Uznesenie Snemu

Uznesenie IX. snemu SDS

VEC: IX. SNEM Spoločnosti Downovho syndrómu

DÁTUM: 20/05/2017 10:30 ~ 14:00

MIESTO: budova AZZP, Bezručova 1012, Trenčín

ÚČASTNÍCI: podľa prezenčnej listiny

ODOVZDANÉ (KOMU): predsedníctvo SDS, archív

 

ĎALŠIE STRETNUTIE: do 20/05/2020

PRIPRAVIL: M. Grebeči, S. Stehová

POSLANÉ: 20/05/2017

TOTAL PAGES / POČET STRÁN: 1

I. Snem berie na vedomie a schvaľuje

a. Správu predsedníctva SDS o činnosti za uplynulé funkčné obdobie

b. Správu o hospodárení za uplynulé funkčné obdobie

c. Správu kontrolnej komisie

d. Správu redakčnej rady Slnečnice

e. Správu volebnej komisie

 

II. Snem schvaľuje

a. Výšku členského príspevku v sume 20,00€ / rok

b. Predsedníctvo SDS podľa výsledku volieb v zložení:

• Pavol Hyclák (Kežmarok)

• Ing. Daša Krátka (Kúty)

• Peter Filip (Trnava)

• Ing. Róbert Lezo (Trenčín)

• Ing. Ingrid Ráczová (Nitra)

• Ing. Mária Srnáková (Suchá nad Parnou)

• Lenka Chovancová (Bratislava)

• Ing. Evka Grebečiová (Bratislava)

• Peter Kalmár (Košice)

c. Kontrolnú komisiu SDS podľa výsledku volieb v zložení:

• Peter Koleno (Púchov)

• Dušan Fabian (Trenčín)

• Drahoslava Sláviková (Beluša)

 

Overil: Drahoslava Sláviková Miloš Grebeči, Silvia Stehová

členovia návrhovej komisie

Trenčín 20.5.2017


Fatal error: views_plugin_display::destroy(): The script tried to execute a method or access a property of an incomplete object. Please ensure that the class definition "metatag_views_plugin_display_extender_metatags" of the object you are trying to operate on was loaded _before_ unserialize() gets called or provide an autoloader to load the class definition in /data/f/6/f69d0b58-287b-4f9e-a63f-c1d4b3dd2bfb/downovsyndrom.sk/web/v16/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 286