Učiace sa Slovensko

Obrázok používateľa admin

Občiansky aktívni rodičia detí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) založili o.z. Platformu rodičov detí so ZZ a chcú byť partnerom pri presadzovaní dostupnosti a definovania kvality včasnej intervencie, vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením a zlepšovania sociálno-ekonomickej situácie rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Prišli aj s iniciatívou presadzovania vhodného vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením, a teda požiadavkou zadefinovania pripomienok k Národnému programu "Učiace sa Slovensko".

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe programového vyhlásenia vlády začalo v roku 2016 pripravovať návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý má pokrývať v 10-ročnom výhľade strategické zámery SR v oblasti výchovy a vzdelávania. Prizvalo k spolupráci skupinu expertov, ktorí v prvej etape pripravili samostatný návrh cieľov.

https://www.minedu.sk/data/files/6987_uciace_sa_slovensko.pdf

Platforma rodičov oslovila viacero občianskych združení podporujúcich zdravotne znevýhodnených, ďalej odborníkov, či už z oblasti rannej intervencie, centier pedagogicko-psychologického poradenstva, špeciálneho poradenstva, zástupcov učiteľov atď.

Jednou z oslovených organizácií je aj naša Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku a za ňu som sa ako členka predsedníctva zúčastnila pracovného workshopu týkajúceho sa zadefinovania pripomienok k vyššie spomínanému Národnému programu. Výsledkom pracovnej skupiny je spoločné stanovisko v podobe Deklarácie adresovanej priamo pánovi ministrovi školstva, pánovi štátnemu tajomníkovi a pani riaditeľke odboru špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania.

Do budúcnosti, keďže bude prebiehať k tomuto Národnému programu množstvo diskusií a bude množstvo pripomienok napr. zo strany riaditeľov škôl aj proti inkluzívnemu vzdelávaniu, potrebujeme, aby sme získali pre podporu inkluzívneho vzdelávania čo najviac rodičov zdravotne znevýhodnených detí, či zastrešujúcich občianskych združení.
Musíme vyvinúť na kompetentných tlak, a ten musí prísť najmä “zdola”.

Eva Grebečiová


P O Z V Á N K A

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Peter Plavčan a autori dokumentu „Učiace sa Slovensko“

 
si Vás dovoľujú pozvať

 

na podujatie

Okrúhly stôl k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania

„Učiace sa Slovensko“

 

Ďalšie verejné prerokovanie sa bude konať v pondelok

dňa 24. apríla 2017 o 15.00 h

v priestoroch Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave (Dolnozemská cesta 1)

 

Program:

Diskusia k témam regionálneho školstva 15.00 h – 16.45 h

Diskusia k témam vysokého školstva 17.15 h – 19.00 h

 

Všetci ste srdečne vítaní!

Pozvánkou sa nie je potrebné pri vstupe preukazovať, počet účastníkov verejného prerokovania je limitovaný iba priestorovou kapacitou.