Správa o činnosti

Spoločnosť Downovho syndrómu na  Slovensku

Down Syndrome Society in Slovakia

Tallerova 4, 811 02 Bratislava – Staré mesto

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Správa o činnosti SDS za roky 2014 až 2016

Vážené dámy, páni, milí hostia,

dovoľte mi aby som Vás oboznámil so správou za uplynulé funkčné obdobie od VIII. snemu Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, ktorý sa konal dňa 10.mája 2014 v Košiciach.

Roky 2014 až 2016 boli pre našu Spoločnosť rokmi, kedy sme opäť priniesli ľuďom pestré akcie zamerané nielen na vzdelávanie, ale i na zábavu a odreagovanie. Do našich tvorivých aktivít sme zapojili množstvo dobrovoľníkov z radov študentov, pedagógov, lekárov, odborníkov, ale i rodičov.

Pre mňa ako predsedu spoločnosti, ktorý stojí na jej čele od roku 2005, to bola opäť ďalšia výzva ale i skúška navzájom. Výzva preto, lebo som išiel s Vami do niečoho nového a mohol som pokračovať v tom čo som začal a nedokončil. Skúšku sme skladali všetci, lebo sme sa mohli spoznať navzájom i v situáciách ktoré nám prinášajú naše aktivity a tie dajú poriadne načrieť do rezerv nás samotných. Pri tvorbe programov a aktivít sme vychádzali zo svojich možností či už kapacitných, ale i finančných. Naše aktivity sme organizovali až na základe prijatých 2% z daní , či úspešných grantov a darov od sponzorov.

Cieľom a snahou vedenia spoločnosti bolo naplniť uznesenie zo VIII. Snemu, pokračovať v trojročnom volebnom období s cieľmi spoločnosti, v súlade so stanovami spoločnosti, rozumne vynaložiť získané finančné prostriedky na aktivity v prospech ľudí s Downovým syndrómom, a informovanosť verejnosť o pripravovaných voľno-časových aktivitách ľudí s Downovým syndrómom.

Naši členovia sa zúčastňovali na rôznych podujatiach organizovaných SHR, ZPMP, SHŠO a rôznych odborných spoločností. Sme členovia viacerých strešných organizácií: Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov, Slovenskej humanitnej rady, Európskej asociácie pre Downov syndróm a Medzinárodnej organizácie pre DS – Down Syndrome Internationale , SHŠO a AOPP v SR

Medzi našich najbližších spolupracovníkov v uplynulom trojročnom období a aj tí ktorí finančne prispeli na naše aktivity patria: Down-syndróm Klub Snina ako organizátor pobytov pri mori a spoluorganizátor letných rekondičných pobytov SDS.LL studio Bratislava tlačiareň pri grafickej úprave Slnečnice od roku 2012, 2x Nadácia VÚB, Art-Est Košice pri reprezentácii Spoločnosti na kultúrnych podujatiach na Slovensku i v zahraničí, a ďalší.

O všetkých našich akciách sme prinášali podrobné správy, reportáže, fotografie a postrehy v časopise spoločnosti Slnečnica ročník č.17, č.18, č.19 a č.20. a tak isto sú podrobné správy o činnosti, pozvánky na podujatia a fotodokumentácie uverejňované na webovej stránke Spoločnosti www.downovsyndrom.sk.

 

Zloženie po VIII.sneme:

Predsedníctvo SDS: Ing. Róbert Lezo – predseda SDS, Ing. Mária Srnáková – I.podpredseda SDS, Ing. Ingrid Ráczová – II.podpredseda SDS, Pavol Hyclák, Peter Filip, Ing. Eva Grebečiová, Mgr. Eva Barlíková, Peter Kalmár /členovia/ , Ing. Dáša Krátka

Revízna komisia: Ing. Dušan Fabian, Peter Koleno, Drahomíra Sláviková

Slnečnica – redakčná rada :

1. Daša Krátka /Kúty/ - šéfredaktor, 2. Mária Srnáková, 3. Daniela Divílková, 4. Jarmila Kolenová , 5. Eva Barlíková - odstúpila v r. 2016, 6. Róbert Lezo, 7. Pavol Hyclák,

So Slnečnicou aktívne pomáhala členka predsedníctva – Eva Grebečiová a grafik Rastislav Sedláček.
 

ČINNOSŤ ZA ROK 2014

Organizačné zmeny SDS:

Vedenie SDS sa od posledného snemu zmenilo o dvoch členov. Na prvom zasadnutí novozvoleného predsedníctva 11.7.2014 bol za predsedu zvolený Róbert Lezo, za podpredsedov boli zvolení: Ingrid Ráczová a Mária Srnáková. Na spoločnom zasadnutí predsedníctva a redakčnej rady bola zjednotená funkcia šéfredaktora a predseda RR. Stala sa ňou Dáša Krátka. Nová inovovaná Slnečnica , sa tvorí elektronicky na web-e od r.2008. Grafické práce robí Rastislav Sedláček. Predsedníctvo sa stretlo za toto funkčné obdobie 3 krát v mestách Košice, Terchová, a Trenčín.

Kongresy a konferencie s odbornou tematikou:

 • VIII. Snem Spoločnosti Down.syndromu na Slovensku 10.5.2014 v Košiciach – do kolektívu predsedníctva sme prizvali 3 nové tváre od ktorých sme očakávali aj nové nápady (P.Kalmár, E.Barlíková a P.Filip)

 • Urobme si radosť – 10.5.2014 nesúťažná prehliadka umeleckých prejavov ľudí s DS a ich kamarátov realizovalo Združenie ArtEst Košice pod vedením Petra Kalmára bola sprievodným programom VIII.snemu SDS v Košiciach

Kultúrne a športové podujatia:

 • Svetový deň Downovho syndrómu v Budapešti 21.marec – na javisku sa stretli tri krajiny Maďarsko, Poľsko a Slovensko, Nás zastupovalo druženie ArtEst z Košíc pod vedením PaedDr. Lívie Kalmárovej. Veselé divadlo otvorilo priestory deťom s Down.syndrómom.

 • ART Est reprezentovalo Slovensko v Holandsku v oblasti samostatného života a zamestnávania ľudí s DS. Ďalšie konferencie v rámci projektu Grundtvig prebehli v marci v Budapešti a máji 2015 v Košiciach. SDS bola ako garant projektu.

 • 21.3.- svetový deň Downovho syndrómu – Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku aj k tomuto dňu vydala tlačovú správu a umiestnila ju na spravodajské servre.

 • SME AKO VY 13.1.-3.2. 2014 v Bratislave Spojená škola sv.Františka z Assisi, potom 4.3.-31.3.2014 Café Luxor Bratislava ukončenie. Následne sa výstava obrazov presunula do Trnavy a jej priestorov MAX-u a potom do Nitry, do Trenčína a späť do Trnavy do Trnavskej univerzity . Koncom roka 2014 sa výstava presunula do Košíc a potom do prešovského Maxu

 • V októbri 2014 prebehlo dofotenie 12 detí zo Sniny a rozšírila sa výstava SME AKO VY.

 

Rekondičné pobyty pre deti s DS spolu s rodinnými príslušníkmi:

 • Terchová 2014 – termíny júl 2014, dva turnusy 6.7-12.7. a 12.7.-19.7.2014. Vedúcim pobytov bol Róbert Lezo. Pobyty boli organizované pre 50 rodín, zúčastnili sa rodiny s deťmi od jedného do 35 rokov. Na dva týždne navštívili Terchovú deti, ktoré majú radi vodu, koníky, turistiku a matematiku pani Netty Engels. Pobyty sa uskutočnili vďaka podpore MPSVaR SR. Nadviazala sa spolupráca s K-7 psovodmi záchranármi

 • Kokava nad Rimavicou 2014 – termín 11.8 - 16.8.2014. Vedúca pobytu Mgr. Viktória Husovcová, nadviazala tak na pobyty z Dudiniec, Piatrovej , Duchonky a Sávnice kde sa opäť stretli naši starší downíci-dospeláci od 15r. Aj tentoraz to bol pobyt bez rodičov. Pobyt bol s viacerým asistentmi v prírode, na chate Hámor.

 

Publikačná činnosť 2014:

Slnečnica – dve čísla Slnečnice ročník 18, realizácia -vydavateľstvo LL studio Bratislava, predsedkyňa RR Dáša Krátka, grafická úprava Rastislav Sedláček

www.downovsyndrom.sk – ukončil sa 1.upgrade oficiálnej webovej stránky spoločnosti Downovho syndrómu ktorá sa prvý krát spustila z 29.10.2004. Jej zmenou bol poverený RNDr. Andrej Krátky s manželkou Ing. Dášou Krátkou.

Aj Ty si medzi nami vítaný- autorka PhDr. Terézia Drdulová- metodický materiál pre pedagógov MŠ k integrácii, kde aj za SDS sa dávali podklady k príprave materiálu. Je dostupný na www.mat.iedu.sk

 

Legislatíva:

Činnosť predsedníctva v zmysle platných stanov SDS, a uznesenia VIII.snemu, kde s povereným mandátom sa zmenilo sídlo Spoločnosti Down.syndrómu z Limbovej 14, na Tallerovu 4 v Bratislave od 6.8.2014, pričom musela prebehnúť aj zmena stanov- adresy Spoločnosti.

SDS patrí k pravidelným prijímateľom 2% z daní, a svoju činnosť financuje z projektov, darov a členských príspevkov.
 

ČINNOSŤ ZA ROK 2015

Na novej webovej stránky Spoločnosti na ktorej sa dá s minimálnymi nákladmi komunikovať a taktiež pripravovať Slnečnicu. Počas roka sa predsedníctvo stretlo v mestách tri krát v Terchovej a jeden krát virtuálne prostredníctvom web-u.

Granty a financovanie akcií spoločnosti:

V roku 2015 sme nedostali dotáciu z MPSVaR SR na Slnečnicu ani na letné rekondičné pobyty. Deťom a dospelým ľuďom s Downovým syndrómom sme tak nemohli uhradiť celý pobyt v plnej výške. Rodičia si pobyt uhrádzali sami, odborníkom a študentom sme hradili pobyt z prostriedkov SDS.

Na naše voľnočasové aktivity sme použili financie od sponzorov a hlavne grantov.

 
Akcie 2015

Projekty:

Tašky pre Československú spoločnosť mikrobiologickú v BA – Začiatkom v októbra 2014 nás oslovila pani Andrea Horníková z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave s myšlienkou o spoluprácu pri kreslení na látkové tašky. Po krátkej telefonickej komunikácii a vymenení si niekoľko mailov slovo dalo slovo a rozbehol sa darcovský projekt.

Úlohou bolo do apríla 2015 pre Československú spoločnosť mikrobiologickú so sídlom na PRIF UK v Bratislave nakresliť kresby na 100 látkových tašiek. Spoločnosť usporadúvala v Hotely Patria na Štrbskom plese medzinárodný kongres Hot topics in microbiology, kde každý účastník dostal materiály a plátennú pomaľovanú tašku od našich ľudí s Downovým syndrómom. Všetko potrebné nám dodali a tak sa kreslenie rozdelilo na partie detí v Trnave, v Trenčíne, v Nitre a v Bratislave. Po odovzdaní celého projektu Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku na účet pribudlo 500,- Eur.

Veľká vďaka patrí pani DOC. RNDR. HELENE BUJDÁKOVEJ, CSc. , ktorá tento projekt zastrešovala ako i šikovným deťom s DS, ktoré spestrili svojimi kresbami tašky a povzniesli mienku o ľuďoch s Downovým syndrómom s ich pohľadom na svet očami farieb.

 • Implementácia dokumentu OSN „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“ pod záštitou Jany Žitňanskej, poslankyňa Európskeho parlamentu (EKR)-seminár spojený s diskusiou: (príprava projektu pre V4 - súčasný stav a ako ďalej)

 • Podpora voľby JUDr. Zuzany Stavrovskej listom a rokovaniami k voľbe Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím

 • Advokáti ProBono- podpísaná spolupráca s advokátmi pre rodiny ktoré potrebujú právne poradenstvo a nemôžu si ho finančne dovoliť

 • Súdne rozhodnutie od Ústavného súdu (JUDr. M.Matiaško) – porušenie práva na integráciu pre divča s DS Elu G. – veľmi dôležitý krok pre integráciu a inklúziu ďalších detí .

- Podporili sme propagačne v časopise Slnečnica 2/2015 projekt BIVIO – Centrum prípravy a zamestnanosti ľudí s MP

Kultúrne a športové podujatia:

 • Betliar 8.5.2015 Deň matiek – klub Gemer zorganizoval na netradičnom mieste v kaštiely s podporou starostu a folklóru popoludnie pre matky s rodinami klubu.

 • SME AKO VY- výstava ČB fotografií ľudí s Downovým syndrómom, pokračuje aj tento rok.

 • Krst knihy Stačí ľúbiť vydalo ZPMP v SR ako nepredajnú publikáciu, v ktorej sa opisujú životné príbehy rodín s deťmi s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia.

 • Integračný festival v Košiciach 23.9.-24.9. – organizátor ArtEst pod vedením Lívie Kalmárovej zorganizoval festival dramatickej tvorivosti, na ktorom sa zúčastnili deti s DS zo Slovenska, Česka i Maďarska.

 • Hudbou k srdcu- 26.2.2015- hudobno-dramatický koncert pri príležitosti 10.výročia školskej integrácie v Čiernom v spolupráci so ZUŠ M.R.Štefánika Čadca.

 • Americká putujúca deka na Slovensku - medzinárodný projekt u nás pod patronátom Daniely Divílkovej, kde aj ľudia po Slovensku uverejňovali svoje životné príbehy a fotografie.

 • Stretnutie CZ a SK zástupcov predsedníctva v Starom Smokovci 21.-23.8.2015 – s výmenou skúseností v práci s deťmi a ľuďmi s DS, rozvinutie nápadov na ďalšiu spoluprácu .

 • Vznik nového divadelného klubu v Trenčíne s názvom ARCO, kde nacvičujú vystúpenia aj ľudia s DS. Ich prvé predstavenie sa konalo 12.6.2016 na Deň krivých zrkadiel.

 • Úspešní športovci s DS aj tento rok prinášajú medaile: Gizka Bíliková (vybojovala už 20.olympijských medailí, Filip Graňo-kovboj v sedle súťaží a darí samu aj v USA, Mária Lezová na MS Slovenska v Nových Zámkoch získala 10 medailí.

Rekondičné pobyty pre deti a dospelých s DS spolu s rodinnými príslušníkmi:

 • Terchová 2015termín 4.7.- 11.7.2015, jeden turnus. Vedúci pobytov Róbert Lezo. Pobytu sa zúčastnili rodiny, s deťmi od jedného do 35 rokov. Pozvanie prijala muzikoterapeutka p.Abtová, ktorá viedla muzikálnu dielňu, skaut Peťo Filip a Janka Langová. Robili sa aj výlety do okolia Terchovej, navštívili nás psovodi z K-7. Pobyty sa niesli s témou skautskej školy a praktickej zručnosti.

 • Zimný pobyt Terchová 6.2.-8.2. 2015 víkendová lyžovačka pre 16 rodín

 • Belušské Slatiny 2015 – termín august 2015. Vedúca pobytu Adriana Pilná a Evka Barlíková. Pobyt dospelých ľudí s DS od 15.rokov sa organizoval v znamení všetkých 4.ročných období, zúčastilo sa na ňom 20 dospelákov. Pobyt bol podporený Nadáciou VÚB !

 • Petrčane 24.8.-2.9.2015 – pobyt v Chorvátsku pri mori organizoval Down syndróm klub Snina pre deti s DS. Vedúci pobytu bol Štefan Hodničák. Aj tento pobyt podporila Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

Publikačná činnosť 2015:

Slnečnica – 3 čísla Slnečnice ročníka č.19, (marec, máj september), vydáva Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, realizácia -vydavateľstvo Tlačiareň LL Studio Bratislava, šéfredaktorka Dáša Krátka, grafické práce Rastislav Sedláček

Príručka – Chceme naše dieťa integrovať do základnej školy – tvorí zadnú stranu Slnečnice č.3/2015 garantom príručky je Dáša Krátka

Končí predaj knihy Diagnóza Downov syndróm, autorka prof. MUDr. Mária Šustrová CSc.- ktorú vydala Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku. Začali prebiehať prípravy na elektronické vydanie tejto knihy, so súhlasom autorky.

ČINNOSŤ ZA ROK 2016

FINANCOVANIE SPOLOČNOSTI V ROKU 2016.

V roku 2016 sme dostali dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na tlač časopisu Slnečnica a na letný pobyty dospelákov sme získali prostriedky z Nadácie VÚB. Ostatné financovanie prebiehalo z darovaných 2% z Vašich daní a finančného daru od SOFTIP-u pri príležitosti 25.výročia vzniku firmy, finančný dar od firmy Medirex za reklamu v Slnečnici, Mesta Trenčín a SPV.

AKCIE SPOLOČNOSTI V ROKU 2016

Projekty

- Projekt Slovenskej putujúcej deky – deka sa predstavila na letnom rekondičnom pobyt v Liptovskom Jáne, garantom putujúcej deky po Slovensku je člen predsedníctva Peter Filip. Deku pre SDS-ku vyrobila pani Mgr. Petra Gáfriková, ktorá je asistentkou 17.ročnej Dorotky zo Sliača.

- Spoločnosť DS vstúpila do roku kedy oslavovala 20 výročie vzniku svojho časopisu Slnečnica

- Spoločnosť DS – začala spolupracovať intenzívnejšie s ÚPSVaR pri adopciách detí s DS.

Kultúrne a športové podujatia:

 • 21.marec- svetový deň Downovho syndrómu- tlačová správa SDS, ZPMP a SOCIA vyšla na všetkých spravodajských serveroch , prebehli rozhovory pre bratislavskú televíziu a SRO.

 • 21.marec sa oslavoval v Down syndróm klub Snina a oslava 10.výročia vzniku klubu. Program spestril aj ArtEst s divadlom Hopi Hope a DS klub Snina. Ďalšie miesto stretnutia downíkov bol Poprad, Materské centrum Bambino, kde prebehli tvorivé dielne.

 • CESTY – marec 2016 , STV natáčala dokument s režisérom Munkom v Bratislavskej Radničke venovaný ľuďom s DS (zamestnanie, práca a uplatnenie v živote).

 • VIAMO- podpísanie zmluvy s VÚB o možnosti el. platby členského a darov pre SDS-ku.

 • Facebook Downov syndróm bol spustený od r.2012. Priniesol ďalšie zdroje komunikácie medzi rodičmi, ale hlavne spestril fotogalériu a spustil neformálnejšiu komunikáciu medzi mladšími rodičmi.

 • Prvý ročník Plaveckých pretekov ZZM a 1.Majstrovstvá Slovenska v plávaní ľudí s DS pod záštitou primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka v spolupráci s SPV 20.5.2016 Trenčín.

 • PRAHA- Oslavy 25.výročia Downsyndrom.cz (Praha 21.10.2016) – príhovor v parlamente ČR – R.Lezo a M. Šustrová aktivity SDS , vystúpenie divadla Hopi-Hope z Košíc pod vedením P.Kalmára v divadle v Prahe, zúčastnili sa na nich aj členovia predsedníctva SDS.

 • LOGO SDS- predstavené nové logo už v 5/2016 na plaveckých pretekoch v Trenčíne

 • Tretí upgrade webovej stránky www.downovsyndrom.sk spustený v 6/2016 RNDr. Andrej Krátky a Ing. Dáša Krátka

 • Videoklip k pesničke od Mira Jaroša – o inakosti, zúčastnil sa je malý Alexejko Polomský s DS

 • Tenisové rozcvičky a cvičenia s Jannet Husárovou – pre deti z BA a okolia organizačne zastrešovala Zuzka Krchňavá s ambulancie DS v Bratislave.

 • Ocenenie Filipa Graňa od MŠ SR Petra Plavčana – za dosiahnuté športové výsledky na Svetových hrách špeciálnej letnej olympiády.

 • Ocenenie Sáry Hyclákovej – prvé miesto XXI, ročníku medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2016 v B.Bystrici

 • SHŠO – nová hromadná prihláška za SDS-ku ako člena, nakoľko dochádza k neovej preregistrácii podľa nového zákona o športe.

 • Nezisková organizácia Vstúpte n.o. Malacky- oslávila 6.11.2016 ...10.výročie svojho vzniku

 • Divadlo Dúhadlo – 20.11.2016 predstavenie Vec: Žiadosť o prijatie ...takisto oslávilo 10.výročie svojho vzniku, pri ktorom stál náš bývalý t.č. už nie medzi nami šéfredaktor Dr. Damián Vizár.

 • Predsedníctvo a RR na svoju žiadosť opúšťa Evka Barlíková (z rodinných dôvodov)

Rekondičné pobyty pre deti a dospelých s DS spolu s rodinnými príslušníkmi:

 • Zima Terchová 5.2.-7.2.2016 – Zimný pobyt pre ľudí s DS. Vedúci pobytu Róbert Lezo s manželkou. Pobytu sa zúčastnili rodiny s deťmi od jedného do 35 rokov 13 rodín.

 • Čičmany, jún 2016– pobyt organizovala TU v Trnave pre 5 rodín s deťmi s DS a bol zameraný na obnovu duchovných hodnôt rodiny. Lektormi pobytu bola dekanka fakulty prof. Maria Šmídová a rektor fakulty prof. Marek Šmíd.

 • Liptovský Ján, 9.7.-16.7.2016. Vedúci pobytu Róbert Lezo s manželkou. Zmena nového prostredia prilákala 33 rodín kde pobyt bol spestrený hudobnou dielňou pani Abtovej a skautom Peťom Filipom.

 • Slávnica , 25.7.-30.7.2016. Vedúca pobytu Aďka Pilná. Štvrtý krát sa samostatný pobyt dospelých ľudí s DS od 15.rokov organizoval v Slávnici – Podhorí.

 • Chorvátsko 2016 – 6/2016 v Chorvátsku zorganizoval Down syndróm klub Snina pobyt pri mori pre deti s DS, vedúci pobytu Štefan Hodničák.

Publikačná činnosť 2016:

Slnečnica – štyri čísla Slnečnice 20.ročník celofarebne, vydáva Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, realizácia LL Studio s.r.o. Predseda redakčnej rady Dáša Krátka, a Slnečnica sa niesla v duchu 20.výročia, kde sme oslovili zakladateľky aby prispeli článkami a spomienkami na svoje začiatky v redakčnej rade Slnečnica

Elektronická podoba knihy Diagnóza Downov syndróm- elektronické spracovanie pripravil a odborne konzultoval RNDr. Andrej Krátky. Autor knihy je prof. MUDr. Mária Šustrová CSc, vydavateľ je Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

 

Prijímatelia 2% z daní – zaradenie SDS opäť medzi prijímateľov z 2% vašich daní od r.2009

Granty – všetky granty boli čerpané v zmysle predmetu zmluvy a riadne vyúčtované a dokladované účtovne aj vizuálne fotografiami, prostredníctvom časopisu Slnečnica a aj web-www.downovsyndrom.sk.

Sponzori:

So sponzormi bola spísaná zmluva o predmete darovania financií. Darované peniaze boli riadne vyúčtované podľa predmetu zmlúv. Všetci sponzori dostali ďakovný list.

Peniaze od darcov boli rozdelené podľa želania predstaviteľov firiem na akcie Spoločnosti a vydávanie časopisu Slnečnica.

Naša Spoločnosť je od roku 2009 zapojené do projektu DOBRÝ ANJEL a tak o finančnú pomoc môžu zažiadať tí, čo to najviac potrebujú. Oznam o tomto projekte sme priniesli podrobnejšie informácie v Slnečnici 2/2009 a reklama bežala aj v televízii a časopise Slnečnica.

Dobrovoľníci:

V rokoch 2014-2016 sme zapojili do našej činnosti dobrovoľníkov z radov rodičov, ale i študentov , lekárov, pedagógov a hercov. Pracovali bez nároku na honorár a odpracovali desiatky hodín dobrovoľníckej práce. Ich počet sa rozrástol pri organizovaní rekondičných pobytov, putovných výstav SME AKO VY , plaveckých pretekov Spoločnosti DS.

Účtovníctvo:

Účtovníctvo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku už od roku 2006 vedie nezávislá účtovná firma z Dubnice nad Váhom, pod vedením p. Anny Hrušovskej. Internú kontrolu prevádzala kontrolná komisia dva krát v priebehu kalendárneho roka a vyhotovuje písomnú zápisnicu, ktorú predkladá predsedníctvu.

Financie : r. 2014-2016: 2% z daní, MPSVaR, Nadácia VÚB, SPV, Mesto Trenčín, Medirex, Softip a.s, JAKO a.s. , členské príspevky a dary fyzických osôb.

Záver:

Pri našej už viac ako 23.ročnej práci pre zlepšenie kvality života ľudí s Downovým syndrómom môžu byť členovia predsedníctva ako aj  ďalší aktívni členovia právom hrdí na to, že dokážu pracovať na profesionálnej úrovni pri zachovaní systému dobrovoľníctva.

Dovoľte mi, aby som sa aj na tomto mieste poďakoval všetkým členom predsedníctva, revíznej komisie a redakčnej rady Slnečnice, dobrovoľným pracovníkom, rodinným príslušníkom a najmä deťom s Downovým syndrómom a ich rodičom, ktorí sa aktívne zapojili do našich aktivít pri organizovaní podujatí SDS: čí už letných rekondičných pobytov, vydávaniu Slnečnice, kultúrnych a športových podujatí. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri zlepšovaní verejnej mienky o problematike Downovho syndrómu a pri začleňovaní našich detí do spoločnosti ako aj šírení osvety o ľuďoch s Downovým syndrómom. Vďaka patrí všetkým nápomocným ľuďom, ktorí prispeli financiami, darmi, radami ale i pomocnou rukou v uplynulom trojročnom období.

Ďalej by som chcel poďakovať všetkým predškolským a školským zariadeniam, DSS, špeciálnym školám a zamestnávateľom, že prijímajú ľudí s Downovým syndrómom a začleňujú ich do bežných výchovno-vzdelávacích i pracovných procesov a vytvárajú im adekvátne podmienky ich špecifickým potrebám.

Veľmi si vážim prácu všetkých, ktorí nám v priebehu týchto rokov pomohli pri organizovaní akcií, pri administratívnych prácach, pri vydávaní časopisu Slnečnica a pri zaobstarávaní finančných prostriedkov pre spoločnosť.

Poďakovanie patrí aj MPSVaR, Nadácii VÚB, a firmám, ktoré sa snažili podporovať naše aktivity formou posudzovania projektov, prideľovaním a darovaním financií na konkrétne akcie.

Veľká vďaka patrí všetkých obetavým ľuďom, ktorí popri vlastných problémoch si našli trocha času, aby pomohli svojim blížnym a najmä našim deťom s Downovým syndrómom.

 

Trenčín, 20.máj 2017

 

Ing. Róbert Lezo

Predseda Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku