2 % z daní

Obrázok používateľa admin

Využite aj tento rok možnosť rozhodnúť o použití 2% svojich daní! Budeme radi, ak sa rozhodnete práve pre našu spoločnosť a podporíte aktivity pre ľudí s Downovým syndrómom.

Občianske združenie: Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku vzniklo v r. 1993 (zaregistrované na Ministerstve vnútra podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskor­ších predpisov  29. 7. 1993 pod číslom VVS/1-900/90-8553-1 a v notárskom centrálnom registri určených právnických osôb registrované v r. 2015 je naďalej vedené v registri občianskych zdru­žení ako existujúce).

• Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové pri­znanie (minimálna výška je 3,00 €).
• Pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (minimálna výška je 3,00 €).
• Daňové priznanie pre právnické osoby (obsahuje Vy­hlásenie) - Právnické osoby môžu poukázať 1,5% z dane aj viacerým prijímateľom, najmenej však po 0,5%.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
Obchodné meno alebo názov: Spoločnosť Downovho syndró­mu na Slovensku
Sídlo: 811 02 Bratislava – Staré mesto, Tallerova 4
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30806283

TERMÍNY:
do 31. marca 2018: Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami (Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania)
do 30. apríla 2018: Zasielanie vyhlásení zo strany daňov­níkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o za­platení dane)

2% z dane, ktoré nám poukážete prostredníctvom Vášho daňového priznania, nám dajú ďalšie možnosti realizovať užitočné a prospešné projekty overené skúsenosťami! Aj v roku 2018 chceme naše aktivity smerovať na rekondičné pobyty, vzdelávania, vydávanie časopisu Slnečnica a organizovanie plaveckých pretekov. Chceme pokračovať v práci v prospech detí s Downovým syndrómom. Podporte nás!

ĎAKUJEME


VYHLÁSENIE

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV