Zápisnica

► Zápisnica s prílohami vo formáte pdf --> TU


VEC: X. SNEM Spoločnosti Downovho syndrómu

DÁTUM: 31/07/2021 10:00 ~ 13:00

MIESTO: hotel Elizabeth, Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín

ÚČASTNÍCI: podľa prezenčnej listiny

ODOVZDANÉ (KOMU): predsedníctvo SDS, archív

PRILOŽENÉ DOKUMENTY: Správa o činnosti SDS, Správa o hospodárení SDS, Správa kontrolnej komisie, Správa redakčnej rady, Uznesenie snemu

ĎALŠIE STRETNUTIE: do 31/07/2024

PRIPRAVIL: A. Krátky

POSLANÉ: 31/07/2021

TOTAL PAGES / POČET STRÁN: 46

 

Program

 1. Otvorenie a privítanie účastníkov

D. Fabian

 1. Zdravica od prof. MUDr. Šustrovej CSc.

D. Sláviková

 1. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

D. Fabian

 1. Schválenie programu snemu

 

 1. Voľba volebnej a návrhovej komisie

D. Fabian

 1. Návrh kandidátov do Predsedníctva a Kontrolnej komisie SDS na obdobie rokov 2021 – 2024 a krátke predstavenie sa jednotlivých kandidátov

D. Fabian

 1. Správa o činnosti SDS za roky 2017 – 2020

R. Lezo

 1. Správa o hospodárení SDS za roky 2017 – 2020

P. Hyclák

 1. Správa kontrolnej komisie SDS za roky 2017 – 2020

D. Fabian

 1. Správa redakčnej rady Slnečnice

D. Krátka

 1. Úprava stanov SDS

P. Hyclák

 1. Udelenie absolutória odstupujúcemu Predsedníctvu

R. Lezo

 1. Voľba kandidátov do Predsedníctva a kontrolnej komisie SDS na funkčné obdobie 2021 – 2024

 

 1. Diskusia

 

 1. Návrh uznesenia

 

 1. Záver a ukončenie Snemu

 

 

 

Otvorenie a privítanie účastníkov

Dušan Fabian privítal účastníkov X. snemu Spoločnosti Downovho syndrómu (ďalej len snem) a sprostredkoval informácie o programe snemu.

Počet účastníkov snemu: 48

Počet hlasujúcich členov snemu: 28

Zdravica od prof. Šustrovej

Drahomíra Sláviková predniesla zdravicu prof. MUDr. Márie Šustrovej CSc. (príloha 1)

Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

- zapisovateľ: Andrej Krátky

- overovateľ: Jarrmila Kolenová

- návrhová komisia: Peter Koleno, Katarína Kačurová

- volebná komisia: Dana Oravcová, Jana Portugall

Návrh jednohlasne schválený účastníkmi snemu

Schválenie programu snemu

Návrh programu bol jednohlasne schválený účastníkmi snemu

Voľba volebnej a návrhovej komisie

 

- návrhová komisia: Peter Koleno, Katarína Kačurová

- volebná komisia: Dana Oravcová, Jana Portugall

 

Návrh členov komisií bol jednohlasne schválený účastníkmi snemu.

 

Návrh kandidátov do Predsedníctva a Kontrolnej komisie SDS na obdobie rokov 2021 – 2024 a krátke predstavenie sa jednotlivých kandidátov

Kandidáti do predsedníctva

 1. Pavol Hyclák (Kežmarok)

 2. Ing. Daša Krátka (Kúty)

 3. Peter Filip (Trnava)

 4. Ing. Róbert Lezo (Trenčín)

 5. Ing. Ingrid Ráczová (Nitra)

 6. Ing. Mária Srnáková (Suchá nad Parnou)

 7. Mgr. Martina Stašáková (rod. Reháková) (Trenčianske Stankovce)

 8. Elena Vargová (Malinovo)

 9. PaedDr. Veronika Plesníková PhD. (Bratislava)

 10. Pavol Štugel (Miloslavov)

 11. Ing. Eva Ščerbáková (Višňové)

 

Kandidáti do kontrolnej komisie

 1. Ján Rehák (Dubnica nad Váhom)

 2. Ing. Dušan Fabian (Trenčín)

 3. Ing. Drahoslava Sláviková (Beluša)

Andrea Kráľová (Martin) prejavila záujem o spoluprácu pri organizácii aktivít spoločnosti.

Kandidáti do predsedníctva sa stručne predstavili a opísali svoju motiváciu a vízie pre prácu v spoločnosti.

Správa o činnosti SDS za roky 2017 - 2021

Predseda spoločnosti Róbert Lezo predniesol rozsiahlu správu o fungovaní spoločnosti za roky 2017 - 2021 (príloha 2). Robert Lezo na konci svojho vstupu odprezentovaj aj aktuálne prebiehajúce projekty.

Správa o činnosti SDS bola jednohlasne schválená účastníkmi snemu.

Správa o hospodárení SDS za roky 2017 - 2021

Pavol Hyclák prečítal správu o hospodárení spoločnosti za posledné roky 2017 - 2021 (príloha 3).

Správa o hospodárení SDS bola jednohlasne schválená účastníkmi snemu.

Správa kontrolnej komisie za roky 2017 - 2021

D. Fabian prečítal správu kontrolnej komisie spoločnosti za posledné roky 2017 - 2021 (príloha 4).

Správa kontrolnej komisie SDS bola jednohlasne schválená účastníkmi snemu.

Správa redakčnej rady Slnečnice

Daša Krátka prečítala správu redakčnej rady časopisu Slnečnica za posledné tri roky (príloha 5).

Úprava stanov SDS

Pavol Hyclák prečítal návrh upravených stanov SDS (príloha 6).

Jarmila Kolenová navrhla úpravu úvodu stanov

Členom SDS môže byť tiež každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s cieľmi a poslaním SDS (napr. lekári, psy­chológovia a ďalší špecialisti zaoberajúci sa touto poruchou diagnózou, ako aj priatelia a občania, ktorých cieľom je pomáhať ľuďom s Downovým syndrómom a ich rodinám).

Návrh na zmenu stanov od Jarmily Kolenovej bol jednohlasne schválený.

 

Pavol Štugel navrhol zaradenie elektronického hlasovania do stanov. Pri diskusii nebol nájdený efektívne aplikovateľný a bezpečný spôsob realizácie zaručeného hlasovania na sneme. Elektronické hlasovanie je do budúcnosti zaujímavou témou, preto bude dobré vrátiť sa k téme na ďalšom sneme.

Hlasovanie k návrhu na zmenu stanov od Pavla Štugela:

- za – 1 hlas

- proti – 24 hlasov

- zdržali sa – 3 hlasy

Udelenie absolutória odstupujúcemu Predsedníctvu a kontrolnej komisie SDS

Predseda SDS poďakoval členom predsedníctva a členom kontrolnej komisie za činnosť v uplynulom období. Spoločná fotografia členov predsedníctva a kontrolnej komisie je súčasťou fotogalérie zo snemu na internetovej stránke spoločnosti.

 

Voľba kandidátov do Predsedníctva a kontrolnej komisie SDS na funkčné obdobie 2021 – 2024

 

Hlasovanie o navrhovanom počte členov predsedníctva – 9 členov:

- za 26 hlasov

- proti 0 hlasov

- zdržali sa 2 hlasy

 

Hlasovanie o navrhovanom počte členov kontrolnej komisie – 3 členovia:

- za 27 hlasov

- proti 0 hlasov

- zdržali sa 1 hlas

 

Tajné hlasovanie o členoch predsedníctvo – schválené jednohlasne

 

Nadpolovičná väčšina hlasov (15 hlasov) je nutnou podmienkou zvolenia do predsedníctva.

 

Počet hlasujúcich: 28

Počet odovzdaných lístkov: 28

Počet platných lístkov: 28

 

Kandidáti do predsedníctva s počtom hlasov:

 1. Pavol Hyclák (Kežmarok) 19

 1. Ing. Daša Krátka (Kúty) 26

 2. Peter Filip (Trnava) 19

 3. Ing. Róbert Lezo (Trenčín) 27

 4. Ing. Ingrid Ráczová (Nitra) 19

 5. Ing. Mária Srnáková (Suchá nad Parnou) 28

 6. Mgr. Martina Stašáková (rod. Reháková) (Trenčianske Stankovce) 24

 7. Elena Vargová (Malinovo) 13

 8. PaedDr. Veronika Plesníková PhD. (Bratislava) 22

 9. Pavol Štugel (Miloslavov) 12

 10. Ing. Eva Ščerbáková (Višňové) 25

 

Kandidáti do kontrolnej komisie:

 1. Ján Rehák (Dubnica nad Váhom)

 2. Ing. Dušan Fabian (Trenčín)

 3. Ing. Drahoslava Sláviková (Beluša)

 

Kandidáti na členstvo v kontrolnej komisii boli jednohlasne schválení hlasujúcimi členmi.

 

Diskusia

Jarmila Kolenová navrhla vyhlásiť Roberta Leza za čestného predsedu spoločnosti. Pri hlasovaní o návrhu sa štyria hlasujúci zdržali hlasovania ostatní s návrhom súhlasili.

Martina Kohušová vyjadrila sťažnosť na dodávanie Slnečnice členom spoločnosti, Veronika a Pavol vysvetlili pravidlá rozosielania Slnečnice členom spoločnosti. Bolo zistené, že máme evidovanú starú adresu pobytu. Adresa bola aktualizovaná.

Mária Srnáková požiadala novo zvolených členov predsedníctva o aktívnu činnosť v predsedníctve. Zároveň odporučila rozvoj pobytov pre vekové segmenty s cieľom efektívnejšie zdielať skúsenosti s výchovou

Dana Oravcová poďakovala odstupujúcemu predsedníctvu za výsledky spoločnosti. Pri vstupe spomenula integračné aktivity v Kysuckej oblasti, ktoré umožnoli deťom so znevýhodnením absolvovať bežnú školu s miernou limitáciou osnov. Ponúkla podporu a spoluprácu s novým predsedníctvom pri organizácii aktivít spoločnosti.

Mária Srnáková predstavila kandidátov redakčnej rady časopisu Slnečnica: Veronika Plesníková, Mária Šulová, Mária Masárová.

Návrh uznesenia

Peter Koleno – prečítal návrh uznesenia snemu. Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie X. snemu SDS

VEC: X. SNEM Spoločnosti Downovho syndrómu

DÁTUM: 31/07/2021 10:00 ~ 13:00

MIESTO: hotel Elizabeth, Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín

ÚČASTNÍCI: podľa prezenčnej listiny

ODOVZDANÉ (KOMU): predsedníctvo SDS, archív

 

ĎALŠIE STRETNUTIE: do 31/07/2024

PRIPRAVIL: P. Koleno, K. Kačurová

POSLANÉ: 31/07/2021

 

I. Snem berie na vedomie a schvaľuje

a. Správu predsedníctva SDS o činnosti za uplynulé funkčné obdobie

b. Správu o hospodárení za uplynulé funkčné obdobie

c. Správu kontrolnej komisie

d. Správu redakčnej rady Slnečnice

e. Zmenu stanov spoločnosti

f. Zostávajúcu výšku ročného členského príspevku 20 Euro

g. Správu volebnej komisie

 

II. Snem schvaľuje

b. Predsedníctvo SDS podľa výsledku volieb v zložení:

  • Pavol Hyclák (Kežmarok)

  • Ing. Daša Krátka (Kúty)

  • Peter Filip (Trnava)

  • Ing. Róbert Lezo (Trenčín)

  • Ing. Ingrid Ráczová (Nitra)

  • Ing. Mária Srnáková (Suchá nad Parnou)

  • Mgr. Martina Stašáková (rod. Reháková) (Trenčianske Stankovce)

  • PaedDr. Veronika Plesníková PhD. (Bratislava)

  • Ing. Eva Ščerbáková (Višňové)

c. Kontrolnú komisiu SDS podľa výsledku volieb v zložení:

  • Ján Rehák (Dubnica nad Váhom)

  • Ing. Dušan Fabian (Trenčín)

  • Ing. Drahoslava Sláviková (Beluša)

 

 

Overil: D. Fabian P. Koleno, K. Kačurová

členovia návrhovej komisie

 

Trenčín 31.7.2021

Záver a ukončenie Snemu

Róbert Lezo a Dušan Fabian poďakovali všetkým účastníkom za aktívnu účasť na desiatom sneme SDS a snem ukončili.

 

Príloha 1 – zdravica od prof. Šustrovej

Z D R A V I C A

Milý Robo, milé predsedníctvo Spoločnosti Downovho syndrómu, milí rodičia a sympatizanti.

Dovoľte mi, aby som sa Vám aspoň touto cestou prihovorila, keďže sa nemôžem zúčastniť SNEMU SDS.

Ako zakladateľka Spoločnosti Downovho syndrómu a dlhoročná predsedníčka som bola veľmi šťastná, že vedenie po mne prebral môj obľúbený “adoptívny syn“ Robko Lezo. Robo, Paľo a všetci vytrvalci – ďakujem Vám nielen za to, že STE prebrali štafetu stále sa rozširujúcej takmer tisícčlennej rodiny Downovho syndrómu.

Detí s Downovým syndrómom pribúda, len minulý rok sa narodilo na Slovensku 93 detí, v roku 2019 až 90 detí. Rodiny dostávajú prvú pomoc v Ambulancii Downovho syndrómu od narodenia ich dieťaťa, vo viacerých okresoch už fungujú Centrá včasnej starostlivosti. Ale rodinu vytvára len Spoločnosť Downovho syndrómu. Spoločné akcie, spoznávanie iných rodín, objatia vlastných či iných detí s rozžiarenými očkami pomáhajú rodičom prekonávať úskalia, ktoré im hádžu pod nohy často neprofesionálni odborníci. Ja sama bojujem s predsudkami vyše 40 rokov a dokazujem kolegom, že život s dieťaťom s Downovým syndrómom je krásny a vie nás naplniť nielen radosťou, šťastím a láskou, ale nás obohacuje v mnohých oblastiach.

Aj preto som rada, že sa do boja o lepší život našich detí pridali ďalší aktívni bojovníci. S pribúdajúcimi počtami rodín však budeme potrebovať viacerých laických odborníkov – rodičov, ale najmä odborníkov – lekárov, psychológov a sociálnych pracovníkov. Myslím si, že som vychovala tisícky sociálnych pracovníkov, ktorí by už mohli a vedeli podať pomocnú ruku. Vyškolila som viacerých lekárov, kde som dúfala, že budú pokračovať v mojej načatej práci. Dnes je situácia žiaľ taká, že nemám pokračovateľov.

Aj preto, spolu s predsedníctvom SDS musíme vyvinúť tlak na Ministerstvo zdravotníctva, aby rozhodlo v akých inštitúciách sa bude pokračovať v komplexnom sledovaní detí a dospelých ľudí s Downovým syndrómom. Mojou úlohou bude pripraviť dva štandardy, prvý pre deti s Downovým syndrómom a druhý pre adolescentov a dospelých. Štandardami sa možno vyriešia základné schémy optimálnej zdravotnej starostlivosti, nie však zretele na ich individualitu a zdravotno-sociálny rozmer.

Zatiaľ neodchádzam z bojiska, čakajú ma možno ešte 2 roky úpornej – ale radostnej práce. Tak to spolu ešte vydržme a vypracujme dobrý a perspektívny plán pre komplexnú starostlivosť o naše deti.

 

Veľa pozdravov

 

Vaša Mária - Majka Šustrová

 

V Bratislave dňa 22. júla 2021

 

Príloha 6 – STANOVY

 

STANOVY

Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku

 

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku (skrátene SDS) je občianskym združe­ním, ktoré združuje ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Členom SDS môže byť tiež každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s cieľmi a poslaním SDS (napr. lekári, psy­chológovia a ďalší špecialisti zaoberajúci sa touto diagnózou, ako aj priatelia a občania, ktorých cieľom je pomáhať ľuďom s Downovým syndrómom a ich rodinám).

SDS pomáha ľuďom s Downovým syndrómom (skrátene DS) pri ich začleňovaní do života, pri ich vzdeláva­ní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času.

 

 

Článok I

Základné ustanovenia

 

 1. Názov združenia je „Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku“ a používa skratku SDS.

 2. Sídlom Spoločnosti je, Tallerova 4, 811 02 Bratislava – Staré mesto.

 3. Spoločnosť vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Je založená v zmysle Zákona číslo 83/1990 Zb.

 4. SDS môže dobrovoľne vstupovať do vyšších foriem občianskych združení a do medzinárodných organizácií za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.

 

 

Článok II

Poslanie a ciele Spoločnosti Downovho syndrómu

 

 

 1. Chrániť záujmy a potreby ľudí s DS a ich rodín.

 2. Reprezentovať záujmy svojich členov voči orgánom štátnej správy na všetkých úrovniach.

 3. Podporovať v rámci svojich možností rodiny s postihnutými ľuďmi s Downovým syndrómom a to formou príspevkov pre ľudí s Downovým syndrómom, zúčastňujúcim sa aktivít organizovaných SDS.

 4. Presadzovať skvalitňovanie sociálnej starostlivosti o postihnutých ľudí s DS prostredníctvom svojich návrhov v rámci zákonných úprav.

 5. Presadzovať skvalitňovanie zdravotníckej starostlivosti o postihnutých ľudí s DS a inými chromo­zómovými odchýlkami s využitím najnovších poznatkov a najefektívnejších diagnostických a liečebných postupov.

 6. Presadzovať v oblasti zdravotníckej starostlivosti riešenie špecifických problémov a v oblasti výcho­vy, vzdelávania a zamestnávania včlenenie do bežného života. Zasadzovať sa o integráciu detí v predškolskom veku do MŠ, detí v školskom veku do bežného vzdelávacieho procesu a podporovať ďalšie sekundárne vzdelávanie ľudí s DS.

 7. Nadväzovať kontakty a získavať pre spoluprácu odborníkov zo všetkých oblastí (právnej, zdravot­níckej, pedagogickej, výchovno-vzdelávacej a sociálnej), ktorí sa zaoberajú zvláštnymi potrebami ľudí s DS.

 8. Nadväzovať kontakty so spoločnosťami DS po celom svete.

 9. Rozširovať najnovšie poznatky o Downovom syndróme.

 10. Podporovať aktivity súvisiace s integráciou ľudí s DS do spoločnosti.

 11. Jednou z foriem napĺňania poslania a cieľov SDS je aj vydávanie časopisu Slnečnica. Pre vydá­vanie Slnečnice platí interná smernica.

 12. V záujme vytvárania vlastných zdrojov na zabezpečenie poslania SDS vykonáva nakladateľskú , vydavateľskú a reklamnú a inú hospodársku činnosť za účelom zabezpečenia prostriedkov pre riadny chod spoločnosti

 13. Podporovať plnenie funkcií rodiny a predchádzanie negatívnym javom v rodine, podporovať aktivity alebo činnosti špecificky zamerané na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením.

 14. Pomáhať pri výchove a vzdelávaní detí s intelektovým znevýhodnením. Byť podporou rodičom a priateľom týchto detí. Realizovať aktivity na podporu včasnej intervencie v oblasti vývoja detí v ranom veku.

 15. Podporovať aktivity súvisiace s integráciou a inklúziou ľudí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti, aktívne bojovať proti všetkým formám násilia, diskriminácie, korupcie.

 16. Organizovať športové podujatia s cieľom rozvíjať pohybovú prípravu detí, prispievať k rozvoju motoriky, obratnosti a telesnej zdatnosti, k zdravému telesnému a psychickému vývinu osobnosti.

 17. Organizovať športové sústredenia ale aj iné pohybové aktivity, vzdelávacie a oddychové pobyty, kempy, letné tábory aj tvorivé dielne.

 18. Podporovať a rozvíjať kultúrno-spoločenský život rodín so zdravotným znevýhodnením.

 19. Organizovať pravidelné i príležitostné stretnutia (workshopy, semináre, teambuilding) za účelom spoločného zdieľania životných skúseností, inšpirovania, vzdelávania a zvyšovania povedomia o právach osôb so zdravotným znevýhodnením.  

 20. Podporovať rôzne ďalšie aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne života rodín so zdravotným znevýhodnením.

 

 

Článok III

Členstvo

 

 1. Členstvo v SDS je individuálne, kolektívne alebo čestné.

 2. Členstvo vzniká zaregistrovaním písomnej žiadosti o prijatie za člena a zaplatením ročného členského poplatku.

 3. Členstvo zaniká písomným oznámením člena o vystúpení, zánikom člena ako právnickej osoby, úmrtím člena alebo zánikom SDS. V prípade ukončenia členstva rezignáciou nemá člen právo žiadať späť dary a príspevky, ktoré vložil do SDS pri svojom vstupe vo forme hmotných alebo nehmotných aktív, ani dary či iné príspevky, ktoré vložil do SDS počas svojho členstva v nej.

 4. Členstvo tiež zaniká rozhodnutím predsedníctva o vylúčení člena, ak tento porušil ustanovenia stanov SDS (neplatenie ročného členského príspevku a pod. ). Deň vylúčenia člena zo SDS bude zverejnený v rozhodnutí predsedníctva o vylúčení člena. V prípade ukončenia členstva vylúčením člena nemá tento člen právo žiadať späť dary a príspevky, ktoré vložil do SDS pri svojom vstupe vo forme hmotných alebo nehmotných aktív, ani dary či iné príspevky, ktoré vložil do SDS počas svojho členstva v nej.

 5. Čestné členstvo udeľuje SDS jednotlivcom, kolektívom alebo organizáciám za osobitné zásluhy o zlepšenie kvality života ľudí s DS. O udelení čestného členstva rozhoduje na základe písomné­ho návrhu ktoréhokoľvek člena Spoločnosti predsedníctvo.

 

 

Článok IV

Práva a povinnosti členov

 

 1. Člen má právo zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných SDS, voliť a byť volený do orgánov SDS, zúčastňovať sa na plnení úloh SDS podľa svojich možností a schopností.

 2. Člen je povinný dodržiavať stanovy SDS, uznesenia snemu a predsedníctva.

 3. Člen je povinný platiť členské príspevky za každý kalendárny rok do 31.marca

 4. Čestný člen nemá povinnosť platiť členské príspevky, nemá hlasovacie právo, má právo zúčastňovať sa na akciách organizovaných SDS

 

 

Článok V

Orgány Spoločnosti Downovho syndrómu

 

 1. Snem

 2. Predsedníctvo

 3. Kontrolná komisia

 

 

 

Článok VI

Snem

 

 1. Snem je najvyšším orgánom Spoločnosti DS

 2. Predsedníctvo zvoláva snem spravidla raz za 3 roky. V mimoriadnych situáciách môže predsedníctvo SDS zvolať mimoriadny snem.

 3. Mimoriadny snem musí predsedníctvo zvolať aj vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina čle­nov SDS.

 4. Snem schvaľuje stanovy SDS, ich zmeny a dodatky. Na schválenie stanov alebo ich zmien a dodatkov je potrebné, aby za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných účastníkov snemu.

 5. Snem schvaľuje výšku členského príspev­ku. Prerokováva správu o činnosti SDS a správu o hospodárení za uplynulé obdobie.

 6. Snem volí a odvoláva predsedníctvo SDS a  kontrolnú komisiu. Predsedníctvo a kontrolná komisia sa volia na obdobie do najbližšieho zasadnutia snemu.

 7. Predseda Spoločnosti Downovho syndrómu sa volí z radov rodičov ľudí s DS. Predseda SDS je členom SDS, členom a predsedom predsedníctva.

 

 

Článok VII

Predsedníctvo

 

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom SDS, ktorý ju navonok zastupuje v právnych vzťahoch a riadi jej činnosť. Rozhoduje o všetkých záležitostiach SDS, pokiaľ nie sú týmito stanovami vy­hradené do pôsobnosti snemu.

 2. Počet členov predsedníctva určuje svojím uznesením snem. Členovia pred­sedníctva musia byť z radov rodičov, súrodencov alebo iných rodinných príslušníkov ľudí s DS. Výnimkou je, ak člen prejavuje výnimočnú aktivitu svojou dobrovoľnou prácou v prospech spoločnosti. Vtedy sa môže členom predsedníctva stať aj člen SDS, ktorý nemá príbuzného s Downovým syndrómom. Takéto výnimky však nesmú presiahnuť viac ako 25 % členov predsedníctva. Členovia predsedníctva nemôžu poberať za akúkoľvek prácu v spoločnosti žiadnu finančnú odmenu.

 3. Predsedníctvo volí zo svojho stredu predsedu a ostatných funkcionárov spoločnosti.

 4. Spoločnosť DS reprezentuje navonok predseda SDS.

 5. Predsedníctvo sa schádza najmenej 4-krát do roka.

 6. Predsedníctvo:

 • rieši aktuálne problémy činnosti SDS;

 • pripravuje ročný plán činnosti a rozpočet SDS;

 • zvoláva snem;

 • predkladá snemu správu o činnosti a správu o hospodárení SDS za obdobie od posledného zasadnutia snemu;

 • vydáva interné smernice pre činnosť SDS;

 • organizuje konferencie a stretnutia rodičov s odborníkmi;

 • chráni záujmy SDS vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším organizáciám a inštitúciám;

 • schvaľuje vstup SDS do vyšších foriem občianskych združení a do medzinárodných organi­zácií;

 • menuje a odvoláva členov redakčnej rady časopisu Slnečnica a osobitne predsedu redakčnej rady;

 

 

Článok VIII

Kontrolná komisia

 

 1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom SDS.

 2. Počet členov kontrolnej komisie určuje svojím uznesením snem.

 3. Členovia kontrolnej komisie volia zo svojho stredu predsedu.

 4. Kontrolná komisia zasadá najmenej dva razy ročne a o výsledkoch informuje predsedníctvo a snem s návrhom na nápravné opatrenia.

 5. Kontrolná komisia kontroluje plnenie uznesení snemu a predsedníctva ako aj hospodárenie v Spoločnosti.

 6. Kontrolná komisia zodpovedá za svoju činnosť snemu.

 7. Predseda kontrolnej komisie má právo zúčastňovať sa na zasadaniach predsedníctva s hlasom poradným.

 8. O svojich rokovaniach vyhotovuje zápisnicu, ktorú podpisujú všetci členovia kontrolnej komisie.

 

Článok IX

Čestný predseda Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku

 

 

Čestný predseda Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku je čestná funkcia pre ľudí, ktorí sa mimoriadnym spôsobom dlhodobo zaslúžili o presadzovanie a obhajobu záujmov ľudí s Downovým syndrómom. Čestný predseda môže reprezentovať Spoločnosť na významných verejných a spoločenských podujatiach, medzinárodných stretnutiach a tiež v národných a medzinárodných projektoch, so súhlasom spoločnosti.

 

 

Článok X

Majetok Spoločnosti Downovho syndrómu

 

 1. SDS môže mať vo vlastníctve majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti.

 2. Majetok SDS je vlastníctvom Spoločnosti ako celku. Všetky finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva, ktoré SDS získala, sú majetkom Spoločnosti.

 3. Na základe zmluvných vzťahov môže SDS využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

 

 

Článok XI

Hospodárenie Spoločnosti Downovho syndrómu

 

 1. Hospodárenie SDS sa realizuje:

 • z členských príspevkov členov SDS;

 • z darov a príspevkov právnických a fyzických osôb, ktoré boli poskytnuté v prospech SDS ako celku;

 • z dotácií štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií;

 • z prostriedkov nadácií a iných inštitúcií na základe projektov a grantov;

 • z darov zahraničných sponzorov;

 • z reklamnej , propagačnej činnosti a inej hospodárskej činnosti

 • z prenájmu majetku vo vlastníctve SDS.

 1. Pre hospodárenie s majetkom spoločnosti platia všeobecne platné právne predpisy a interné smernice Spoločnosti DS.

 1. Finančné prostriedky SDS možno použiť len v súlade s poslaním a rozsahom činnosti Spoločnosti a na úhradu výdavkov vzniknutých v súvislosti s organizovaním a financovaním činnosti SDS.

 

 

 

Článok XII

Zánik Spoločnosti Downovho syndrómu

 

 1. SDS zanikne rozhodnutím snemu. K rozhodnutiu o zániku Spoločnosti sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných účastníkov snemu.

 2. SDS môže zaniknúť aj zlúčením s iným občianskym združením. Na zlúčenie s iným občianskym združením sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných účastníkov snemu.

 

 

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

 

 1. Činnosť SDS sa v ostatnom riadi platnými právnymi predpismi.

 2. Táto zmena stanov bola schválená dňa 31.7.2021.