Naše poslanie

SDS každoročne organizuje pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

Prvé dni sú najťažšie. Pre zlepšenie informovanosti distribuujeme do všetkých pôrodníc na Slovensku časopis Slnečnica.

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku už viac ako 20 rokov spája rodiny, priateľov a ďalších sympatizantov ľudí s Downovým syndrómom.

SDS vydáva časopis Slnečnica, informuje o svojich aktivitách tiež prostredníctvom web stránky a facebookovej stránky Downov syndróm.

Organizujeme rôzne informačno-vzdelávacie semináre, konferencie a festivaly. Informujeme verejnosť o možnostiach výchovy a vzdelávania.

Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.