Lekárske tajomstvo alebo kto má prístup k mojím údajom?

Obrázok používateľa admin

Nik nepochybuje o tom, že lekárske tajomstvo a povinnosť zachovávať mlčanlivosť o zdravotnom stave je jedným zo základných etických princípov. Pri návšteve u lekára sa automaticky spoliehame, že údaje ostanú „uzamknuté“ len v zdravotnej karte. V praxi sa však neraz stáva, že veľmi citlivé a dôverné údaje o našom zdravotnom stave alebo stave našich neplnoletých detí, sa poskytujú tretím osobám. Ak sa tak deje bez súhlasu alebo vedomia dotknutej osoby, dochádza navyše aj k porušeniu zákona.

V tomto článku sme sa rozhodli zosumarizovať zopár základných faktov. Veríme, že vám poskytnú základnú orientáciu a pomôžu posilniť právne vedomie.

Čo je zdravotná dokumentácia?

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje, čo sa rozumie „zdravotnou dokumentáciou“. Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. V praktickom živote je to zdravotná karta vedená všeobecným lekárom, ale aj každý záznam vyhotovený iným ako všeobecným lekárom.

Kto má k zdravotnej dokumentácii prístup?

Zdravotná dokumentácia musí byť chránená pred zneužitím. Prístup k informáciám majú len osoby určené zákonom a bez súhlasu pacienta, alebo jeho zákonného zástupcu (rodiča), sa údaje nesmú sprístupňovať iným osobám. Lekár môže poskytnúť zdravotnú dokumentáciu alebo jej časť na žiadosť iného zdravotníckeho pracovníka (podľa § 24 zákona o zdravotnej starostlivosti), alebo údaje môže sprístupniť formou nahliadnutia určeným osobám (podľa § 25 zákona o zdravotnej starostlivosti), okrem pacienta a zákonného zástupcu aj napr. posudkovému alebo revíznemu lekárovi.

Avšak, napríklad rodič plnoletého pacienta s DS nemá automatický prístup k informáciám zo zdravotnej dokumentácie. Výnimkou je, ak pacient udelil rodičovi splnomocnenie, na ktorom je podpis pacienta osvedčený pred matrikou alebo notárom. Taktiež, prístup k dokumentácii môže mať aj rodič, ktorý je určeným opatrovníkom dospelého pacienta s DS, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť bola obmedzená (v závislosti od rozsahu pozbavenia).

A čo riaditeľ školy?

V bežnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, kedy riaditeľ školy (bez ohľadu na typ školy) môže mať záujem na získaní informácií o zdraví žiaka, napr. pri kontrole ospravedlneniek, alebo pri určení variantu vzdelávania žiaka so zdravotným postihnutím. Riaditeľ školy však v žiadnom prípade nemôže získavať informácie o zdraví žiaka bez súhlasu rodičov.

Je psychológ lekárom?

Psychológ môže byť lekárom alebo osobou oprávnenou na poskytovanie psychologickej činnosti podľa zákona č.99/1994 Z.z. o psychologickej činnosti. Psychiater je vždy lekárom. V každom prípade, údaje z psychologického, resp. psychiatrického vyšetrenia sú chránené, či už ako čiastočná zdravotná dokumentácia, alebo na základe povinnosti mlčanlivosti psychológa určenej zákonom alebo etickým kódexom psychológov. Psychológ, ale aj psychiater, môžu dokonca odmietnuť sprístupniť informácie o psychickom stave pacienta aj priamo pacientovi, ak by tým bol ohrozený jeho stav.

Kedy je potrebný môj súhlas?

Súhlas pacienta, alebo jeho zákonného zástupcu je v zásade potrebný vždy, okrem prípadov ustanovených zákonom (ako bolo uvedené vyššie).V praxi sa udeľuje tzv. informovaný súhlas, podpisom ktorého sa udeľuje oprávnenie na poskytovanie alebo sprístupňovanie údajov zo zdravotnej informácie. Takýto informovaný súhlas je potrebné si riadne prečítať, prípadne si ho nechať aj vysvetliť a vždy požadovať vyhotovenie jednej kópie súhlasu pre pacienta, alebo jeho zákonných zástupcov.

A čo keď som súhlas neudelil?

V takom prípade ide o nezákonný únik informácii, kedy je možné sa obrátiť na Slovenskú lekársku komoru alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ak informácie nezákonne poskytne alebo sprístupní lekár alebo iný zdravotnícky pracovník. V prípade psychológa je možné obrátiť sa aj na Slovenskú komoru psychológov.

Ak ide o neoprávnené získavanie informácii zo strany tretej osoby, možno požadovať nápravu v konaní pred súdom z dôvodu porušenia práv na ochranu osobnosti a súkromia. V určitých prípadoch je možné obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý môže udeliť pokutu alebo opatrenie na nápravu.

Škála problémov v tejto oblasti je veľmi rozsiahla a v bežnom živote vznikajú špecifické situácie, ktoré treba posudzovať podľa okolností.

Napríklad pri výkone školskej inšpekcie, ktorá preskúmava integráciu žiaka so zdravotným postihnutím. Za určitých okolností môže školská inšpekcia získať informácie o zdravotnom stave žiaka (napr. posudok od psychológa) od riaditeľa centra pedagogicko-psychologického poradenstva (t.j. iná osoba, ako riaditeľ informácie nemôže poskytnúť). Takéto situácie je však potrebné posudzovať veľmi citlivo, vždy prihliadať na účel, pre ktorý sa informácie poskytujú a prioritne dbať na utajenie citlivých a dôverných údajov o psychickom stave.

V súvislosti s vývojom moderných technológii sa otvára priestor aj pre iné možnosti zneužitia údajov o zdravotnom stave, napr. v súvislosti s vedením elektronickej zdravotnej karty. Zatiaľ čo u nás sa objavujú prvé pokusy o zavedenie tohto inštitútu, niektoré zahraničné štáty majú už v tejto oblasti negatívne skúsenosti.

Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová