Skriptá

  • TĚLUPILOVÁ, Monika. Přístup pracovníků v koedukovaných zařízeních k sexualitě lidí s mentálním postižením [online]. 2010 [cit. 2013-02-24]. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií. Vedoucí práce Ivana Marášková.
  • HYCLÁKOVÁ, Barbora. Psychosociálne potreby zdravých súrodencov detí so závažným onemocnením alebo postihnutím – Downov syndróm. [online]. 2009 [cit. 2016-04-11]. Diplomová práca. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedúci práce prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
  • Zakladáme skupinu sebaobhajcov - sprievodca (nielen) pre ľudí s mentálnym postihnutím. - 1. - Bratislava: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, 2008 ISBN 978-80-969077-9-3 (brož.)
  • BARTÚNKOVÁ, Erika. Postoj asistentov k materstvu a rodičovstvu osôb s mentálnym postihnutím [online]. 2007 [cit. 2013-01-24]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jana Čechová.
  • Práca ako kľúčový faktor k inklúzii: zborník. - 1. - Bratislava: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, 2007. ISBN 978-80-969077-5-5 (brož.)
  • Tréning zručností pre prácu s ľuďmi s mentálnym postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb. Niekoľko inovatívnych nástrojov na podporu zamestnanosti občanov s mentálnym postihnutím. - 1. - Bratislava : Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, 2007 ISBN 978-80-969077-6-2 (brož.)