Základná škola

Škola - základ života. Stará známa pravda platná o to viac, že dieťa trávi v škole celé hodiny, a to po dobu deväť rokov. O to viac je výber správnej školy, s dobrou atmosférou a náklonnosťou k inklúzii dôležitejší (zoznam inkluzívnych škôl).

Nezabudnite, že ako rodič (zákonný zástupca) máte práve vy právo rozhodnúť, či vaše dieťa bude vzdelávané v bežnej ZŠ, v špeciálnej triede alebo v špeciálnej škole. Máte jednoducho na výber. Poznáte svoje dieťa najlepšie, preto určite dokážete odhadnúť jeho možnosti a limity, na základe čoho určite vyberiete dobre. Rozhodujte sa však sami a nenechajte sa do akejkoľvek situácie vmanipulovať odborníkmi či dobre mienenými radami okolia. Skúsenosti sú neprenosné. Čo je dobré pre iné dieťa, nemusí vyhovovať tomu vášmu. Premýšľajte, zvažujte a nájdite rozhodnutie presne šité na mieru VÁŠHO dieťaťa.

Možno sa nakoniec rozhodnete pre špeciálnu školu, pretože v triede je menej žiakov, vzdelávanie vášho dieťaťa má v rukách špeciálny pedagóg a dieťa má možno menej príležitostí evidovať svoju „inakosť“ a vy máte dojem, že práve takto bude spokojnejšie a šťastnejšie. Chápeme.

Pri zvažovaní však nezabúdajte, že deťom s Downovým syndrómom inkluzívne prostredie jednoznačne prospieva, kolektív bežných rovesníkov, podporený dobrým učiteľom im pomáha krásne napredovať. Hlavne ak pochádzate z menšej dediny či obce, je každodenný kontakt s bežnými rovesníkmi nenahraditeľný, pretože vaše dieťa je a bude súčasťou tejto komunity ešte mnoho rokov, preto je dobré, ak sa v tejto komunite cíti ako doma.

Ak sa rozhodnete pre bežnú základnú školu, tak nezabudnite, že vaša spádová škola nesmie vašu žiadosť odmietnuť, ak do nej patríte podľa bydliska. Máte právo v nej absolvovať povinnú 10-ročnú školskú dochádzku.

Nenechajte sa preto odbiť zmesou rôznych argumentov a dôvodov, prečo nie.

Optimálne je dohodnúť si stretnutie s riaditeľom školy, na ktorú chcete dieťa integrovať, a to najlepšie rok pred plánovaným nástupom do školy. Na stretnutí ho oboznámite s potrebami dieťaťa a môžete spoločne hľadať riešenia, ako situáciu čo najlepšie zvládnuť. Je fajn, ak na stretnutie prídete aj s dieťaťom. Riaditeľ tak má možnosť včas pripraviť podmienky na novú situáciu.

Žiadosť o integráciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Prvým administratívnym krokom je, že si podáte žiadosť o integráciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiadosť sa podáva pri zápise. K nej bude potrebné doložiť Správu z diagnostického vyšetrenia v poradenskom zariadení, ktorej súčasťou je písomné vyjadrenie k školskému začleneniu (zahŕňa vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa). V prípade potreby doplníte aj výsledky odbornej lekárskej diagnostiky.

Po odsúhlasení žiadosti vás čaká ešte niekoľko administratívnych úkonov, ktoré sú už v réžii školy.

Individuálny vzdelávací program (IVP)

Vaše dieťa sa bude pravdepodobne vzdelávať podľa individuálneho vzdelávacieho programu (IVP). Vaše skúsenosti hovoria, že pri jeho tvorbe sa zohľadňuje rozhodnutie o zaradení vášho dieťaťa do vzdelávacieho variantu A, B alebo C (variant A pre žiakov s ľahkým, variant B so stredným a variant C s ťažkým intelektovým znevýhodnením). Ale na bežnej základnej škole sú varianty skôr len pomôckou pre tvorbu IVP, ale nie sú pre školu záväzné a na bežnej základnej škole neplatia. Dieťa na bežnej základnej škole postupuje podľa IVP. V rámci neho niektoré predmety nemusí absolvovať, iné nemusí mať klasifikované. Úpravy vzdelávacích štandardov sú variabilné a šité na mieru každému žiakovi so znevýhodnením zvlášť.

Ďalšia nástraha na vás čaká pri prechode na druhý stupeň. Je to fáza, ktorá je náročná pre všetky deti. Učitelia sa striedajú, majú menej času na individuálny prístup a akceptovanie špecifík. Zaostávanie vášho dieťaťa za zvyškom triedy sa môže prehĺbiť. Často je to práve obdobie, keď sa vás učitelia a vedenie školy snažia presvedčiť o adekvátnosti špeciálneho vzdelávania. Opäť je rozhodnutie vo vašich rukách. Treba sa na to pripraviť.

Asistent učiteľa

Pri inkluzívnom vzdelávaní vášho dieťaťa je nápomocný pedagogický asistent/asistent učiteľa. Asistent učiteľa nie je síce osobný asistent vášho dieťaťa, pretože učiteľovi pomáha zvládať prácu aj s inými deťmi s rôznymi špeciálnymi potrebami. Venuje sa však tým, ktorí ho najviac potrebujú. Asistent učiteľa je zamestnancom školy. Tradičný postup je, že žiadosť na asistenta učiteľa podáva riaditeľ s odporúčaním poradne okresnému úradu. Ten zoznam všetkých škôl žiadajúcich asistenta pošle na ministerstvo, ktoré pravidelne prideľuje asistentov podstatne menej ako je dopyt. Sú aj ďalšie možnosti: ak je škola zapojená do projektov cez MPC financovaných z EÚ fondov, ak sa asistenta rozhodne financovať priamo zriaďovateľ či škola (alebo rodič) skúsi osloviť priamo ministerstvo, čo by mala byť posledná možnosť po vyčerpaní predchádzajúcich.

Popri tomto všetkom je dôležité, aby škola, ktorú ste si vybrali, bola inklúzii naklonená, bola ochotná pracovať na zmene myslenia a na zmene zaužívanej praxe, aby dokázala pružne reagovať a nazľakla sa nových výziev. Lebo iba to je cesta, aby sa vaše dieťa cítilo v bežnej škole dobre.

ISCED 2

Je dôležité vedieť, že ak bolo vášmu dieťaťu diagnostikované mentálne postihnutie a vzdeláva na základnej škole podľa vzdelávacieho programu pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím, znamená to že po formálnej stránke neukončí druhý stupeň základnej školy, teda nezíska ISCED2. To mu neumožní pokračovať v štúdiu na bežnej strednej škole.

Praktické aplikácie

https://learningapps.org/

Portál na výrobu a využitie už hotových výučbových aplikácií na precvičenie rôznych zručností. Možnosť vytvoriť si aj vlastné úlohy. Príklady v slovenskom jazyku tam nájdete tiež. 

Na tomto portáli nájdete množstvo úloh z rôznych oblastí - matematika, slovenský jazyk, história, priraďovanie, poznanie hodín, vlajky... Môžete precvičovať aj zručnosti v cudzom jazyku, a to nielen v písanom texte, ale aj na základe počúvania. Aplikáciu si môžete upraviť podľa vlastných potrieb z už existujúcich aplikácií alebo si vytvoriť úplne novú. Výber jazyka je tiež na vás.

Zaručujeme skvelú zábavu spojenú so vzdelávaním nielen pre Vaše deti s Downovým syndrómom.

    

Školy otvorené inklúzii

Aktualizácia k 31. 10. 2021

Inklúzia je dnes veľmi skloňovaný pojem a aj reformy, ktoré Ministerstvo školstva navrhuje realizovať, zrejme budú znamenať veľké pokroky. No kým s všetky reformy zrealizujú, chceme vám poskytnúť menšiu pomôcku pre výber škôl pre vaše deti. Teda zoznam „inkluzívnych škôl“.

Kritériá pre zoznam škôl boli nasledovné:

  1. Prítomnosť čo i len jedného člena Inkluzívneho tímu, najčastejšie špeciálneho pedagóga, ktorý je prítomný pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
  2. Absolvovanie, či „štúdium“ Školy inkluzionistov
  3. Prítomnosť celého Inkluzívneho/Podporného tímu

Tak snáď vám pomôžu.

 

BA kraj:

ZŠ a MŠ Jána Pavla II, Bratislava

ZŠ Karloveská 61, Bratislava

ZŠ a MŠ vo Viničnom, okres Pezinok

Paneurópska ZŠ, Bratislava (súkromná)

ZŠ Kataríny Brúderovej, Bratislava - Vajnory

ZŠ Vrútocká, Bratislava

ZŠ Pri kríži, Bratislava

ZŠ a MŠ Česká 10, Bratislava

ZŠ Mlynská, Senec

ZŠ a MŠ Častá, okres Pezinok

ZŠ a MŠ Za kasárňou, Bratislava

ZŠ a MŠ Milana Hodžu, Bratislava

ZŠ Most pri Bratislave

ZŠ Vazovova, Bratislava

ZŠ Vajanského, Modra

ZŠ A.Dubčeka, Bratislava

ZŠ Turnianska , Bratislava

LK Gaštanko, Bratislava

ZŠ Lozorno, okres Malacky

 

TT kraj:

MŠ a ZŠ Maxima Gorkého Trnava

MŠ a ZŠ Smolenice, okres Trnava

MŠ a ZŠ – Cirkevná spojená škola, Piešťany

Cirkevná ZŠ Cyrila a Metoda, Sereď

ZŠ Jána Palárika Majcichov, okres Trnava

ZŠ Vančurova, Trnava

ZŠ Komenského, Sereď

ZŠ a MŠ Červeník, okres Hlohovec

ZŠ A.Felcána, Hlohovec

 

BB kraj:

ZŠ v obci Župkov (okres Žarnovica)

ZŠ Jilemnického, Zvolen

ZŠ Slobody 2, Poltár

Súkromná ZŠ Magán Alapiskola, Rimavská Sobota

ZŠ Ladislava Novomeského, Lučenec

ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča, okres Banská Bystrica

ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, okres Žarnovica

Súkromná ZŠ Bakomi, Banská Štiavnica

ZŠ a MŠ Školská, Pliešovce, okres Zvolen

ZŠ Jána Drdoša, Vigľaš, okres Detva

Spojená škola Dudince, okres Krupina

ZŠ a MŠ Brehy, okres Žarnovica

Súkromná ZŠ a MŠ DSA, Lučenec

ZŠ J.J.Thurzu, Detva

ZŠ a MŠ Školská, Nemecká, okres Brezno

ZŠ Narnia, Banská Bystrica

 

NR kraj:

ZŠ Ivanka pri Nitre

ZŠ Tulipánová, Nitra

ZŠ A.Kmeťa, Levice

Piaristická Spojená škola sv.Jozefa Kalazanského – ZŠ , Nitra

Katolícka Spojená škola Vincenta De Paul - ZŠ, Levice

ZŠ G.Bethlena, Nové Zámky

ZŠ Škultétyho, Topoľčany

ZŠ a MŠ Novozámocká, Nitra – Dolné Krškany

 

KE kraj:

MŠ a ZŠ Zálužice

ZŠ Postupimská, Košice

ZŠ Bidovce, okres Košice

ZŠ Belehradská, Košice

ZŠ Bernolákova 16,Košice

ZŠ Ľudovíta Fullu, Košice

ZŠ Staničná, Košice

ZŠ Malá Ida, okres Košice

ZŠ Drábová, Košice

ZŠ Fábryho, Košice

ZŠ Užhorodská, Košice

ZŠ a MŠ M.R.Štefánika, Budimír, okres Košice

ZŠ Okružná, Michalovce

ZŠ Jarmočná,Ždaňa, okres Košice

ZŠ Československej armády, Moldava nad Bodvou, okres Košice

 

PO Kraj

ZŠ Matice Slovenskej, Prešov

ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa

ZŠ Kurima, okres Bardejov

ZŠ Važecká, Prešov

ZŠ Bajerov, okres Prešov

ZŠ Laborecká, Humenné

ZŠ a MŠ Pečovská Nová Ves, okres Sabinov

ZŠ a MŠ Tulčík, okres Prešov

ZŠ Hlavná, Záhradné, okres Prešov

ZŠ Uzovce, okres Sabinov

ZŠ Kúpeľná, Prešov

ZŠ SNP, Humenné

 

TN Kraj

ZŠ Na dolinách, Trenčín-Zlatovce

ZŠ a MŠ – Piaristická škola F.Hanáka, Prievidza

Cirkevná ZŠ a MŠ Jána Krstiteľa, Partizánske

ZŠ a MŠ Pobedim, okres Nové Mesto nad Váhom

ZŠ Školská, Lehota pod Vtáčnikom, okres Prievidza

 

ZA Kraj

MŠ a ZŠ Varín, okres Žilina

Evanjelická Spojená škola M.R.Štefánika, Martin

Cirkevná ZŠ Romualda Zaymusa, Žilina

ZŠ A.Stodolu, Martin

ZŠ a MŠ Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš

ZŠ Kvačany, Liptovská Sielnica, okres Liptovský Mikuláš

ZŠ Námestie mladosti, Žilina