Na sneme sa hovorilo nielen o zmenách v SDS

Obrázok používateľa admin

V sobotu 20. mája mali členovia SDS možnosť zúčastniť sa IX. Snemu Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, na ktorom sa okrem zhodnotenia uplynulých rokov hovorilo aj o ďalšom smerovaní a vízii združenia. V prvej časti stretnutia si účastníci snemu vypočuli správu o činnosti, správu o hospodárení, správu kontrolnej komisie a správu redakčnej rady Slnečnice. Tieto budú dostupné na našej stránke o krátky čas.

Napriek komornému zoskupeniu v počte 34 účastníkov padlo na sneme niekoľko návrhov na ďalší rozvoj a modernizáciu činnosti združenia. Jedným z návrhov bolo aj elektronické vydávanie časopisu Slnečnica paralelne s printovou verziou. Vzhľadom k tomu, že snem, ktorý sa schádza raz za tri roky, by mal byť príležitosťou aj na Vaše postrehy či pripomienky, v diskusii sme sa zamýšľali, akým spôsobom organizovať nasledujúce snemy, aby boli prístupné aj pre mladé rodiny s deťmi a zvýšila sa účasť členov na sneme.

Jednou z diskutovaných tém bola výška členského príspevku. Jeho výška sa nemenila od založenia združenia v r. 1993. Väčšina zúčastnených sa však zhodla v tom, že výška členského 10 Eur/rok je v súčasnosti veľmi nízka a nepostačujúca. Väčšinu príjmov SDS tvoria 2% z daní (cca 9 000 Eur ročne), z členského je príjem združenia len vo výške cca 2 500 Eur. Len pre porovnanie, jedno vydanie časopisu Slnečnica stojí cca 1 600 Eur, čo je pri 4 vydaniach za rok viac ako 6 000 Eur. Ďalšie výdavky spoločnosti tvoria náklady na organizovanie pobytov s príspevkom spoločnosti členom s DS ako aj ďalšie podujatia, napr. plavecké preteky. Členovia predsedníctva, redakčnej rady a kontrolnej komisie vykonávajú svoju činnosť dobrovoľnícky, teda zadarmo.

Účastníci snemu sa väčšinovým hlasovaním uzniesli o zmene členského príspevku na min. 20 Eur/rok (samozrejme môžete združenie podporiť a vyššou čiastkou). Platnosť zmeneného členského je od 1. 1. 2018.

Ak ste tohtoročné členské vo výške 10 Eur ešte neuhradili, môžete tak urobiť TU.

Súčasťou tohtoročného snemu bolo aj udeľovanie ocenení našim šikovným mladým ľuďom s DS, ktorí sa aktívne zapájajú do reprezentácie doma či v zahraničí v oblasti športu alebo umenia. Ocenení boli títo ľudia:

 • David Boček (za reprezentáciu SDS v zahraničí a výborné výsledky v športe)
 • Filip Graňo (za reprezentáciu SDS v zahraničí a výborné výsledky v športe)
 • Juraj Šuster (za reprezentáciu SDS v zahraničí a výborné výsledky v športe)
 • Mária Lezová (za reprezentáciu SDS v zahraničí a výborné výsledky v športe)
 • Silvia Stehová (za reprezentáciu SDS v zahraničí a výborné výsledky v športe)
 • Barbora Algayerová (za reprezentáciu SDS v zahraničí cez výtvarné umenie)
 • Sára Hycláková (za reprezentáciu SDS v medzinárodnej súťaži cez výtvarné umenie)
 • Herci od Petra Kalmára (za reprezentáciu SDS v zahraničí cez herecké umenie)... Janka Kalmárová
 • Gizka Billíková (za reprezentáciu SDS cez šport a tanec)
 • Majka Kolenová (za reprezentáciu SDS cez výtvarné a ručné práce)
 • Rastislav Husovec (za reprezentáciu SDS v zahraničí a výborné výsledky v športe)

Sme hrdí, že sa môžeme pochváliť takýmito talentami, ktoré pomáhajú búrať mýty o DS. Ďakujeme!

Tým, ktorí sa nemohli na snem dostaviť, darčeky pošleme.

Súčasťou snemu bola aj voľba nového predsedníctva a kontrolnej komisie. Výsledky volieb sú:

PREDSEDNÍCTVO

• Pavol Hyclák (Kežmarok)
• Ing. Daša Krátka (Kúty)
• Peter Filip (Trnava)
• Ing. Róbert Lezo (Trenčín) - predseda
• Ing. Ingrid Ráczová (Nitra) - podpredseda
• Ing. Mária Srnáková (Suchá nad Parnou) - podpredseda
• Lenka Chovancová (Bratislava)
• Ing. Evka Grebečiová (Bratislava)
• Peter Kalmár (Košice)

KONTROLNÁ KOMISIA

• Peter Koleno (Púchov)
• Dušan Fabian (Trenčín)
• Drahoslava Sláviková (Beluša)

Nové predsedníctvo volilo členov redakčnej rady Slnečnice a šéfredaktora. Redakčná rada bude v nasledujúcom období pracovať v nasledujúcom zložení.

 • Daša Krátka - šéfredaktor
 • Mária Srnáková
 • Jarmila Kolenová
 • Daniela Divilková
 • Lenka Chovancová
 • Andrea Považanová
 • Róbert Lezo
 • Pavol Hyclák

Stretnutie na sneme nebolo len formálnou povinnosťou. Stretnutie s ľuďmi, ktorí sú na "tej istej lodi" je vždy príjemným a povzbudzujúcim zážitkom. Som presvedčená, že nikto z prítomných neľutoval, že meral, často aj dlhú, cestu (Snina) do Trenčína. Osobný kontakt nikdy technológie nenahradia a tieto podujatia sú jedinečnou príležitosťou stretnúť sa v uponáhľanom čase na jednom mieste s tými, na ktorých záleží. Chceme pre naše deti lepšiu budúcnosť a postavenie v spoločnosti, tak za tou víziou poďme spoločne.

Na záver by som chcela poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa rozhodli na snem prísť a obetovať kúsok svojho času. Svojou účasťou mohli priamo ovplyvniť zásadné princípy a fungovanie združenia. Verím, že v budúcnosti príde zainteresovaných ľudí na snem viac a pomôže svojou troškou, svojim názorom alebo skúsenosťou posunúť činnosť SDS a tým aj celospoločenský život k lepšej budúcnosti.

Daša Krátka

Fotografie zo snemu nájdete vo fotogalérii.