Integrácia a inklúzia

Obrázok používateľa admin

Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.

Výchova a vzdelávanie detí s rôznym hendikepom spolu so zdravými deťmi dnes už nie je až takou výnimkou. Napriek tomu má však veľa úskalí a rodičia, ktorí sa rozhodnú ísť touto cestou, sa musia obrniť veľkou trpezlivosťou, naštudovať množstvo paragrafov, neustále úzko spolupracovať so školou a ďalšími inštitúciami.

Integrácia v skratke

Aké sú prínosy integrácie a legislatívne normy si môžete naštudovať v príručke integrácie.

Inklúzia

V súčasnosti sa stále častejšie skloňuje pojem inklúzia. Na rozdiel od integrácie tu nejde o prispôsobenie sa dieťaťa podmienkam v bežnej škole, ale o vytvorenie takého prostredia v školách, ktoré umožní vzdelávanie všetkým deťom bez rozdielu.

Inklúzia je založená na akceptovaní rôznorodosti, pokiaľ ide o pohlavie, národnosť, rasu, jazykový pôvod, sociálne pozadie, úroveň výkonu či postihnutie. Inkluzívne vzdelávanie garantuje naša Ústava a celý rad medzinárodných dohovorov o ľudských právach. Najdôležitejším a aj najprogresívnejším je Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi a Slovenská republika ju prijala v roku 2010.

V Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je právo na vzdelanie upravené v čl. 24. Štáty sa v ňom zaväzujú (podľa bodu 2b), aby osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatnými prístup k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu v spoločenstve, v ktorom žijú. Štáty realizujú toto právo bez diskriminácie a na základe rovných príležitostí, zaväzujú sa zaistiť začleňujúci vzdelávací systém na všetkých úrovniach.

Zdôvodňovanie integrácie nie je normálne, naopak zdôvodnenie by potrebovala výnimka, vyraďovanie, teda segregácia.
Požár, 1999

Za prelomové považujeme rozhodnutie Najvyššieho súdu o vzdelávaní Ely s Downovým syndrómom v bežnej škole. Prečítajte si viac.

Sme ako vy

V rokoch 2013 a 2014 zorganizovalo naše združenie v spolupráci s fotografkou Martou Földešovou putovnú výstavu Sme ako vy. Na veľkoplošných fotografiách boli znázornené deti a mládež s Downovým syndrómom, z ktorých vyžaroval pokoj, pokora, radosť a láska k životu.

Výstava mala priniesť jednoduché posolstvo – upozorniť, že ľudia s Downovým syndrómom sú súčasťou spoločnosti. O tom, že svoj účel splnila svedčí aj vyjadrenie jednej z návštevníčok výstavy: “Ja som mala z týchto ľudí vždy trochu strach; ale som milo prekvapená, ako pozitívne pôsobia na fotkách”. Pôsobia tak, akí naozaj sú.

Niektoré z fotografií nájdete aj v našej fotogalérii.