Správa o činnosti

Spoločnosť Downovho syndrómu na  Slovensku

Down Syndrome Society in Slovakia

Tallerova 4, 811 02 Bratislava – Staré mesto

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Správa o činnosti SDS za roky 2017 až 2020

Vážené dámy, páni, milí hostia,

dovoľte mi aby som Vás oboznámil so správou za uplynulé funkčné obdobie od IX. snemu Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, ktorý sa konal dňa 20.mája 2017 v Trenčine.

Roky 2017 až 2020 boli pre našu Spoločnosť rokmi, kedy sme opäť priniesli ľuďom pestré akcie zamerané nielen na vzdelávanie, ale i na zábavu a odreagovanie. Do našich tvorivých aktivít sme opäť zapojili množstvo dobrovoľníkov z radov študentov, pedagógov, lekárov, odborníkov, ale i rodičov.

Pre mňa ako predsedu spoločnosti, ktorý stojí na jej čele od roku 2005, to bola opäť ďalšia práca ale i skúška navzájom s kolektívom, ktorí ste si na sneme zvolili. Pracovať na niečom novom a mohol som pokračovať aj v tom čo som začal a nedokončil spolu so svojim kolektívom. Skúšku sme skladali všetci, lebo sme sa mohli spoznať navzájom i v situáciách ktoré nám prinášajú naše aktivity a tie dajú poriadne načrieť do rezerv nás samotných. Pri tvorbe programov a aktivít sme vychádzali zo svojich možností či už kapacitných, ale i finančných. Naše aktivity sme organizovali až na základe prijatých 2% z daní , či úspešných grantov a darov od sponzorov.

Cieľom a snahou vedenia spoločnosti bolo naplniť uznesenie zo IX. Snemu, pokračovať v trojročnom volebnom období s cieľmi spoločnosti, v súlade so stanovami spoločnosti, rozumne vynaložiť získané finančné prostriedky na aktivity v prospech ľudí s Downovým syndrómom, a informovanosť verejnosť o pripravovaných voľno-časových aktivitách ľudí s Downovým syndrómom.

Naši členovia sa zúčastňovali na rôznych podujatiach organizovaných SHR, ZPMP, ŠOS a rôznych odborných spoločností. Sme členovia viacerých strešných organizácií: Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov, Slovenskej humanitnej rady, Európskej asociácie pre Downov syndróm a Medzinárodnej organizácie pre DS – Down Syndrome Internationale , ŠOS a AOPP v SR

Medzi našich najbližších spolupracovníkov v uplynulom viac ako trojročnom období a aj tí ktorí finančne prispeli na naše aktivity patria: Down-syndróm Klub Snina ako organizátor pobytov pri mori. LL studio Bratislava tlačiareň pri grafickej úprave Slnečnice od roku 2012, Dedoles, SOFTIP a.s., PROFESIA SK pri prezentácii Spoločnosti na podujatiach na Slovensku i v zahraničí, ale i ďalší nemenovaní-veľa krát i anonymní.

O všetkých našich akciách sme prinášali podrobné správy, reportáže, fotografie a postrehy v časopise spoločnosti Slnečnica ročník č.21, č.22, č.23, č.24. a tak isto sú podrobné správy o činnosti, pozvánky na podujatia a fotodokumentácie uverejňované na webovej stránke Spoločnosti www.downovsyndrom.sk a FB Spoločnosti Downovho syndrómu.

 

Zloženie po IX.sneme:

Predsedníctvo SDS: Ing. Róbert Lezo – predseda SDS, Ing. Mária Srnáková – I.podpredseda SDS, Ing. Ingrid Ráczová – II.podpredseda SDS, Pavol Hyclák, Peter Filip, Ing. Eva Grebečiová, Ing. Lenka Chovancová, Peter Kalmár /členovia/ , Ing. Dáša Krátka

 

Kontrolná komisia: Ing. Dušan Fabian, Peter Koleno, Ing. Drahomíra Sláviková

 

Slnečnica – redakčná rada :

1. Daša Krátka /Kúty/ - šéfredaktor, 2. Mária Srnáková, 3. Daniela Divílková, 4. Jarmila Kolenová , 5. Veronika Plesníková - nastúpila v r. 2019, 6. Róbert Lezo,

So Slnečnicou aktívne pomáhal s distribúciou – Andrej Krátky a grafik Eduard Jánošík.

 

ČINNOSŤ ZA ROK 2017

Organizačné zmeny SDS:

Vedenie SDS sa od posledného snemu zmenilo o dvoch členov. Na prvom zasadnutí novozvoleného predsedníctva 11.7.2017 bol za predsedu zvolený Róbert Lezo, za podpredsedov boli zvolení: Ingrid Ráczová a Mária Srnáková. Na spoločnom zasadnutí predsedníctva a redakčnej rady bola zjednotená funkcia šéfredaktora a predseda RR. Stala sa ňou Dáša Krátka. Nová inovovaná Slnečnica , sa tvorí elektronicky na web-e od r.2008. Grafické práce robí Eduard Jánošík. Predsedníctvo sa stretlo za toto funkčné obdobie 4 krát ...elektronické a v mestách Trnava, Bratislava a Trenčín.

 

Kongresy a konferencie s odbornou tematikou:

 • IX. Snem Spoločnosti Down.syndromu na Slovensku 20.5.2017 v Trenčíne – do kolektívu predsedníctva sme prizvali novú posilu tváre od ktorých sme očakávali aj nové nápady (Lenku Chovancovú)

 • Oceňovanie osobností s DS – 20.5.2017 naše združenie ocenilo 11 ľudí s DS za ich zásluhy a reprezentáciu Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku v športe a kultúre a to doma ale i v zahraničí

 

Kultúrne a športové podujatia:

 • 21.3.- svetový deň Downovho syndrómu – Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku aj k tomuto dňu vydala tlačovú správu a umiestnila ju na spravodajské servre.

 • Projekt Nadácie Sl.Sporiteľne 6.10.-9.10. 2017 v Modre Hotel pod Lipou bol zameraný pre deti od 6.mesiacov do 3.rokov pod vedením Martinky Rehákovej

 • Strasssburg – pozvanie od europloslankyne Janky Žitňanskej do EP pre deti Adam Fabian., Marek Srnák , Peter Hodničák a ich sprievodcov

 • Plavecké preteky – 6.5.2017 v Trenčíne, 2.ročník s medzinárodnou účasťou 35 klubov, 100 pretekárov z toho 33 žien , (SDS ako organizátor a Paralympijský výbor a Mesto Trenčín ako spoluorganizátor)

 

 

Rekondičné pobyty pre deti s DS spolu s rodinnými príslušníkmi:

 • Liptovský Ján 2017 – termín júl 2017, turnus 9.7-16.7. 2017. Vedúcim pobytov bol Róbert Lezo. Pobyt bol organizovaný pre 37 rodín, zúčastnili sa rodiny s deťmi od jedného do 35 rokov. Na týždne navštívili L.Ján deti, ktoré majú radi vodu, koníky, turistiku, matematiku podľa p. Netty Engels,, a skauta Peťa Filipa. Pobyty sa uskutočnili vďaka podpore MPSVaR SR.

 • Belušské Slatiny 2017 – termín 31.7. - 5.8.2017. Vedúca pobytu Andrea Pilná, nadviazala tak na pobyty z Dudiniec, Piatrovej , Duchonky a Slávnice , Kokavy nad Rimavicou kde sa opäť stretli naši starší downíci-dospeláci od 15r. Aj tentoraz to bol pobyt bez rodičov. Pobyt bol pre 24 detí s DS s viacerým asistentmi v prírode, na chate Cementár.

 

Publikačná činnosť 2017:

Slnečnica – štyri čísla Slnečnice ročník 21, realizácia -vydavateľstvo LL studio Bratislava, predsedkyňa RR Dáša Krátka, grafická úprava Eduard Jánošík

www.downovsyndrom.sk prvý rok po upgrade oficiálnej webovej stránky spoločnosti Downovho syndrómu ktorá sa prvý krát spustila z 29.10.2004. Jej zmenou bol poverený RNDr. Andrej Krátky s manželkou Ing. Dášou Krátkou.

Diagnóza Downov syndróm- autorka Prof. MUDr. Mária Šustrová CSc. PhDr. Odborná literatúra SDS prešla do elektronickej podoby, podklady pripravili sa dávali podklady RNDr. Andrej Krátky s manželkou Ing. Dášou Krátkou a je dostupná na www.downovsyndrom.sk k objednaniu.

 

Legislatíva:

Činnosť predsedníctva v zmysle platných stanov SDS, a uznesenia IX.snemu, so sídlom Spoločnosti Down.syndrómu : Tallerova 4 v Bratislave (od 6.8.2014, pričom musela prebehnúť aj zmena stanov- adresy Spoločnosti)

SDS patrí k pravidelným prijímateľom 2% z daní, a svoju činnosť financuje z projektov, darov a členských príspevkov. Projekty: MPSVaR projekt na Slnečnicu 2.500,- Eur a MPSVaR projekt na pobyty 5.000,- Eur.

 

ČINNOSŤ ZA ROK 2018

Na novej webovej stránky Spoločnosti na ktorej sa dá s minimálnymi nákladmi komunikovať a taktiež pripravovať Slnečnicu. Počas roka sa predsedníctvo stretlo v mestách tri krát v Trenčíne, v Trnave a jeden krát virtuálne prostredníctvom web-u.

 

Granty a financovanie akcií spoločnosti:

V roku 2018 sme dostali dotáciu z MPSVaR SR na Slnečnicu ani na letné rekondičné pobyty. Deťom a dospelým ľuďom s Downovým syndrómom sme tak nemohli uhradiť celý pobyt v plnej výške. Rodičia si pobyt uhrádzali sami, odborníkom a študentom sme hradili pobyt z prostriedkov SDS. Na naše voľnočasové aktivity sme použili financie od sponzorov SOFTIP, PROFESIA a hlavne grantov od TSK Trenčín, Projekty: MPSVaR projekt na Slnečnicu 3.000,- Eur a MPSVaR projekt na pobyty 4.400,- Eur.

 
Akcie 2018

Projekty:

 • Advokáti ProBono- podpísaná spolupráca s advokátmi pre rodiny ktoré potrebujú právne poradenstvo a nemôžu si ho finančne dovoliť

 

Kultúrne a športové podujatia:

 

 • Tento rok sa niesol v znamení osláv 25. výročia založenia SDS , ktoré vyvrcholili na Hrade v Trenčíne v máji celodenným programom a svojou účasťou nás poctila aj p,Netty Engels, Cora Holder, a Dagmar Dzúrová s českými priateľmi

 • AKTUÁLNE Zdravotné problémy ľudí s Downovým syndrómom konferencia . Konferencia Na SZU 14.9.2018 pod záštitou Europoslankyne Janky Žitňanskej.

 • Výlet loďou na Devín, projekt Nadácie Pontis v spolupráci s Profesiou .

 • X.Národné hry Špec.olympiád v Šamoríne v 6/2018, kde sa konal výber športovcov pre AbuDhabí

 • Oslavy 15.r. založenia DS Klub Snina v 4/2018 zorganizoval Štefan Hodničák

 • V 2/2028 - Reprezentačný ples Trnavskej univerzity v Trnave k zviditeľneniu našej Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku na Smolenickom zámku (za SDS sa zúčastnila Mária Srnáková s manželom)

 • 24.6.2018 sa uskutočnil Benefičný koncert pre Spoločnosť DS v Senohrade, ktorý organizovala Schola Cantorum

 • Profesia – brožúra Výpomoc so srdcom, podpora zamestnávania ľudí s handicapom spolupráca, životopisy ľudí so ZŤP zverejňované bez finančných poplatkov

 • Vianočný večierok – december 2018 v spolupráci s UpDown sa konalo v BA Mikulášske posedenie s programom pre deti

 • Ocenenie AOPP prvý ročník - návrh podala SDS na lekárku Prof. Doc.MUDr. Máriu Šustrovú, ktorá získala ocenenie Môj lekár

 • Plavecké preteky – október 2018 v Trenčíne, 3.ročník s medzinárodnou účasťou okolo, 100 pretekárov pod záštitou primátora mesta Trenčín, (Paralympijský výbor a Mesto Trenčín ako spoluorganizátor)

 

Rekondičné pobyty pre deti a dospelých s DS spolu s rodinnými príslušníkmi:

 • Liptovský Ján 2018termín 1.7.- 8.7.2018, jeden turnus. Vedúci pobytu Ján Rehák. Pobytu sa zúčastnili rodiny, s deťmi od jedného do 35 rokov (31 rodín). Pozvanie prijali, skaut Peťo Filip a Janka Langová. Robili sa aj výlety do okolia Terchovej, hľadal sa poklad, pracovalo sa deťmi podľa prac.listov Feuresteina pod vedením Maťky Rehákovej. Pobyty sa niesli s témou skautskej školy a praktickej zručnosti. Pobyt bol podporený príspevkom z 2% dani

 • Belušské Slatiny 2018 – termín august 2018. Vedúca pobytu Adriana Pilná. Pobyt dospelých ľudí s DS od 15.rokov sa organizoval v znamení všetkých 4.ročných období, zúčastnilo sa na ňom 22 dospelákov. Pobyt bol podporený príspevkom z 2% dani

 • Chorvátsko 6/2018 – pobyt v Chorvátsku pri mori organizoval Down syndróm klub Snina pre deti s DS. Vedúci pobytu bol Štefan Hodničák. Aj tento pobyt podporila Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku s príspevkom 2% z daní pre členov SDS

 • Bachledka 2018 – zimný pobyt pre deti s DS a ich rodiny, vedúca pobytu Ing.Dáša Krátka s manželom Andrejom

 

Publikačná činnosť 2018:

Slnečnica – 4 čísla Slnečnice ročníka č.22, (marec, máj, september, december), vydáva Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, realizácia -vydavateľstvo Tlačiareň LL Studio Bratislava, šéfredaktorka Dáša Krátka, grafické práce Eduard Jánošík

Predstavenie nového loga SDS od r.2018.

Skončil sa predaj knihy Diagnóza Downov syndróm, autorka prof. MUDr. Mária Šustrová CSc.- ktorú vydala Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku. Prebiehal už predaj jej elektronickej verzie tejto knihy, so súhlasom autorky. Predsedníctvo sa stretlo za toto funkčné obdobie 3 krát v mestách Trenčín, Trnava a Vrbov.

 

ČINNOSŤ ZA ROK 2019

 

FINANCOVANIE SPOLOČNOSTI V ROKU 2019.

V roku 2019 sme dostali dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na tlač časopisu Slnečnica a na letný pobyty dospelákov sme získali prostriedky z Dedoles kampane ku svetovému dňu DS. Ostatné financovanie prebiehalo z darovaných 2% z Vašich daní a finančného daru od SOFTIP-u, finančný dar od Mesta Trenčín a SPV.

Projekty: MPSVaR projekt na Slnečnicu 3.000,- Eur a MPSVaR projekt na pobyty 6.000,- Eur.

 

AKCIE SPOLOČNOSTI V ROKU 2019

 

Projekty

- Projekt Slovenskej putujúcej deky – deka sa predstavila na letnom rekondičnom pobyt v Liptovskom Jáne, garantom putujúcej deky po Slovensku je člen predsedníctva Peter Filip. Deku pre SDS-ku vyrobila pani Mgr. Petra Gáfriková, ktorá bola asistentkou vtedy 17.ročnej Dorotky zo Sliača.

Kultúrne a športové podujatia:

 • 21.marec- svetový deň Downovho syndrómu- tlačová správa SDS, ZPMP a SOCIA vyšla na všetkých spravodajských serveroch , prebehli rozhovory pre bratislavskú televíziu a SRO.

 • Štvrtý ročník Plaveckých pretekov ZZM a 4.Majstrovstvá Slovenska v plávaní ľudí s DS pod záštitou primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka v spolupráci s SPV v 9/2019 Trenčín.

 • Ocenenie AOPP druhý ročník - návrh podala SDS na Mgr.Ľubicu Procházkovú, ktorá získala ocenenie Moja sestra

 • Na návrh Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku vybrala komisia pani prof. doc. MUDr. Máriu Šustrovú, CSc., na ocenenie štátnym vyznamenaním Pribinov kríž III. triedy pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky. Pribinov kríž sa zapožičiava občanom Slovenska, ktorí sa významne zaslúžili o hospodársky, sociálny alebo kultúrny rozvoj Slovenska. Toto ocenenie prevzala 2. 1. 2020 z rúk prezidentky SR

 • Vianočné posedenie s Mikulášom v spolupráci s OZ UpDown v 12/2019

Rekondičné pobyty pre deti a dospelých s DS spolu s rodinnými príslušníkmi:

 • Zima Bachledka 22.3.-25.3.2019 – Zimný pobyt pre ľudí s DS. Vedúca pobytu Dáša Krátka s manželom. Pobytu sa zúčastnili rodiny s deťmi od jedného do 35 rokov, spolu 21 rodín.

 • Liptovský Ján, 7.7.-14.7.2019. Vedúci pobytu Ján Rehák s manželkou. Rodinný rekodničný pobyt, kde sme prilákali 35 rodín kde pobyt bol spestrený so skautom Peťom Filipom a animátormi Jankou Langovou a Braňom Augustínom.

 • B.Slatiny , 19.8.-24.8.2019. Vedúca pobytu Aďka Pilná. X-tý krát sa už samostatný pobyt dospelých ľudí s DS od 15.rokov organizoval v krásnom prostredí lesov v zariadení Cementár.

 • Liptovský Ján 18.8.-24.8.2019 Vedúci pobytu Lezo Róbert s manželkou – prvý plavecký kemp pre 12 rodín so zameraním sa na zdokonaľovanie plaveckých techník

 

Tašky pre kongres Československú spoločnosť mikrobiologickú, ktorý bol v septembri 18-21.9.2019  v Hotely Sorea Hutnik I a II.  V Tatranskej Lomnici (28.kongres CSSM) . Tašky sa maľovali pre Československú spoločnosť mikrobiologická so sídlom na PRIF UK v Bratislave.

Každý účastník kongresu dostane materiály a plátennú maľovanú tašku od Vás. Kreslili sme na tašky v stacionári AZZP v Trenčíne, v praktickej škole v Trenčíne a na letnom pobyte detí s DS v Liptovskom Jáne.

 

Publikačná činnosť 2019:

Slnečnica – štyri čísla Slnečnice 23.ročník celofarebne, vydáva Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, realizácia LL Studio s.r.o. Predseda redakčnej rady Dáša Krátka, a grafická úprava Eduard Jánošík

Kalendár A3 na rok 2020 fotografie detí p.Veronika Plesníková, vydala Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

Elektronická podoba knihy Diagnóza Downov syndróm- elektronické spracovanie pripravil a odborne konzultoval RNDr. Andrej Krátky. Autor knihy je prof. MUDr. Mária Šustrová CSc, vydavateľ je Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

Predsedníctvo sa stretlo za toto funkčné obdobie 3 krát v mestách Trnava, Vrbov a Poprad

 

ČINNOSŤ ZA ROK 2019

 

 

FINANCOVANIE SPOLOČNOSTI V ROKU 2019.

V roku 2019 sme dostali dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na tlač časopisu Slnečnica a na letný pobyty dospelákov sme získali prostriedky z Dedoles kampane ku svetovému dňu DS. Ostatné financovanie prebiehalo z darovaných 2% z Vašich daní a finančného daru od SOFTIP-u, finančný dar od Mesta Trenčín a SPV.

Projekty: MPSVaR projekt na Slnečnicu 3.000,- Eur a MPSVaR projekt na pobyty 6.000,- Eur.

 

AKCIE SPOLOČNOSTI V ROKU 2020

 

Projekty a čínnosti sme museli prispôsobiť a plánovať podľa epidemiologickej situácie na Slovensku, aby sme chránili zdravie našich detí a nás. Bol to pre nás ťažký rok -plný obmedzení

 

Kultúrne a športové podujatia:

 • 21.marec- svetový deň Downovho syndrómu- tlačová správa SDS, ZPMP a SOCIA vyšla na všetkých spravodajských serveroch , prebehli rozhovory pre bratislavskú televíziu a SRO.

 • Video detí s DS spustené cez FB (vytvoril Paľo Štugel,) s názvom Čo vidíš?

 • TV Lux - Doma je doma relácie o živote dieťaťa s DS a jeho hodnoty pre rodinu, na pozvanie prof. M.Šmídovej sa natáčania zúčastnil Lezo Róbert v máji 2020

 • Projekt 365 – spustené predstavovanie detí s DS a ich rámčekovanie na každý deň iné dieťa s DS Veronika Plesníková

 • Vianočné posedenie s Mikulášom v spolupráci s OZ UpDown stretnutie rodín organizovala za SDS Evka Grebečiová

 • Príprava na akreditáciu – 3-ročného študijného Mgr. odboru Counseling v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave. (od 10/2020)

 

Rekondičné pobyty pre deti a dospelých s DS spolu s rodinnými príslušníkmi:

 • Zima Oščadnica 6.3.-8.3.2020 – Zimný pobyt pre ľudí s DS. Vedúca pobytu Evka Grebečiová Pobytu sa zúčastnili spolu 16 rodín.

 • Hokovce, 2020. Vedúci pobytu Ján Rehák s manželkou. Rodinný rekondičný pobyt, sme museli zrušiť pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu.

 • B.Slatiny , 2.8.-7.8.2020. Vedúca pobytu Aďka Pilná a jej kolektív, samostatný pobyt dospelých ľudí s DS od 15 do 30.rokov organizoval v krásnom prostredí lesov v zariadení Cementár s finančnou podporou DEDOLES, Zúčastnilo sa ho 24 detí

 • Liptovský Ján 16.8.-22.8.2020 Vedúci pobytu Lezo Róbert s manželkou – druhý plavecký kemp pre 15 rodín so zameraním sa na zdokonaľovanie plaveckých techník

 • Bojnice – Rozlúčka s letom organizačne zastrešila Veronika Plesíková s manželom (Peter Filip, Veronika Plesníková, Janko Rehák) pripravili výkendovku pre rodiny s deťmi s DS . Posledný augustový víkend sa tu stretlo 27 rodín,

 

Publikačná činnosť 2020:

Slnečnica – štyri čísla Slnečnice 24.ročník celofarebne, vydáva Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, realizácia LL Studio s.r.o. Predseda redakčnej rady Dáša Krátka, a grafická úprava Eduard Jánošík

Stolový kalendár na r.2021, vydavateľ je Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, fotografie Veronika Plesníková, grafická úprava Pavol Štugel.

Predsedníctvo sa stretlo za toto funkčné obdobie 3 krát v mestách Bratislava, a potom už len elektronicky

 

 

FINANCOVANIE SPOLOČNOSTI V ROKU 2020.

V roku 2020 sme dostali dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na tlač časopisu Slnečnica a na letný pobyty dospelákov sme získali prostriedky z Dedoles kampane ku svetovému dňu DS. Ostatné financovanie prebiehalo z darovaných 2% z Vašich daní a finančného daru od SOFTIP-u, PSA Pegueot.

Projekty: MPSVaR projekt na Slnečnicu 3.000,- Eur.

Prijímatelia 2% z daní – SDS

Granty – všetky granty boli čerpané v zmysle predmetu zmluvy a riadne vyúčtované a dokladované účtovne aj vizuálne fotografiami, prostredníctvom časopisu Slnečnica , web-www.downovsyndrom.sk a FB Spoločnosti Downovho syndrómu

 

 

Sponzori:

So sponzormi bola spísaná zmluva o predmete darovania financií. Darované peniaze boli riadne vyúčtované podľa predmetu zmlúv. Všetci sponzori dostali ďakovný list, fotodokumentáciu a darčeky od SDS.

Peniaze od darcov boli rozdelené podľa želania predstaviteľov firiem na akcie Spoločnosti a vydávanie časopisu Slnečnica.

Naša Spoločnosť je od roku 2009 zapojené do projektu DOBRÝ ANJEL a tak o finančnú pomoc môžu zažiadať tí, čo to najviac potrebujú. Oznam o tomto projekte sme priniesli podrobnejšie informácie v Slnečnici 2/2009 a reklama bežala aj v televízii a časopise Slnečnica.

 

Dobrovoľníci:

V rokoch 2017-2020 sme zapojili do našej činnosti dobrovoľníkov z radov rodičov, ale i študentov , lekárov, pedagógov a hercov. Pracovali bez nároku na honorár a odpracovali desiatky hodín dobrovoľníckej práce. Ich počet sa rozrástol pri organizovaní rekondičných pobytov, putovných výstav SME AKO VY , 4.ročníkov medzinárodných plaveckých pretekov v Trenčíne Spoločnosti Downovho syndrómu.

 

Účtovníctvo:

Účtovníctvo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku už od roku 2006 vedie nezávislá účtovná firma z Dubnice nad Váhom, pod vedením p. Anny Hrušovskej. Internú kontrolu prevádzala kontrolná komisia v priebehu kalendárneho roka a vyhotovuje písomnú zápisnicu, ktorú predkladá predsedníctvu. Tak isto prebiehali súbežne administratívne kontroly z MPSVaR na čerpané dotácie.

Financie : r. 2017-2020: 2% z daní, MPSVaR, Nadácia VÚB a Pontis, SPV, Mesto Trenčín, Dedoles, Profesia, Softip a.s, JAKO a.s. , TSK Trenčín, PSA Pegueot, členské príspevky a dary fyzických osôb.

Záver:

Pri našej už viac ako 27.ročnej práci pre zlepšenie kvality života ľudí s Downovým syndrómom môžu byť členovia predsedníctva ako aj  ďalší aktívni členovia právom hrdí na to, že dokážu pracovať na profesionálnej úrovni pri zachovaní systému dobrovoľníctva.

Dovoľte mi, aby som sa aj na tomto mieste poďakoval všetkým členom predsedníctva, revíznej komisie a redakčnej rady Slnečnice, dobrovoľným pracovníkom, rodinným príslušníkom a najmä deťom s Downovým syndrómom a ich rodičom, ktorí sa aktívne zapojili do našich aktivít pri organizovaní podujatí SDS: čí už letných rekondičných pobytov, vydávaniu Slnečnice, kultúrnych a športových podujatí. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri zlepšovaní verejnej mienky o problematike Downovho syndrómu a pri začleňovaní našich detí do spoločnosti ako aj šírení osvety o ľuďoch s Downovým syndrómom. Vďaka patrí všetkým nápomocným ľuďom, ktorí prispeli financiami, darmi, radami ale i pomocnou rukou v uplynulom trojročnom období.

Ďalej by som chcel poďakovať všetkým predškolským a školským zariadeniam, DSS, špeciálnym školám a zamestnávateľom, že prijímajú ľudí s Downovým syndrómom a začleňujú ich do bežných výchovno-vzdelávacích i pracovných procesov a vytvárajú im adekvátne podmienky ich špecifickým potrebám.

Veľmi si vážim prácu všetkých, ktorí nám v priebehu týchto rokov pomohli pri organizovaní akcií, pri administratívnych prácach, pri vydávaní časopisu Slnečnica a pri zaobstarávaní finančných prostriedkov pre našu spoločnosť.

Poďakovanie patrí aj MPSVaR, Nadácii VÚB, a firmám, ktoré sa snažili podporovať naše aktivity formou posudzovania projektov, prideľovaním a darovaním financií na konkrétne akcie.

Veľká vďaka patrí všetkých obetavým ľuďom, ktorí popri vlastných problémoch si našli trocha času, aby pomohli svojim blížnym a najmä našim deťom s Downovým syndrómom.

Trenčín, 16.júl, 2021 Ing. Róbert Lezo Predseda Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku