Správa kontrolnej komisie

Správa kontrolnej komisie Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku (skrátene SDS) a správa o jej činnosti od mája 2017 do júla 2021

 

Kontrolu vykonávala Kontrolná komisia SDS v zložení: Ing. Dušan Fabian Dušan, p. Peter Koleno a Ing. Drahoslava Sláviková.

Základné povinnosti a úlohy kontrolnej komisie vychádzajú najmä z článku VIII Stanov SDS, v ktorom je v bode 5. uvedené, že: „Kontrolná komisia kontroluje plnenie uznesení snemu a predsedníctva ako aj hospodárenie v spoločnosti.“ Prácu komisie ovplyvňujú aj príslušné ustanovenia aktuálnych právnych noriem, najmä v oblasti ekonomicko-hospodárskej a administratívnej.

V hodnotenom období sa členovia kontrolnej komisie v jednotlivých rokoch zameriavali na kontrolu plnenia odporúčaní kontrolných orgánov štátnej správy, ku dňom účtovných závierok inventúrami majetku, pokladne a cenín. Boli vykonávané tiež dokladové inventúry hlavnej knihy – banka, odberateľské faktúry a dodávateľské faktúry. Daňové priznania k dani z príjmov právnických osôb a účtovné závierky za jednotlivé kontrolované roky boli podané v súlade so zákonom o dani z príjmov. Hlavná kniha a účtovný denník boli vedené podľa zásad zákona o účtovníctve a postupov účtovania. Účtovné závierky a potrebné správy sa riadne zverejňujú. Účtovné doklady sa archivujú v predpísanom rozsahu.

Účtovníctvo SDS bolo v kontrolovanom období vedené nezávislou firmou – Účtovníctvo – Anna Hrušovská, Dubnica nad Váhom na základe Zmluvy o vedení účtovníctva uzavretej v roku 2006.

Kontrolná komisia výberovým spôsobom kontrolovala účtovnú evidenciu a oprávnenosť účtovných operácii na účte vedenom SDS.

Účtovné doklady - vydané a prijaté faktúry a interné doklady sú opatrené účtovným predpisom a faktúry tiež dokladom o úhrade. Ak je treba sú priložené súhrnné správy a prezenčné listiny.

Kontrolná komisia prekontrolovala všetky pokladničné doklady za kontrolované obdobie – príjmové a výdavkové doklady. Tieto obsahujú všetky náležitosti a podpisy zodpovedných osôb. Cestovné príkazy k pracovným cestám sú prehľadne usporiadané a založené a tiež obsahujú všetky potrebné náležitosti.

Účtovné operácie boli vykonávané v súlade s platnými zákonmi a predpismi a tiež v súlade s platnými rozhodnutiami predsedníctva SDS a boli zhodné s príslušnými rozpočtami.

K plneniu uznesení zo IX. Snemu SDS kontrolná komisia konštatuje, že uvedený snem neuložil predsedníctvu žiadne uznesenie.

Kontrolná komisia vykonala kontroly poskytnutia finančných prostriedkov týchto vybraných vyúčtovaných projektov a finančných príspevkov:

rok 2017:

  1. projekt na rekondičný pobyt pre deti s DS spolu s rodinnými príslušníkmi, konaný v termíne od 9.7. do 16.7.2017 v Liptovskom Jáne - podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

  2. projekt na publikačnú činnosť (Slnečnica, ročník 21) – rovnako podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

 

rok 2018:

  1. 3. ročník plaveckých pretekov s medzinárodnou účasťou, konaných v októbri 2018 – podporené grantom TSK Trenčín,

  2. voľnočasová aktivita „Výlet loďou na Devín“ – projekt podporený nadáciou Pontis v spolupráci s Profesiou.

rok 2019:

  1. projekt na letný pobyt dospelákov, konaný v termíne od 19.8. do 24.8.2019 v Belušských Slatinách - podporený kampaňou ku svetovému dňu DS spoločnosťou Dedoles,

  2. projekt na rodinný rekondičný pobyt, konaný v termíne od 7.7. do 14.7.2019 v Liptovskom Jáne - podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

  3. projekt na publikačnú činnosť (Slnečnica, ročník 23) – rovnako podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

rok 2020:

  1. projekt na letný pobyt dospelákov, konaný v termíne od 2.8. do 7.8.2020 v Belušských Slatinách – finančne podporený spoločnosťou Dedoles,

  2. projekt na publikačnú činnosť (Slnečnica, ročník 24) – podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kontrolná komisia SDS vo vyúčtovaných projektoch nezistila žiadne nedostatky.

Kontrolná komisia SDS v tomto zložení bola zvolená na VIII. sneme SDS dňa 10. 05. 2014, v Košiciach.

Počas kontrolovaného obdobia komisia zasadala štyri krát. Na všetkých zasadaniach predsedníctva SDS sa zúčastnil minimálne jeden z jej členov (rok 2017 – 4x, rok 2018 – 3x, rok 2019 – 3x a rok 2020 - 3x).

Kontrolná komisia SDS konštatuje, že SDS pôsobí v súlade so svojimi stanovami a platnou legislatívou SR, preto odporúča dnešnému snemu SDS zobrať na vedomie a schváliť Správy kontrolnej komisie k účtovnej uzávierke a hospodáreniu SDS za roky 2017, 2018, 2019 a 2020.

Záverom kontrolná komisia SDS vyslovuje poďakovanie predsedovi spoločnosti a  p. Anne Hrušovskej za ich súčinnosť počas celého funkčného obdobia komisie.

 

Za kontrolnú komisiu:

Fabian Dušan

Koleno Peter

Sláviková Drahoslava

 

V Trenčíne, dňa 30. 07. 2021