli spoznať navzájom i v situáciách ktoré nám prinášajú naše aktivity a tie dajú poriadne načrieť do rezerv nás samotných. Pri tvorbe programov a aktivít sme vychádzali zo svojich možností či už kapacitných, ale i finančných. Naše aktivity sme organizovali až na základe prijatých 2% z daní , či úspešných grantov a darov od sponzorov.

Cieľom a snahou vedenia spoločnosti bolo naplniť uznesenie zo VIII. Snemu, pokračovať v trojročnom volebnom období s cieľmi spoločnosti, v súlade so stanovami spoločnosti, rozumne vynaložiť získané finančné prostriedky na aktivity v prospech ľudí s Downovým syndrómom, a informovanosť verejnosť o pripravovaných voľno-časových aktivitách ľudí s Downovým syndrómom.

Naši členovia sa zúčastňovali na rôznych podujatiach organizovaných SHR, ZPMP, SHŠO a rôznych odborných spoločností. Sme členovia viacerých strešných organizácií: Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov, Slovenskej humanitnej rady, Európskej asociácie pre Downov syndróm a Medzinárodnej organizácie pre DS – Down Syndrome Internationale , SHŠO a AOPP v SR

Medzi našich najbližších spolupracovníkov v uplynulom trojročnom období a aj tí ktorí finančne prispeli na naše aktivity patria: Down-syndróm Klub Snina ako organizátor pobytov pri mori a spoluorganizátor letných rekondičných pobytov SDS.LL studio Bratislava tlačiareň pri grafickej úprave Slnečnice od roku 2012, 2x Nadácia VÚB, Art-Est Košice pri reprezentácii Spoločnosti na kultúrnych podujatiach na Slovensku i v zahraničí, a ďalší.

O všetkých našich akciách sme prinášali podrobné správy, reportáže, fotografie a postrehy v časopise spoločnosti Slnečnica ročník č.17, č.18, č.19 a č.20. a tak isto sú podrobné správy o činnosti, pozvánky na podujatia a fotodokumentácie uverejňované na webovej stránke Spoločnosti www.downovsyndrom.sk.

 

Zloženie po VIII.sneme:

Predsedníctvo SDS: Ing. Róbert Lezo – predseda SDS, Ing. Mária Srnáková – I.podpredseda SDS, Ing. Ingrid Ráczová – II.podpredseda SDS, Pavol Hyclák, Peter Filip, Ing. Eva Grebečiová, Mgr. Eva Barlíková, Peter Kalmár /členovia/ , Ing. Dáša Krátka

Revízna komisia: Ing. Dušan Fabian, Peter Koleno, Drahomíra Sláviková

Slnečnica – redakčná rada :

1. Daša Krátka /Kúty/ - šéfredaktor, 2. Mária Srnáková, 3. Daniela Divílková, 4. Jarmila Kolenová , 5. Eva Barlíková - odstúpila v r. 2016, 6. Róbert Lezo, 7. Pavol Hyclák,

So Slnečnicou aktívne pomáhala členka predsedníctva – Eva Grebečiová a grafik Rastislav Sedláček.
 

ČINNOSŤ ZA ROK 2014

Organizačné zmeny SDS:

Vedenie SDS sa od posledného snemu zmenilo o dvoch členov. Na prvom zasadnutí novozvoleného predsedníctva 11.7.2014 bol za predsedu zvolený Róbert Lezo, za podpredsedov boli zvolení: Ingrid Ráczová a Mária Srnáková. Na spoločnom zasadnutí predsedníctva a redakčnej rady bola zjednotená funkcia šéfredaktora a predseda RR. Stala sa ňou Dáša Krátka. Nová inovovaná Slnečnica , sa tvorí elektronicky na web-e od r.2008. Grafické práce robí Rastislav Sedláček. Predsedníctvo sa stretlo za toto funkčné obdobie 3 krát v mestách Košice, Terchová, a Trenčín.

Kongresy a konferencie s odbornou tematikou:

 • VIII. Snem Spoločnosti Down.syndromu na Slovensku 10.5.2014 v Košiciach – do kolektívu predsedníctva sme prizvali 3 nové tváre od ktorých sme očakávali aj nové nápady (P.Kalmár, E.Barlíková a P.Filip)

 • Urobme si radosť – 10.5.2014 nesúťažná prehliadka umeleckých prejavov ľudí s DS a ich kamarátov realizovalo Združenie ArtEst Košice pod vedením Petra Kalmára bola sprievodným programom VIII.snemu SDS v Košiciach

Kultúrne a športové podujatia:

 • Svetový deň Downovho syndrómu v Budapešti 21.marec – na javisku sa stretli tri krajiny Maďarsko, Poľsko a Slovensko, Nás zastupovalo druženie ArtEst z Košíc pod vedením PaedDr. Lívie Kalmárovej. Veselé divadlo otvorilo priestory deťom s Down.syndrómom.

 • ART Est reprezentovalo Slovensko v Holandsku v oblasti samostatného života a zamestnávania ľudí s DS. Ďalšie konferencie v rámci projektu Grundtvig prebehli v marci v Budapešti a máji 2015 v Košiciach. SDS bola ako garant projektu.

 • 21.3.- svetový deň Downovho syndrómu – Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku aj k tomuto dňu vydala tlačovú správu a umiestnila ju na spravodajské servre.

 • SME AKO VY 13.1.-3.2. 2014 v Bratislave Spojená škola sv.Františka z Assisi, potom 4.3.-31.3.2014 Café Luxor Bratislava ukončenie. Následne sa výstava obrazov presunula do Trnavy a jej priestorov MAX-u a potom do Nitry, do Trenčína a späť do Trnavy do Trnavskej univerzity . Koncom roka 2014 sa výstava presunula do Košíc a potom do prešovského Maxu

 • V októbri 2014 prebehlo dofotenie 12 detí zo Sniny a rozšírila sa výstava SME AKO VY.

 

Rekondičné pobyty pre deti s DS spolu s rodinnými príslušníkmi:

 • Terchová 2014 – termíny júl 2014, dva turnusy 6.7-12.7. a 12.7.-19.7.2014. Vedúcim pobytov bol Róbert Lezo. Pobyty boli organizované pre 50 rodín, zúčastnili sa rodiny s deťmi od jedného do 35 rokov. Na dva týždne navštívili Terchovú deti, ktoré majú radi vodu, koníky, turistiku a matematiku pani Netty Engels. Pobyty sa uskutočnili vďaka podpore MPSVaR SR. Nadviazala sa spolupráca s K-7 psovodmi záchranármi

 • Kokava nad Rimavicou 2014 – termín 11.8 - 16.8.2014. Vedúca pobytu Mgr. Viktória Husovcová, nadviazala tak na pobyty z Dudiniec, Piatrovej , Duchonky a Sávnice kde sa opäť stretli naši starší downíci-dospeláci od 15r. Aj tentoraz to bol pobyt bez rodičov. Pobyt bol s viacerým asistentmi v prírode, na chate Hámor.

 

Publikačná činnosť 2014:

Slnečnica – dve čísla Slnečnice ročník 18, realizácia -vydavateľstvo LL studio Bratislava, predsedkyňa RR Dáša Krátka, grafická úprava Rastislav Sedláček

www.downovsyndrom.sk – ukončil sa 1.upgrade oficiálnej webovej stránky spoločnosti Downovho syndrómu ktorá sa prvý krát spustila z 29.10.2004. Jej zmenou bol poverený RNDr. Andrej Krátky s manželkou Ing. Dášou Krátkou.

Aj Ty si medzi nami vítaný- autorka PhDr. Terézia Drdulová- metodický materiál pre pedagógov MŠ k integrácii, kde aj za SDS sa dávali podklady k príprave materiálu. Je dostupný na www.mat.iedu.sk

 

Legislatíva:

Činnosť predsedníctva v zmysle platných stanov SDS, a uznesenia VIII.snemu, kde s povereným mandátom sa zmenilo sídlo Spoločnosti Down.syndrómu z Limbovej 14, na Tallerovu 4 v Bratislave od 6.8.2014, pričom musela prebehnúť aj zmena stanov- adresy Spoločnosti.

SDS patrí k pravidelným prijímateľom 2% z daní, a svoju činnosť financuje z projektov, darov a členských príspevkov.
 

ČINNOSŤ ZA ROK 2015

Na novej webovej stránky Spoločnosti na ktorej sa dá s minimálnymi nákladmi komunikovať a taktiež pripravovať Slnečnicu. Počas roka sa predsedníctvo stretlo v mestách tri krát v Terchovej a jeden krát virtuálne prostredníctvom web-u.

Granty a financovanie akcií spoločnosti:

V roku 2015 sme nedostali dotáciu z MPSVaR SR na Slnečnicu ani na letné rekondičné pobyty. Deťom a dospelým ľuďom s Downovým syndrómom sme tak nemohli uhradiť celý pobyt v plnej výške. Rodičia si pobyt uhrádzali sami, odborníkom a študentom sme hradili pobyt z prostriedkov SDS.

Na naše voľnočasové aktivity sme použili financie od sponzorov a hlavne grantov.

 
Akcie 2015

Projekty:

Tašky pre Československú spoločnosť mikrobiologickú v BA – Začiatkom v októbra 2014 nás oslovila pani Andrea Horníková z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave s myšlienkou o spoluprácu pri kreslení na látkové tašky. Po krátkej telefonickej komunikácii a vymenení si niekoľko mailov slovo dalo slovo a rozbehol sa darcovský projekt.

Úlohou bolo do apríla 2015 pre Československú spoločnosť mikrobiologickú so sídlom na PRIF UK v Bratislave nakresliť kresby na 100 látkových tašiek. Spoločnosť usporadúvala v Hotely Patria na Štrbskom plese medzinárodný kongres Hot topics in microbiology, kde každý účastník dostal materiály a plátennú pomaľovanú tašku od našich ľudí s Downovým syndrómom. Všetko potrebné nám dodali a tak sa kreslenie rozdelilo na partie detí v Trnave, v Trenčíne, v Nitre a v Bratislave. Po odovzdaní celého projektu Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku na účet pribudlo 500,- Eur.

Veľká vďaka patrí pani DOC. RNDR. HELENE BUJDÁKOVEJ, CSc. , ktorá tento projekt zastrešovala ako i šikovným deťom s DS, ktoré spestrili svojimi kresbami tašky a povzniesli mienku o ľuďoch s Downovým syndrómom s ich pohľadom na svet očami farieb.

 • Implementácia dokumentu OSN „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“ pod záštitou Jany Žitňanskej, poslankyňa Európskeho parlamentu (EKR)-seminár spojený s diskusiou: (príprava projektu pre V4 - súčasný stav a ako ďalej)

 • Podpora voľby JUDr. Zuzany Stavrovskej listom a rokovaniami k voľbe Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím

 • Advokáti ProBono- podpísaná spolupráca s advokátmi pre rodiny ktoré potrebujú právne poradenstvo a nemôžu si ho finančne dovoliť

 • Súdne rozhodnutie od Ústavného súdu (JUDr. M.Matiaško) – porušenie práva na integráciu pre divča s DS Elu G. – veľmi dôležitý krok pre integráciu a inklúziu ďalších detí .

- Podporili sme propagačne v časopise Slnečnica 2/2015 projekt BIVIO – Centrum prípravy a zamestnanosti ľudí s MP

Kultúrne a športové podujatia:

 • Betliar 8.5.2015 Deň matiek – klub Gemer zorganizoval na netradičnom mieste v kaštiely s podporou starostu a folklóru popoludnie pre matky s rodinami klubu.

 • SME AKO VY- výstava ČB fotografií ľudí s Downovým syndrómom, pokračuje aj tento rok.

 • Krst knihy Stačí ľúbiť vydalo ZPMP v SR ako nepredajnú publikáciu, v ktorej sa opisujú životné príbehy rodín s deťmi s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia.

 • Integračný festival v Košiciach 23.9.-24.9. – organizátor ArtEst pod vedením Lívie Kalmárovej zorganizoval festival dramatickej tvorivosti, na ktorom sa zúčastnili deti s DS zo Slovenska, Česka i Maďarska.

 • Hudbou k srdcu- 26.2.2015- hudobno-dramatický koncert pri príležitosti 10.výročia školskej integrácie v Čiernom v spolupráci so ZUŠ M.R.Štefánika Čadca.

 • Americká putujúca deka na Slovensku - medzinárodný projekt u nás pod patronátom Daniely Divílkovej, kde aj ľudia po Slovensku uverejňovali svoje životné príbehy a fotografie.

 • Stretnutie CZ a SK zástupcov predsedníctva v Starom Smokovci 21.-23.8.2015 – s výmenou skúseností v práci s deťmi a ľuďmi s DS, rozvinutie nápadov na ďalšiu spoluprácu .

 • Vznik nového divadelného klubu v Trenčíne s názvom ARCO, kde nacvičujú vystúpenia aj ľudia s DS. Ich prvé predstavenie sa konalo 12.6.2016 na Deň krivých zrkadiel.

 • Úspešní športovci s DS aj tento rok prinášajú medaile: Gizka Bíliková (vybojovala už 20.olympijských medailí, Filip Graňo-kovboj v sedle súťaží a darí samu aj v USA, Mária Lezová na MS Slovenska v Nových Zámkoch získala 10 medailí.

Rekondičné pobyty pre deti a dospelých s DS spolu s rodinnými príslušníkmi:

 • Terchová 2015termín 4.7.- 11.7.2015, jeden turnus. Vedúci pobytov Róbert Lezo. Pobytu sa zúčastnili rodiny, s deťmi od jedného do 35 rokov. Pozvanie prijala muzikoterapeutka p.Abtová, ktorá viedla muzikálnu dielňu, skaut Peťo Filip a Janka Langová. Robili sa aj výlety do okolia Terchovej, navštívili nás psovodi z K-7. Pobyty sa niesli s témou skautskej školy a praktickej zručnosti.

 • Zimný pobyt Terchová 6.2.-8.2. 2015 víkendová lyžovačka pre 16 rodín

 • Belušské Slatiny 2015 – termín august 2015. Vedúca pobytu Adriana Pilná a Evka Barlíková. Pobyt dospelých ľudí s DS od 15.rokov sa organizoval v znamení všetkých 4.ročných období, zúčastilo sa na ňom 20 dospelákov. Pobyt bol podporený Nadáciou VÚB !

 • Petrčane 24.8.-2.9.2015 – pobyt v Chorvátsku pri mori organizoval Down syndróm klub Snina pre deti s DS. Vedúci pobytu bol Štefan Hodničák. Aj tento pobyt podporila Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

Publikačná činnosť 2015:

Slnečnica – 3 čísla Slnečnice ročníka č.19, (marec, máj september), vydáva Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, realizácia -vydavateľstvo Tlačiareň LL Studio Bratislava, šéfredaktorka Dáša Krátka, grafické práce Rastislav Sedláček

Príručka – Chceme naše dieťa integrovať do základnej školy – tvorí zadnú stranu Slnečnice č.3/2015 garantom príručky je Dáša Krátka

Končí predaj knihy Diagnóza Downov syndróm, autorka prof. MUDr. Mária Šustrová CSc.- ktorú vydala Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku. Začali prebiehať prípravy na elektronické vydanie tejto knihy, so súhlasom autorky.

ČINNOSŤ ZA ROK 2016

FINANCOVANIE SPOLOČNOSTI V ROKU 2016.

V roku 2016 sme dostali dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na tlač časopisu Slnečnica a na letný pobyty dospelákov sme získali prostriedky z Nadácie VÚB. Ostatné financovanie prebiehalo z darovaných 2% z Vašich daní a finančného daru od SOFTIP-u pri príležitosti 25.výročia vzniku firmy, finančný dar od firmy Medirex za reklamu v Slnečnici, Mesta Trenčín a SPV.

AKCIE SPOLOČNOSTI V ROKU 2016

Projekty

- Projekt Slovenskej putujúcej deky – deka sa predstavila na letnom rekondičnom pobyt v Liptovskom Jáne, garantom putujúcej deky po Slovensku je člen predsedníctva Peter Filip. Deku pre SDS-ku vyrobila pani Mgr. Petra Gáfriková, ktorá je asistentkou 17.ročnej Dorotky zo Sliača.

- Spoločnosť DS vstúpila do roku kedy oslavovala 20 výročie vzniku svojho časopisu Slnečnica

- Spoločnosť DS – začala spolupracovať intenzívnejšie s ÚPSVaR pri adopciách detí s DS.

Kultúrne a športové podujatia:

 • 21.marec- svetový deň Downovho syndrómu- tlačová správa SDS, ZPMP a SOCIA vyšla na všetkých spravodajských serveroch , prebehli rozhovory pre bratislavskú televíziu a SRO.

 • 21.marec sa oslavoval v Down syndróm klub Snina a oslava 10.výročia vzniku klubu. Program spestril aj ArtEst s divadlom Hopi Hope a DS klub Snina. Ďalšie miesto stretnutia downíkov bol Poprad, Materské centrum Bambino, kde prebehli tvorivé dielne.

 • CESTY – marec 2016 , STV natáčala dokument s režisérom Munkom v Bratislavskej Radničke venovaný ľuďom s DS (zamestnanie, práca a uplatnenie v živote).

 • VIAMO- podpísanie zmluvy s VÚB o možnosti el. platby členského a darov pre SDS-ku.

 • Facebook Downov syndróm bol spustený od r.2012. Priniesol ďalšie zdroje komunikácie medzi rodičmi, ale hlavne spestril fotogalériu a spustil neformálnejšiu komunikáciu medzi mladšími rodičmi.

 • Prvý ročník Plaveckých pretekov ZZM a 1.Majstrovstvá Slovenska v plávaní ľudí s DS pod záštitou primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka v spolupráci s SPV 20.5.2016 Trenčín.

 • PRAHA- Oslavy 25.výročia Downsyndrom.cz (Praha 21.10.2016) – príhovor v parlamente ČR – R.Lezo a M. Šustrová aktivity SDS , vystúpenie divadla Hopi-Hope z Košíc pod vedením P.Kalmára v divadle v Prahe, zúčastnili sa na nich aj členovia predsedníctva SDS.

 • LOGO SDS- predstavené nové logo už v 5/2016 na plaveckých pretekoch v Trenčíne

 • Tretí upgrade webovej stránky www.downovsyndrom.sk spustený v 6/2016 RNDr. Andrej Krátky a Ing. Dáša Krátka

 • Videoklip k pesničke od Mira Jaroša – o inakosti, zúčastnil sa je malý Alexejko Polomský s DS

 • Tenisové rozcvičky a cvičenia s Jannet Husárovou – pre deti z BA a okolia organizačne zastrešovala Zuzka Krchňavá s ambulancie DS v Bratislave.

 • Ocenenie Filipa Graňa od MŠ SR Petra Plavčana – za dosiahnuté športové výsledky na Svetových hrách špeciálnej letnej olympiády.

 • Ocenenie Sáry Hyclákovej – prvé miesto XXI, ročníku medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2016 v B.Bystrici

 • SHŠO – nová hromadná prihláška za SDS-ku ako člena, nakoľko dochádza k neovej preregistrácii podľa nového zákona o športe.

 • Nezisková organizácia Vstúpte n.o. Malacky- oslávila 6.11.2016 ...10.výročie svojho vzniku

 • Divadlo Dúhadlo – 20.11.2016 predstavenie Vec: Žiadosť o prijatie ...takisto oslávilo 10.výročie svojho vzniku, pri ktorom stál náš bývalý t.č. už nie medzi nami šéfredaktor Dr. Damián Vizár.

 • Predsedníctvo a RR na svoju žiadosť opúšťa Evka Barlíková (z rodinných dôvodov)

Rekondičné pobyty pre deti a dospelých s DS spolu s rodinnými príslušníkmi:

 • Zima Terchová 5.2.-7.2.2016 – Zimný pobyt pre ľudí s DS. Vedúci pobytu Róbert Lezo s manželkou. Pobytu sa zúčastnili rodiny s deťmi od jedného do 35 rokov 13 rodín.

 • Čičmany, jún 2016– pobyt organizovala TU v Trnave pre 5 rodín s deťmi s DS a bol zameraný na obnovu duchovných hodnôt rodiny. Lektormi pobytu bola dekanka fakulty prof. Maria Šmídová a rektor fakulty prof. Marek Šmíd.

 • Liptovský Ján, 9.7.-16.7.2016. Vedúci pobytu Róbert Lezo s manželkou. Zmena nového prostredia prilákala 33 rodín kde pobyt bol spestrený hudobnou dielňou pani Abtovej a skautom Peťom Filipom.

 • Slávnica , 25.7.-30.7.2016. Vedúca pobytu Aďka Pilná. Štvrtý krát sa samostatný pobyt dospelých ľudí s DS od 15.rokov organizoval v Slávnici – Podhorí.

 • Chorvátsko 2016 – 6/2016 v Chorvátsku zorganizoval Down syndróm klub Snina pobyt pri mori pre deti s DS, vedúci pobytu Štefan Hodničák.

Publikačná činnosť 2016:

Slnečnica – štyri čísla Slnečnice 20.ročník celofarebne, vydáva Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, realizácia LL Studio s.r.o. Predseda redakčnej rady Dáša Krátka, a Slnečnica sa niesla v duchu 20.výročia, kde sme oslovili zakladateľky aby prispeli článkami a spomienkami na svoje začiatky v redakčnej rade Slnečnica

Elektronická podoba knihy Diagnóza Downov syndróm- elektronické spracovanie pripravil a odborne konzultoval RNDr. Andrej Krátky. Autor knihy je prof. MUDr. Mária Šustrová CSc, vydavateľ je Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

 

Prijímatelia 2% z daní – zaradenie SDS opäť medzi prijímateľov z 2% vašich daní od r.2009

Granty – všetky granty boli čerpané v zmysle predmetu zmluvy a riadne vyúčtované a dokladované účtovne aj vizuálne fotografiami, prostredníctvom časopisu Slnečnica a aj web-www.downovsyndrom.sk.

Sponzori:

So sponzormi bola spísaná zmluva o predmete darovania financií. Darované peniaze boli riadne vyúčtované podľa predmetu zmlúv. Všetci sponzori dostali ďakovný list.

Peniaze od darcov boli rozdelené podľa želania predstaviteľov firiem na akcie Spoločnosti a vydávanie časopisu Slnečnica.

Naša Spoločnosť je od roku 2009 zapojené do projektu DOBRÝ ANJEL a tak o finančnú pomoc môžu zažiadať tí, čo to najviac potrebujú. Oznam o tomto projekte sme priniesli podrobnejšie informácie v Slnečnici 2/2009 a reklama bežala aj v televízii a časopise Slnečnica.

Dobrovoľníci:

V rokoch 2014-2016 sme zapojili do našej činnosti dobrovoľníkov z radov rodičov, ale i študentov , lekárov, pedagógov a hercov. Pracovali bez nároku na honorár a odpracovali desiatky hodín dobrovoľníckej práce. Ich počet sa rozrástol pri organizovaní rekondičných pobytov, putovných výstav SME AKO VY , plaveckých pretekov Spoločnosti DS.

Účtovníctvo:

Účtovníctvo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku už od roku 2006 vedie nezávislá účtovná firma z Dubnice nad Váhom, pod vedením p. Anny Hrušovskej. Internú kontrolu prevádzala kontrolná komisia dva krát v priebehu kalendárneho roka a vyhotovuje písomnú zápisnicu, ktorú predkladá predsedníctvu.

Financie : r. 2014-2016: 2% z daní, MPSVaR, Nadácia VÚB, SPV, Mesto Trenčín, Medirex, Softip a.s, JAKO a.s. , členské príspevky a dary fyzických osôb.

Záver:

Pri našej už viac ako 23.ročnej práci pre zlepšenie kvality života ľudí s Downovým syndrómom môžu byť členovia predsedníctva ako aj  ďalší aktívni členovia právom hrdí na to, že dokážu pracovať na profesionálnej úrovni pri zachovaní systému dobrovoľníctva.

Dovoľte mi, aby som sa aj na tomto mieste poďakoval všetkým členom predsedníctva, revíznej komisie a redakčnej rady Slnečnice, dobrovoľným pracovníkom, rodinným príslušníkom a najmä deťom s Downovým syndrómom a ich rodičom, ktorí sa aktívne zapojili do našich aktivít pri organizovaní podujatí SDS: čí už letných rekondičných pobytov, vydávaniu Slnečnice, kultúrnych a športových podujatí. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri zlepšovaní verejnej mienky o problematike Downovho syndrómu a pri začleňovaní našich detí do spoločnosti ako aj šírení osvety o ľuďoch s Downovým syndrómom. Vďaka patrí všetkým nápomocným ľuďom, ktorí prispeli financiami, darmi, radami ale i pomocnou rukou v uplynulom trojročnom období.

Ďalej by som chcel poďakovať všetkým predškolským a školským zariadeniam, DSS, špeciálnym školám a zamestnávateľom, že prijímajú ľudí s Downovým syndrómom a začleňujú ich do bežných výchovno-vzdelávacích i pracovných procesov a vytvárajú im adekvátne podmienky ich špecifickým potrebám.

Veľmi si vážim prácu všetkých, ktorí nám v priebehu týchto rokov pomohli pri organizovaní akcií, pri administratívnych prácach, pri vydávaní časopisu Slnečnica a pri zaobstarávaní finančných prostriedkov pre spoločnosť.

Poďakovanie patrí aj MPSVaR, Nadácii VÚB, a firmám, ktoré sa snažili podporovať naše aktivity formou posudzovania projektov, prideľovaním a darovaním financií na konkrétne akcie.

Veľká vďaka patrí všetkých obetavým ľuďom, ktorí popri vlastných problémoch si našli trocha času, aby pomohli svojim blížnym a najmä našim deťom s Downovým syndrómom.

 

Trenčín, 20.máj 2017

 

Ing. Róbert Lezo

Predseda Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku

Správa o hospodárení

Sumy získané v jednotlivých rokoch:

rok

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

suma

10 721 €

9 538,70 €

9 228,89 €

10 090,82 €

8 373,47 €

7 784,62 €

9 122,56 €

12 432,34 €

 

 

Daňové priznanie 2014

Daňové priznanie 2015

Daňové priznanie 2016

Správa kontrolnej komisie

Správa kontrolnej komisie Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku (skrátene SDS) a správa o jej činnosti od mája 2014 do mája 2017

Kontrolná komisia SDS v zložení Ing. Fabian Dušan, p. Koleno Peter a Ing. Sláviková Drahoslava bola zvolená na VIII. Sneme SDS dňa 10. 05. 2014.

Základné povinnosti a úlohy kontrolnej komisie vychádzajú najmä z článku VIII Stanov SDS, v ktorom je v bode 5. uvedené, že: „Kontrolná komisia kontroluje plnenie uznesení snemu a predsedníctva ako aj hospodárenie v spoločnosti.“ Prácu komisie ovplyvňujú aj príslušné ustanovenia aktuálnych právnych noriem, najmä v oblasti ekonomicko-hospodárskej a administratívnej.

V hodnotenom období sa členovia kontrolnej komisie zamerali na sledovanie plnenia odporúčaní kontrolných orgánov štátnej správy, kontrolu účtovných dokladov, zápisníc z rokovaní predsedníctva a kontrolu správy majetku spoločnosti a inventarizácie. Prioritnú pozornosť kontrolná komisia venovala kontrole hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami a tiež kontrole zúčtovania a využitia poskytnutých finančných prostriedkov vyúčtovaných projektov a finančných príspevkov (letný tábor dospelákov spolufinancovaný Nadáciou VÚB, a.s. v rokoch 2015 a 2016 a vydávanie 20. ročníka časopisu Slnečnica spolufinancované MPSVaR SR v roku 2016). Pri hodnotení plnenia jednotlivých úloh môžeme konštatovať, že predseda spoločnosti ako aj členovia predsedníctva, resp. výkonný výbor stanovené úlohy plnili.

V správach o hospodárení SDS za jednotlivé roky, ktoré spracovala nezávislá firma – Účtovníctvo – Anna Hrušovská, Dubnica nad Váhom na základe Zmluvy o vedení účtovníctva uzavretej v roku 2006, sú podané presné údaje o čerpaní finančných zdrojov.

Kontrolná komisia konštatuje, že všetky účtovné doklady a účtovné operácie súvisiace s hospodárením SDS spĺňajú ustanovenia platných predpisov, sú kryté rozpočtom a právoplatnými rozhodnutiami predsedníctva. Pri kontrole účtovných dokladov neboli zistené žiadne nedostatky. Použitie finančných prostriedkov bolo hospodárne, v súlade s platnými zásadami našej spoločnosti a v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté. Hlavná kniha a účtovný denník sú riadne vedené a archivované. Cestovné príkazy sú založené prehľadne podľa dátumov. Ročné uzávierky a výkazy ziskov a strát za jednotlivé roky 2014 – 2016 boli vypracované riadne a v predpísaných termínoch odoslané na Slovenský štatistický úrad. Rovnako daňové priznania k dani z príjmov právnickej osoby za uvedené roky boli spracované a v riadnych termínoch podané na daňový úrad.

K plneniu uznesení zo VIII. Snemu SDS kontrolná komisia konštatuje, že uvedený snem uložil predsedníctvu iba jedno uznesenie – predsedníctvu dalo mandát na zmenu adresy sídla spoločnosti. Uvedené uznesenie bolo splnené zaregistrovaním zmeny stanov SDS na Ministerstve vnútra SR zo dňa 06. 08. 2014, kde je uvedené, že sídlo spoločnosti je Tallerova 4, 811 02 Bratislava – Staré mesto.

Kontrolná komisia počas funkčného obdobia zasadala štyri krát. Dva krát sa jeden z jej členov zúčastnil zasadnutia Predsedníctva SDS.

Komisia zo svojej činnosti vypracovala správy k príslušným účtovným uzávierkam a hospodáreniu Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku. Za rok 2014 to bola správa zo dňa 18. 05. 2015, za rok 2015 správa zo dňa 16. 05. 2016 a za rok 2016 správa zo dňa 08. 05. 2017. V záveroch každej z uvedených správ kontrolná komisia odporúčala najbližšiemu Snemu SDS správu schváliť. Všetky uvedené správy sú archivované a ich kópie tvoria prílohu tejto súhrnnej správy.

Záverom kontrolná komisia vyslovuje poďakovanie predsedovi spoločnosti, členom predsedníctva SDS, ako aj členom redakčnej rady časopisu Slnečnica za ich činnosť a súčinnosť v hodnotenom období.

Za kontrolnú komisiu:

Fabian Dušan

Koleno Peter

Sláviková Drahoslava

Príloha: Správa kontrolnej komisie k účtovnej uzávierke a hospodáreniu SDS za rok 2014

Správa kontrolnej komisie k účtovnej uzávierke a hospodáreniu SDS za rok 2015

Správa kontrolnej komisie k účtovnej uzávierke a hospodáreniu SDS za rok 2016

V Trenčíne, dňa 18. 05. 2017
Schválil IX. Snem SDS, 20. mája 2017 v Trenčíne.

 

Správa redakčnej rady Slnečnice

Počet vydaných čísel časopisu:

 • r. 2014 – 2 vydania

 • r. 2015 – 3 vydania

 • r. 2016 – 4 vydania

 • r. 2017 – 1 vydanie – č. 2 sa pripravuje

Členmi redakčnej rady boli:

1. Daša Krátka /Kúty/ - šéfredaktor

2. Mária Srnáková /Suchá nad Parnou/

3. Daniela Divílková /Trenčín/

4. Jarmila Kolenová /Púchov/

5. Eva Barlíková /Nová Ľubovňa/ - odstúpila v r. 2016

6. Róbert Lezo /Trenčín/

7. Pavol Hyclák /Kežmarok/

 

So Slnečnicou aktívne pomáhali – Rastislav Sedláček a Eva Grebečiová.

Tlač v náklade 1000 – 1200 ks - Bratislava, digitálna tlačiareň LL studio.

Od r. 2015 je grafikom Slnečnice Rastislav Sedláček.

 

Produkčné náklady:

- grafické spracovanie, tlač, distribúcia

r. 2014

Náklady na Slnečnicu spolu: 2 676,60 €

Náklady na jedno číslo: 1 338,30 €

r. 2015

Náklady na Slnečnicu spolu: 4 259,32 €

Náklady na jedno číslo: 1 419,77 €

r. 2016

Náklady na Slnečnicu spolu: 6 774,21 €

Náklady na jedno číslo: 1 693,55 €

Ďakujem členom redakčnej rady a ďalším aktívnym členom za pomoc s príspevkami a korektúrami.
 

Ďalšie publikačné aktivity

Od roku 2016 máme novú webstránku downovsyndrom.sk. Stránku sme realizovali svojpomocne – manželia Krátki. Na stránke je okrem základných infomácií o DS aj fotogaléria našich akcií, archív Slnečnice, elektronická prihláška do spoločnosti, možnosť finančnej podpory prostredníctvom VIAMO, možnosť písať blogy a ďalšie.

Prihlášky cez web:

r. 2014 - 14

r. 2015 - 28

r. 2016 – 22 + 2

r. 2017 – 10 + 4

Elektronická publikácia Diagnóza Downov syndróm – od spustenia predaja v r. 2016 sa predalo 7 kníh (cena 8.90/ks, spolu 62.30 Eur) a niekoľko slnečníc.

Od roku 2016 máme aj nové logo SDS, ktoré navrhol Eduard Jánošík, za čo mu v mene spoločnosti ďakujem.

Uznesenie Snemu

Uznesenie IX. snemu SDS

VEC: IX. SNEM Spoločnosti Downovho syndrómu

DÁTUM: 20/05/2017 10:30 ~ 14:00

MIESTO: budova AZZP, Bezručova 1012, Trenčín

ÚČASTNÍCI: podľa prezenčnej listiny

ODOVZDANÉ (KOMU): predsedníctvo SDS, archív

 

ĎALŠIE STRETNUTIE: do 20/05/2020

PRIPRAVIL: M. Grebeči, S. Stehová

POSLANÉ: 20/05/2017

TOTAL PAGES / POČET STRÁN: 1

I. Snem berie na vedomie a schvaľuje

a. Správu predsedníctva SDS o činnosti za uplynulé funkčné obdobie

b. Správu o hospodárení za uplynulé funkčné obdobie

c. Správu kontrolnej komisie

d. Správu redakčnej rady Slnečnice

e. Správu volebnej komisie

 

II. Snem schvaľuje

a. Výšku členského príspevku v sume 20,00€ / rok

b. Predsedníctvo SDS podľa výsledku volieb v zložení:

• Pavol Hyclák (Kežmarok)

• Ing. Daša Krátka (Kúty)

• Peter Filip (Trnava)

• Ing. Róbert Lezo (Trenčín)

• Ing. Ingrid Ráczová (Nitra)

• Ing. Mária Srnáková (Suchá nad Parnou)

• Lenka Chovancová (Bratislava)

• Ing. Evka Grebečiová (Bratislava)

• Peter Kalmár (Košice)

c. Kontrolnú komisiu SDS podľa výsledku volieb v zložení:

• Peter Koleno (Púchov)

• Dušan Fabian (Trenčín)

• Drahoslava Sláviková (Beluša)

 

Overil: Drahoslava Sláviková Miloš Grebeči, Silvia Stehová

členovia návrhovej komisie

Trenčín 20.5.2017

Partneri

Ďakujeme, že nás podporujete.

 

Chcete aj Vy pomôcť zlepšovať podmienky života ľudí s Downovým syndrómom? Kontaktujte nás. Ak nás chcete finančne podporiť, bližšie informácie nájdete na tomto mieste.

Za Vašu pomoc srdečne ďakujeme.

Pravidlá publikovania a šírenia obsahu stránky

V prípade podozrenia, že prostredníctvom materiálov zverejnených na downovsyndrom.sk došlo k porušeniu autorských práv, nahlásenie tohto podozrenia urobte na tejto e-mail adrese web@downovsyndrom.sk.

Obsah a design týchto stránok je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi v platnom znení. Kopírovanie, ďalšie rozširovanie a publikovanie akejkoľvek časti bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané, pokiaľ nie je uvedené inak.

Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie v snahe dosiahnuť plnej použiteľnosti, správnosti a úplnosti obsahu týchto stránok. Nenesie však zodpovednosť za následné škody alebo ujmy, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nedostupnosti týchto stránok alebo využitím či zneužitím akejkoľvek informácie z týchto stránok.

Dokumenty a grafika uverejnená na tomto serveri môže obsahovať technické nepresnosti a/alebo typografické chyby. Informácie sú priebežne dopĺňané a menené. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek robiť vylepšenia a/alebo úpravy obsahu.

Obsah týchto stránok môže obsahovať odkazy, ktoré Vám dovolia opustiť tieto stránky a prejsť na stránky tretích strán. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah týchto stránok a nezodpovedá za prípadné škody a ujmy na základe prístupu k týmto stránkam. Uvedenie takýchto odkazov na týchto stránkach nevyhnutne neznamená, že prevádzkovateľ tieto stránky podporuje, schvaľuje ich obsah, alebo akýmkoľvek iným spôsobom ich presadzuje.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré návštevník tejto stránky poskytne vyplnením formulára alebo iným spôsobom na týchto stránkach, týmto dáva súhlas ku spracovaniu týchto údajov. Tieto osobné údaje majú napomôcť k zlepšeniu obsahu týchto stránok a môžu byť tiež využité ku kontaktu s Vami a/alebo k zasielaniu informácií, o ktorých predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať a byť pre Vás užitočné. Prevádzkovateľ osobné dáta nebude predávať, rozširovať ani ich inak neposkytne inému subjektu.

  • Autorské práva

  • Prehlásenie

  • Obsah

  • Odkazy

  • Osobné údaje

  • Diskusie a príspevky

   1. Diskusné fórum vzniklo a funguje v priateľskom duchu o témach súvisiacich so životom ľudí s DS. Je súčasťou servera downovsyndrom.sk, ktorý je súkromným priestorom prevádzkovateľa. Možnosť prispievania doň nie je právom, ale poskytovanou možnosťou, ktorá nie je nárokovatelná a môže byť odopretá komukoľvek bez udania dôvodu.

   2. V diskusnom fóre je zakázané pridávať príspevky alebo vytvárať témy, ktoré:

    1. môžu svojim obsahom poškodzovať dobré meno downovsyndrom.sk,

    2. propagujú nezákonné alebo neetické správanie,

    3. majú hanlivý, zjavne zavádzajúci alebo pre ostatných obťažujúci obsah,

    4. sú zamerané na riešenie politických, nacionalistických, extrémistických, náboženských alebo osobných sporov,

    5. obsahujú odkazy na médiá alebo skupiny podporujúce akúkoľvek formu extrémizmu, rasovú, sociálnu či náboženskú neznášanlivosť alebo konšpirácie,

    6. obsahujú propagáciu podnikateľských subjektov a/alebo iných webových stránok bez súhlasu prevádzkovateľa,

    7. môžu vyvolávať mylnú zámenu identity – napríklad (avšak nie len) použitím takého používateľského mena, ktoré sa nápadne podobá na meno registrovaného používateľa kuty.media.

   3. Hoci prevádzkovateľ môže sledovať, alebo kontrolovať diskusie, odkazy, fotografie atď. uverejňované na týchto stránkach, striktne odmieta akékoľvek záväzky a povinnosti v tomto smere.

   4. Prevádzkovatel nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek materiálov poskytnutých užívateľmi v rámci diskusií, odkazov, fotografií, atď.

   5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek materiál, odkaz alebo komentár, alebo jeho časť, poskytnutý v rámci týchto stránok. O dôvodoch takéhoto počínania môže administrátor informovať v špeciálnej diskusnej téme.