Správa kontrolnej komisie

Správa kontrolnej komisie Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku (skrátene SDS) a správa o jej činnosti od mája 2014 do mája 2017

Kontrolná komisia SDS v zložení Ing. Fabian Dušan, p. Koleno Peter a Ing. Sláviková Drahoslava bola zvolená na VIII. Sneme SDS dňa 10. 05. 2014.

Základné povinnosti a úlohy kontrolnej komisie vychádzajú najmä z článku VIII Stanov SDS, v ktorom je v bode 5. uvedené, že: „Kontrolná komisia kontroluje plnenie uznesení snemu a predsedníctva ako aj hospodárenie v spoločnosti.“ Prácu komisie ovplyvňujú aj príslušné ustanovenia aktuálnych právnych noriem, najmä v oblasti ekonomicko-hospodárskej a administratívnej.

V hodnotenom období sa členovia kontrolnej komisie zamerali na sledovanie plnenia odporúčaní kontrolných orgánov štátnej správy, kontrolu účtovných dokladov, zápisníc z rokovaní predsedníctva a kontrolu správy majetku spoločnosti a inventarizácie. Prioritnú pozornosť kontrolná komisia venovala kontrole hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami a tiež kontrole zúčtovania a využitia poskytnutých finančných prostriedkov vyúčtovaných projektov a finančných príspevkov (letný tábor dospelákov spolufinancovaný Nadáciou VÚB, a.s. v rokoch 2015 a 2016 a vydávanie 20. ročníka časopisu Slnečnica spolufinancované MPSVaR SR v roku 2016). Pri hodnotení plnenia jednotlivých úloh môžeme konštatovať, že predseda spoločnosti ako aj členovia predsedníctva, resp. výkonný výbor stanovené úlohy plnili.

V správach o hospodárení SDS za jednotlivé roky, ktoré spracovala nezávislá firma – Účtovníctvo – Anna Hrušovská, Dubnica nad Váhom na základe Zmluvy o vedení účtovníctva uzavretej v roku 2006, sú podané presné údaje o čerpaní finančných zdrojov.

Kontrolná komisia konštatuje, že všetky účtovné doklady a účtovné operácie súvisiace s hospodárením SDS spĺňajú ustanovenia platných predpisov, sú kryté rozpočtom a právoplatnými rozhodnutiami predsedníctva. Pri kontrole účtovných dokladov neboli zistené žiadne nedostatky. Použitie finančných prostriedkov bolo hospodárne, v súlade s platnými zásadami našej spoločnosti a v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté. Hlavná kniha a účtovný denník sú riadne vedené a archivované. Cestovné príkazy sú založené prehľadne podľa dátumov. Ročné uzávierky a výkazy ziskov a strát za jednotlivé roky 2014 – 2016 boli vypracované riadne a v predpísaných termínoch odoslané na Slovenský štatistický úrad. Rovnako daňové priznania k dani z príjmov právnickej osoby za uvedené roky boli spracované a v riadnych termínoch podané na daňový úrad.

K plneniu uznesení zo VIII. Snemu SDS kontrolná komisia konštatuje, že uvedený snem uložil predsedníctvu iba jedno uznesenie – predsedníctvu dalo mandát na zmenu adresy sídla spoločnosti. Uvedené uznesenie bolo splnené zaregistrovaním zmeny stanov SDS na Ministerstve vnútra SR zo dňa 06. 08. 2014, kde je uvedené, že sídlo spoločnosti je Tallerova 4, 811 02 Bratislava – Staré mesto.

Kontrolná komisia počas funkčného obdobia zasadala štyri krát. Dva krát sa jeden z jej členov zúčastnil zasadnutia Predsedníctva SDS.

Komisia zo svojej činnosti vypracovala správy k príslušným účtovným uzávierkam a hospodáreniu Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku. Za rok 2014 to bola správa zo dňa 18. 05. 2015, za rok 2015 správa zo dňa 16. 05. 2016 a za rok 2016 správa zo dňa 08. 05. 2017. V záveroch každej z uvedených správ kontrolná komisia odporúčala najbližšiemu Snemu SDS správu schváliť. Všetky uvedené správy sú archivované a ich kópie tvoria prílohu tejto súhrnnej správy.

Záverom kontrolná komisia vyslovuje poďakovanie predsedovi spoločnosti, členom predsedníctva SDS, ako aj členom redakčnej rady časopisu Slnečnica za ich činnosť a súčinnosť v hodnotenom období.

Za kontrolnú komisiu:

Fabian Dušan

Koleno Peter

Sláviková Drahoslava

Príloha: Správa kontrolnej komisie k účtovnej uzávierke a hospodáreniu SDS za rok 2014

Správa kontrolnej komisie k účtovnej uzávierke a hospodáreniu SDS za rok 2015

Správa kontrolnej komisie k účtovnej uzávierke a hospodáreniu SDS za rok 2016

V Trenčíne, dňa 18. 05. 2017
Schválil IX. Snem SDS, 20. mája 2017 v Trenčíne.